eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690657197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Polna 3B

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172252137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdplancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-lancut.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

infrastruktura drogowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ef79cda-fba0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117563/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi – Kosina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9ef79cda-fba0-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: biuro@zdplancut.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w e-Zamówienia.
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail – nie dotyczy formularza ofertowego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i bez wyjątku wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl/,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut; adres do korespondencji ; ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut,
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych - Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail: piotr.wladyka@powiatlancut.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
”Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 R Białobrzegi – Kosina w systemie zaprojektuj i wybuduj.”
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.472.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zamówienie obejmuje:

3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
- materiałów do zgłoszenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia;
- projektu techniczny;
- przedmiaru robót, kosztorysów, specyfikacji technicznych;

Zamawiający uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, zwolnienie z budowy kanału technologicznego oraz jest w trakcie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (postępowanie zakończone, oczekiwanie na decyzje).
Dokumentacja projektowej wchodząca w zakres opracowania Wykonawcy powinna być spójna z warunkami podanymi w decyzjach uzyskanych przez Zamawiającego.

3.2. Wykonanie przebudowy drogi zgodnie z opracowanym projektem

Łączna długość dróg objętych zakresem niniejszego opracowania wynosi 2258.32 mb. (droga powiatowa wraz z chodnikami dla pieszych). Powierzchnia inwestycji, liczona w granicach zakresu inwestycji wyniesie ok. 27 000 m2.

Zadanie obejmuje roboty budowlane odbywające się w granicach istniejącego pasa drogi powiatowej nr 1523R, polegające na wykonaniu:
W zakresie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika prawostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 1+313,00 – 1+524,33 w m. Białobrzegi.
- wytyczenie elementów drogi i chodnika oraz elementów odwodnienia;
- zdjęcie humusu;
- rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych;
- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej.
- wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika;
- wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi;
- budowę chodnika prawostronnego z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drodze, zjazdach;
- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypanie kruszywem łamanym;
- poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów itp.;
- wykonanie poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drogach powiatowych, zjazdach, skrzyżowaniach;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uporządkowanie terenu.

W zakresie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika prawostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 1+533,09 – 1+857,14 w m. Kosina.
- wytyczenie elementów drogi i chodnika oraz elementów odwodnienia;
- zdjęcie humusu;
- rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych;
- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej.
- wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika;
- wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi;
- budowę chodnika prawostronnego z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;
- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypanie kruszywem łamanym;
- poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów itp.;
- wykonanie poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drogach powiatowych, zjazdach, skrzyżowaniach;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uporządkowanie terenu.

W zakresie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika lewostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 1+857,14 – 2+088,57 w m. Kosina.
- wytyczenie elementów drogi i chodnika oraz elementów odwodnienia;
- zdjęcie humusu;
- rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych;
- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej.
- wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika;
- wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi;
- budowę chodnika lewostronnego z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;
- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypanie kruszywem łamanym;
- poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów itp.;
- wykonanie poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drogach powiatowych, zjazdach, skrzyżowaniach;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uporządkowanie terenu.

W zakresie przebudowy nawierzchni i budowy chodnika prawostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 2+088,57 – 2+280,15 w m. Kosina.
- wytyczenie elementów drogi i chodnika oraz elementów odwodnienia;
- zdjęcie humusu;
- rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych;
- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej.
- wykonanie korytowania pod poszerzenia oraz konstrukcję chodnika;
- wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi;
- budowę chodnika prawostronnego z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;
- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypanie kruszywem łamanym;
- poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz udrożnienie przepustów itp.;
- wykonanie poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drogach powiatowych, zjazdach, skrzyżowaniach;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uporządkowanie terenu.

W zakresie przebudowy nawierzchni i remontu istniejącego chodnika prawostronnego dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1523 R Białobrzegi – Kosina w km 2+334,45 – 3+634,38 w m. Kosina.
- wytyczenie elementów drogi i chodnika oraz elementów odwodnienia;
- zdjęcie humusu;
- rozbiórka elementów zjazdów indywidualnych;
- frezowanie zniszczonej istniejącej nawierzchni drogowej na drodze powiatowej.
- wykonanie wzmocnień i poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi;
- odcinkowy remont chodnika prawostronnego z wysokościowym dostosowaniem do przebudowanej jezdni;
- dopasowanie wysokościowe niwelety zjazdów, poprzez podsypanie kruszywem łamanym;
- poprawa istniejących elementów odwodnienia korpusu drogowego tj. poprawa spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy, kanalizacji, ścieków, odmulenie przydrożnych rowów oraz remont i udrożnienie przepustów itp.;
- wykonanie poszerzeń konstrukcji podbudowy jezdni drogi powiatowej
- wykonanie nawierzchni z mieszanek asfaltowych jezdni na drogach powiatowych, zjazdach, skrzyżowaniach;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym
- uporządkowanie terenu.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45243510-0 - Budowa nasypów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71351914-3 - Usługi archeologiczne

45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233140-2 - Roboty drogowe

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
1. Cena - waga kryterium 60%
2. Udzielona gwarancja i rękojmia na roboty objęte zamówieniem(z zastrzeżeniami iż ocenianie zostanie poddana gwarancja, rękojmia nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 60 mc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego .W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji, rękojmi będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 mc) – waga kryterium 40%
3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
Wartością do porównywania cen ofertowych będzie cena brutto za realizację całego zamówienia
- cena najniższej oferty
Cc = ------------------------------- x100 pkt. x 60%
- cena oferty badanej
Cc – liczba punktów przyznanych wykonawcy w tym kryterium
Kryterium najdłuższy okres deklarowanej gwarancji ,rękojmi na realizowane zamówienie będzie rozpatrywany przez Zamawiającego na podstawie zadeklarowanego przez Oferenta okresu podanego jako ilość miesięcy , na który udzieli gwarancji, rękojmi na wykonane roboty.
- Okres gwarancji i rękojmi oferty badanej
Or = --------------------------------------------------x100 pkt. x 40%
- Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi
Or – oferowany termin gwarancji i rękojmi oferty ocenianej (w pełnych mc – z zastrzeżeniem iż ocenianie zostanie poddana gwarancja i rękojmia nie krótsza niż 36 mc i nie dłuższa niż 60 mc. )W przypadku zaoferowania dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi do wyliczenia punktów zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów
C= Cc + Or.
5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Wartością do porównywania cen ofertowych będzie cena brutto za realizację całego zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: - Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 700 000,00 pln, natomiast 5 300 000,00 pln należy przedłożyć do 29 lutego 2024 roku . Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy: dla posiadanych „środków finansowych lub zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia branżowe

Uwagi:
• Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
• W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
• Osoba ta musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) i – jeżeli jest to wymagane– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
• Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robotami budowlanymi polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy Z odpowiadającą wartością 6 000 000,00 pln każda.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robotami budowlanymi polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi klasy Z odpowiadającą wartością 6 000 000,00 pln każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 3 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia I wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SWZ;
5) oświadczenia na temat wykształcenia I kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ;
6) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 oraz 2a do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu I tymczasowo zastępuje wymagane podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 75 000,00 PLN
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Łańcucie Nr 59 9177 0008 2001 0004 0253 0002 z dopiskiem „Wadium – nazwa lub nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
6) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
7) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
8) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
9) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
10) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
11) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcut, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut;
12) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
4. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
5. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z zachowaniem warunków określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w rozdziale XXII.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY oraz we wzorze umowy -załącznik nr 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem portalu e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.