eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dróg z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dróg z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZAMOTUŁACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631277227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612932152

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-szamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp-szamotuly.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dróg z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a864d572-fb96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033042/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dróg z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a864d572-fb96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Komunikacja w postępowaniu

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty, e-mail: kosickas@zdp-szamotuly.pl
lub Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Mateusz Kaczmarek – Inspektor ds. dróg, tel. +48 612924032, email: kosickas@zdp-szamotuly.pl
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne;
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki.
9) W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
10) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa
się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika
do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które
są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
\

CAŁOŚĆ ZAWARTA W SWZ. OGRANICZENIE FORMULARZA

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.
3) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: kaczmarekm@zdp-szamotuly.pl, lub pisemnie: ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły.
4) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części”
5) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,
w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.CAŁOŚĆ ZAWARTA W SWZ. OGRANICZENIE FORMULARZA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – „Wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Przystanki w m. Wielonek.”
Celem zadania jest: wzmocnienie drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg - Przystanki w m. polegające na wykonaniu nowej nakładki z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000 do km 0+200.
Dokładny opis zadania jest opisany w dokumentacji technicznej tj. zał. nr 1a do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach:
nr 1a – Przedmiar robót Część 1 (OPZ)
nr 1b – Przedmiar robót Część 2 (OPZ)
nr 1c – Przedmiar robót Część 3 (OPZ)
nr 1d – Dokumentacja projektowa Część 1(OPZ)
nr 1e – Dokumentacja projektowa Część 2 (OPZ)
nr 1f – Dokumentacja projektowa Część 3 (OPZ)
nr 1g – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OPZ)
nr 2 – Projekt umowy
dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.) oraz innych przepisów – rozporządzeń wykonawczych do ww. przepisów, w zakresie w jakim mają zastosowanie.
UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2) Gwarancja
GWARANCJA
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia wynosi minimum 36 m-cy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert)

3) Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia jednakowo, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym w SWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – „Wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej nr 1875P Nojewo – Buszewo.”
Celem zadania jest: wzmocnienie drogi powiatowej nr 1875P Nojewo – Buszewo polegające na wykonaniu nowej nakładki z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000 do km 0+500.
Dokładny opis zadania jest opisany w dokumentacji technicznej tj. zał nr 1b do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach:
nr 1a – Przedmiar robót Część 1 (OPZ)
nr 1b – Przedmiar robót Część 2 (OPZ)
nr 1c – Przedmiar robót Część 3 (OPZ)
nr 1d – Dokumentacja projektowa Część 1(OPZ)
nr 1e – Dokumentacja projektowa Część 2 (OPZ)
nr 1f – Dokumentacja projektowa Część 3 (OPZ)
nr 1g – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OPZ)
nr 2 – Projekt umowy
dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.) oraz innych przepisów – rozporządzeń wykonawczych do ww. przepisów, w zakresie w jakim mają zastosowanie.
UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2) Gwarancja
GWARANCJA
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia wynosi minimum 36 m-cy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert)

3) Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia jednakowo, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym w SWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

c) Część 3 – „Wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz - Mrowino.”
Celem zadania jest: wzmocnienie drogi powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino polegające na wykonaniu nowej nakładki z betonu asfaltowego na odcinku od km0+000 do km 0+300.
Dokładny opis zadania jest opisany w dokumentacji technicznej tj. zał nr 1c do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach:
nr 1a – Przedmiar robót Część 1 (OPZ)
nr 1b – Przedmiar robót Część 2 (OPZ)
nr 1c – Przedmiar robót Część 3 (OPZ)
nr 1d – Dokumentacja projektowa Część 1(OPZ)
nr 1e – Dokumentacja projektowa Część 2 (OPZ)
nr 1f – Dokumentacja projektowa Część 3 (OPZ)
nr 1g – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (OPZ)
nr 2 – Projekt umowy
dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.) oraz innych przepisów – rozporządzeń wykonawczych do ww. przepisów, w zakresie w jakim mają zastosowanie.
UWAGA: Wyłoniony wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek przed przystąpieniem do prac opracować i przedstawić do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, późn. zm.) Wywóz odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

2) Gwarancja
GWARANCJA
Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na przedmiot zamówienia w każdej części zamówienia wynosi minimum 36 m-cy (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert)

3) Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia jednakowo, zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Za najkorzystniejszą, w danej części zamówienia, zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym w SWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie
z ustawą – Pzp oraz aktami wykonawczymi do uPzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. poz. 2452)

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (forma elektroniczna).

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność
i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia (postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty
to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego (postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym).

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każda ze stron.
4) We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.
W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy.
5) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że SWZ lub zapisy projektowanych postanowień umowy stanowią inaczej;
6) zawsze dopuszczalne są zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1–4 uPzp.
- jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.
7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie
z zapisami projektu umowy – zał. nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.