eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratur Rejonowych okręgu siedleckiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratur Rejonowych okręgu siedleckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzeska 97

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 25 632 24 85

1.5.8.) Numer faksu: 25 633 96 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.posie@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/po-siedlce

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratur Rejonowych okręgu siedleckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0baa2ea0-fb93-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141441/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Siedlcach i jednostek podległych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0baa2ea0-fb93-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 15. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: biuro.podawcze.posie@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro.podawcze.posie@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Brzeskiej 97, 08 – 110 Siedlce, tel.: 25 632 28 85, e – mail: biuro.podawcze.posie@prokuratura.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez: e – mail: iod@prokuratura.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3, należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych
w art. 15 RODO; Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 ustawy Pzp;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp;
b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp.
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych;
dane do kontaktu: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; elektroniczna skrzynka podawcza dostępna na stronie: www.uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3024-7.261.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Siedlcach

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium nr 1 -cena brutto – waga kryterium 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
C min –cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Co – cena brutto oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu

2) Kryterium nr 2 - termin płatności –waga kryterium 20 %
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
14 dni – 5 pkt
21 dni - 10 pkt
30 dni – 20 pkt

3) Kryterium nr 3 – czas dojazdu na miejsce zdarzenia - waga kryterium 20%
Za deklarowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia Wykonawca otrzyma:

- maksymalnie 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 20 pkt
- maksymalnie 45 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 10 pkt
- maksymalnie 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 5 pkt
- powyżej 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia do maksymalnie 90 minut– 0 pkt

4) Sposób oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, na podstawie poniższego wzoru:
P = C + Tp + Cd
gdzie:
P –suma końcowa punktów złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Tp–ilość punktów w kryterium termin płatności
Cd- ilość punktów w kryterium czas dojazdu

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium
„Termin płatności” oraz kryterium „Czas dojazdu”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Garwolinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1 -cena brutto – waga kryterium 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
C min –cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Co – cena brutto oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu

2) Kryterium nr 2 - termin płatności –waga kryterium 20 %
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
14 dni – 5 pkt
21 dni - 10 pkt
30 dni – 20 pkt

3) Kryterium nr 3 – czas dojazdu na miejsce zdarzenia - waga kryterium 20%
Za deklarowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia Wykonawca otrzyma:

- maksymalnie 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 20 pkt
- maksymalnie 45 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 10 pkt
- maksymalnie 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 5 pkt
- powyżej 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia do maksymalnie 90 minut– 0 pkt

4) Sposób oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, na podstawie poniższego wzoru:
P = C + Tp + Cd
gdzie:
P –suma końcowa punktów złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Tp–ilość punktów w kryterium termin płatności
Cd- ilość punktów w kryterium czas dojazdu

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium
„Termin płatności” oraz kryterium „Czas dojazdu”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1 -cena brutto – waga kryterium 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
C min –cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Co – cena brutto oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu

2) Kryterium nr 2 - termin płatności –waga kryterium 20 %
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
14 dni – 5 pkt
21 dni - 10 pkt
30 dni – 20 pkt

3) Kryterium nr 3 – czas dojazdu na miejsce zdarzenia - waga kryterium 20%
Za deklarowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia Wykonawca otrzyma:

- maksymalnie 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 20 pkt
- maksymalnie 45 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 10 pkt
- maksymalnie 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 5 pkt
- powyżej 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia do maksymalnie 90 minut– 0 pkt

4) Sposób oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, na podstawie poniższego wzoru:
P = C + Tp + Cd
gdzie:
P –suma końcowa punktów złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Tp–ilość punktów w kryterium termin płatności
Cd- ilość punktów w kryterium czas dojazdu

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium
„Termin płatności” oraz kryterium „Czas dojazdu”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1 -cena brutto – waga kryterium 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
C min –cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Co – cena brutto oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu

2) Kryterium nr 2 - termin płatności –waga kryterium 20 %
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
14 dni – 5 pkt
21 dni - 10 pkt
30 dni – 20 pkt

3) Kryterium nr 3 – czas dojazdu na miejsce zdarzenia - waga kryterium 20%
Za deklarowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia Wykonawca otrzyma:

- maksymalnie 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 20 pkt
- maksymalnie 45 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 10 pkt
- maksymalnie 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 5 pkt
- powyżej 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia do maksymalnie 90 minut– 0 pkt

4) Sposób oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, na podstawie poniższego wzoru:
P = C + Tp + Cd
gdzie:
P –suma końcowa punktów złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Tp–ilość punktów w kryterium termin płatności
Cd- ilość punktów w kryterium czas dojazdu

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium
„Termin płatności” oraz kryterium „Czas dojazdu”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewóz zwłok i szczątków ludzkich z miejsc zdarzeń lub ujawnienia zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Kryterium nr 1 -cena brutto – waga kryterium 60%
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 60%, przy czym 1% = 1pkt
Zamawiający ofercie o najniżej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cena = Cmin/Co x 60 pkt

gdzie:
C min –cena brutto najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu
Co – cena brutto oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu

2) Kryterium nr 2 - termin płatności –waga kryterium 20 %
W powyższym kryterium oceniane będą terminy płatności faktur za realizację przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:
14 dni – 5 pkt
21 dni - 10 pkt
30 dni – 20 pkt

3) Kryterium nr 3 – czas dojazdu na miejsce zdarzenia - waga kryterium 20%
Za deklarowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia Wykonawca otrzyma:

- maksymalnie 30 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 20 pkt
- maksymalnie 45 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 10 pkt
- maksymalnie 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia – 5 pkt
- powyżej 60 minut od momentu otrzymania zgłoszenia do maksymalnie 90 minut– 0 pkt

4) Sposób oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów, na podstawie poniższego wzoru:
P = C + Tp + Cd
gdzie:
P –suma końcowa punktów złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Tp–ilość punktów w kryterium termin płatności
Cd- ilość punktów w kryterium czas dojazdu

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena”, kryterium
„Termin płatności” oraz kryterium „Czas dojazdu”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania umowy, suma gwarancyjna nie niższa niż 100 000,00zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do wykonywania zamówienia zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007r. nr 249 poz. 1866) oraz posiada zaświadczenie lub certyfikat z właściwej Stacji Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dopuszczający pojazd do przewozu zwłok ludzkich lub inny równoważny dokument.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dyspozycji dla każdej części zamówienia co najmniej dwoma pojazdami, które są przeznaczone do transportu zwłok i szczątków ludzkich oraz spełnia wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007r. nr 249 poz. 1866) oraz posiada zaświadczenie lub certyfikat
z właściwej Stacji Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dopuszczający pojazd do przewozu zwłok ludzkich lub inny równoważny dokument.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową (na dwie lub więcej części) musi wtedy dysponować pojazdami w ilości odpowiadającej sumie pojazdów wymaganych w częściach, w których składa ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie o wyposażeniu w środki transportu, jakimi wykonywany będzie przewóz zwłok albo szczątków ludzkich przystosowanych do wykonania zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) – (wg wzoru – Załącznik Nr 6 do SWZ);
3) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
4) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;
3. Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego ofertę – (jeśli dotyczy) projekt zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
2. oświadczenie, które wstępnie potwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki działu w postępowaniu,
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
4. oświadczenie o wyposażeniu w środki transportu,
5. oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
2. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia, (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.