eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w GryfinieOgłoszenie z dnia 2022-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Gryfinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320481747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-gryfino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Gryfinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e343857-f7e3-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino
2. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
2. Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy, dostępny na Platformie w zakładce „e-learning”, znajdującej się na pionowym pasku Menu po lewej stronie ekranu.
4. W zakładce „e-learning” znajdują się także instrukcja obsługi Platformy (Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP) oraz filmy instruktażowe – prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Platformy (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). W zakładce „weryfikacja oprogramowania do podpisu” Wykonawca ma możliwość złożenia testowego (próbnego) podpisu elektronicznego, służącego sprawdzeniu poprawności skonfigurowania komputera Wykonawcy w tym zakresie.
5. Korzystanie z Platformy możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
8. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. ul. Parkowa 5; 74-100 Gryfino, tel. 91 416 23 54, email: sekretariat@szpital-gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Danych Osobowych Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino, tel. 519 389 151, email: iod@szpitalgryfino.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz
e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni;
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
4) podmioty świadczące obsługę prawną;
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZG.ZP.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia, podzielonych na porcje posiłków do Szpitala Powiatowego w Gryfinie w ramach całodziennego wyżywienia pacjentów wraz z utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 60 pkt
cena zaoferowana w badanej ofercie
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w poszczególnych częściach w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Doświadczenie personelu przygotowującego posiłki (D) – 40%
Punkty w kryterium doświadczenie personelu przygotowującego posiłki przyznane na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia złożonym wraz z ofertą według załącznika nr 10 do SWZ.
Zasady oceniania w kryterium doświadczenie personelu przygotowującego posiłki:
a) ocenie poddany zostanie staż pracy na stanowisku kucharza (oraz na stanowisku dietetyka wyznaczonych do realizacji zamówienia.
b) Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ za każdy okres doświadczenia zawodowego kucharza
i dietetyka. Każda z osób (kucharz i dietetyk) otrzyma punkty według następującej punktacji:
Doświadczenie kucharza Maksymalna ilość punktów
Staż pracy do 3 lat 0 pkt
Staż pracy powyżej 3 lat do 4 lat 5 pkt
Staż pracy powyżej 4 lat do 5 lat 10 pkt
Staż pracy powyżej 5 lat do 6 lat 15 pkt
Staż pracy powyżej 6 lat 20 pkt

Doświadczenie dietetyka Maksymalna ilość punktów
Staż pracy do 3 lat 0 pkt
Staż pracy powyżej 3 lat do 4 lat 5 pkt
Staż pracy powyżej 4 lat do 5 lat 10 pkt
Staż pracy powyżej 5 lat do 6 lat 15 pkt
Staż pracy powyżej 6 lat 20 pkt

c) Każda z ocenionych osób może uzyskać maksymalnie 20 pkt, a oferta (dwie osoby) maksymalnie 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty – załącznik nr 2 do SWZ za każdy okres doświadczenia zawodowego.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty doświadczenia poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca wskazał minimalny staż pracy kucharzy i dietetyków, tj. do 1 roku, Wykonawca otrzyma 0 pkt w ww. kryterium oceny ofert.
Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 pkt.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyznaną każdej ofercie liczbę punków, z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów.
3. Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w poszczególnych częściach w kryterium „doświadczenie personelu przygotowującego posiłki” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PD = D x WD, gdzie
PD – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „doświadczenie personelu przygotowującego posiłki”
D– liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie personelu przygotowującego posiłki”
WK – waga w kryterium „doświadczenie personelu przygotowującego posiłki”.
4. Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu przygotowującego posiłki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca, składając ofertę wykaże spełnianie poniższych warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opinię właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem – z treści dokumentu musi jasno wynikać, że Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 350 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał (zakończył) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę obejmującą usługę żywienia zbiorowego w zakładach opieki zdrowotnej / szpitalach / zakładach opiekuńczo – leczniczych / domach pomocy społecznej / domach opieki / restauracjach / barach, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
b) dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym
i dopuszczonym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
c) będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- dietetyka rozumianego jako osobę posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej / szpitalach / zakładach opiekuńczo – leczniczych / domach pomocy społecznej / domach opieki / restauracjach / barach.
- kucharza rozumianego jako osobę legitymującą się wykształceniem
o profilu związanym z gastronomią, posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej / szpitalach / zakładach opiekuńczo – leczniczych / domach pomocy społecznej / domach opieki / restauracjach / barach.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnych książeczek zdrowia sanitarno-epidemiologicznych pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia - badania profilaktyczne.
W przypadku pracowników zatrudnionych przy żywieniu aktualnych książeczek zdrowia sanitarno-epidemiologicznych oprócz badania profilaktycznego także badanie na nosicielstwo.
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób / osoby odpowiadającej wyżej wskazanym wymogom.
W przypadkach losowych wykluczających pracę osoby wskazanej w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu odpowiadającym warunkom SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić odpowiedni skład osobowy, niezbędny do właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Uwaga: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunków udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania uznaje się datę zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni
z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XX SWZ dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złoży w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale XVIII pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ).
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w Rozdziale XVII pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 4 do SWZ).
Oświadczenie musi być złożone w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy
z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
3) opinię właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem – z treści załączonego dokumentu musi jasno wynikać, że Wykonawca może produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden dokument.
4) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kucharza oraz dyplomowanego dietetyka ze specjalizacją żywienia człowieka wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób.
6) Wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór wykazu środków transportu stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz środków transportu.
7) Opłaconą polisę, w przypadku braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności, na kwotę co najmniej 350 000,00 zł.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci
z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadali za spełnienie tego warunku. Wykonawcy składają jeden dokument.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 SWZ.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy;
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1;
5) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 3 do SWZ);
6) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznik nr 4 do SWZ);
7) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdziału XIX pkt 3 SWZ,
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 (wzór zobowiązania - załącznik nr 5 do SWZ);
8) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru – załącznik nr 6 do SWZ);
9) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wg wzoru - załącznik nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo / a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty
i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument
w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian Umowy w zakresie przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidziały w chwili zawierania umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu niniejszej Umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy PZP, odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i administracyjnych.
4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, administracyjnych;
2) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
3) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów;
4) gdy nastąpi zmiana danych podmiotów zawierających umowę;
5) gdy nastąpi obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę (może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do Umowy);
6) w przypadku zmiany terminu realizacji usług – dot. zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego;
7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto; cena netto pozostanie niezmieniona;
8) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
9) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
10) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
11) w przypadku zmiany osób realizujących usługę, pod warunkiem zaproponowania osoby/osób o kwalifikacjach i doświadczeniu nie gorszych niż osoby wykazane w ofercie;
12) gdy nastąpi zmiana środka transportu wykorzystywanego do realizacji umowy, pod warunkiem, że będzie on spełniał warunki higieniczno-sanitarne i będzie zatwierdzony przez Państwowy Inspektorat Sanitarny;
13) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niepełnej realizacji przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości (nie dłużej niż o 30 dni).

Pozostałe zmiany umowy znajdują się w § 13 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie należy realizować systematycznie przez okres 12 miesięcy kalendarzowych, od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.