eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opinogóra Górna › Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w OpinogórzeOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130451680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Krasińskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 023 671 70 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mr@muzeumromantyzmu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumromantyzmu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c13b9944-f860-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007294/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. "Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.3. „Dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej mr@muzeumromantyzmu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
12.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal-u. W formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane postępowania zaciągną się automatycznie) lub numer referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku należy podawać numer ID postępowania z miniPortal-u). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortal-u, w szczegółach danego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra;
b. z Inspektorem ochrony danych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mr@muzeumromantyzmu.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem znak DOiK.25.1.2.2022 udzielenie zamówienia publicznego;
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
e. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej;
f. okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od przepisów Pzp (protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany jest przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy) oraz nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisem prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
g. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. Jednocześnie podanie Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze;
h. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
j. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOiK.25.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena – 60%
wydłużenie okresu gwarancji – 40%
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2. W kryterium „cena” oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60,00 punktów, natomiast oferty pozostałych Wykonawców – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = (C min / C ob) x 60%
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej, przy czym 1,00 pkt odpowiada 1 %
C min – najniższa cena spośród badanych ofert
C ob – cena oferty badanej
1.3. W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostaną przydzielone punkty według następującej skali:
60 miesiące (5 lat) – 10,00 pkt
72 miesiące (6 lat) – 20,00 pkt
84 miesięcy (7 lat) – 30,00 pkt
96 miesięcy (8 lat) – 40,00 pkt
Punkty w zakresie kryterium gwarancji zostaną przydzielone Wykonawcy na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu oferty.
W przypadku niezłożenia oświadczenia o wydłużeniu okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie udzielenie okresu gwarancji na poziomie 48 miesięcy (zgodnie z zapisem pkt 5.3. SWZ), a Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku);
1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku określone zostały w pkt 8.2. SWZ);
1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej (wymagania na potwierdzenie niniejszego warunku określone zostały w pkt 8.3. SWZ);
1.2. W odniesieniu do pkt 8.1.3. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy, 00/100).;
1.3. W odniesieniu do pkt 8.1.4. SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
1.3.1. zdolności technicznej (doświadczenia), tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
1.3.1.1. dwa (2) zamówienia o wartości* nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto każde, obejmujące remont lub wymianę lub przebudowę lub wykonanie nawierzchni alejek w parku, ogrodzie lub w innego rodzaju obszarze wpisanym do rejestru (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub – w przypadku rejestrów prowadzonych poza Rzeczypospolitą Polską – rejestrów równoważnych, prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących ze względu na miejsce położenia zabytku);należy podać nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty;
* Przez określenie wartości zamówienia należy rozumieć wartość umowy lub część umowy, której przedmiot odpowiada ww. cechom zamówienia . W przypadku, gdy wartość wykazywanych umów (zamówień) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
1.3.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować co najmniej:
1.3.2.1. jedną (1) osobą (Kierownik Budowy – Przedstawiciel Wykonawcy), która:
1.3.2.1.1. posiada uprawnienia budowlane w branży drogowej bez ograniczeń;
1.3.2.1.2. spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
1.3.2.1.3. posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inżyniera budowy przy realizacji przynajmniej dwóch (2) robót budowlanych obejmujących remont lub wymianę lub przebudowę lub wykonanie nawierzchni alejek w parku, ogrodzie lub w innego rodzaju obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a wartość każdej z robót wynosić co najmniej 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Należy podać nr rejestru zabytków i adres realizowanej roboty;

Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r,. poz. 2272).
1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może korzystać z zasobów podmiotów trzecich, na zasadach określonych w Pzp.
1.5. Zgodnie z art. 117 ust. 3, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.
1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 8.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 8.5. SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt 8.2. SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej robót określonych w pkt 8.3.1. SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie roboty obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 8.3.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim robót.
2.2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych w pkt 8.3.2. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć inne wymagane dokumenty przez Pzp, stosownie do okoliczności udziału w postępowaniu (np. wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 7.1. SWZ (brak podstaw do wykluczenia) musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 8.1. SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 8.5. SWZ
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy ci – przed zawarciem umowy z Zamawiającym – na wezwanie Zamawiającego, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian treści Umowy wymaga dwustronnych uzgodnień oraz sporządzenia - pod rygorem nieważności - pisemnego aneksu, a zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących okolicznościach:
2.1. nastąpią zmiany w Programie prac lub projekcie wykonawczym, w związku ze zmianą decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 579/DC/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. , zmienionej decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 308/DC/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. na podstawie których Wykonawca realizuje roboty, uniemożliwiająca terminowe wykonanie Umowy,
2.2. wystąpią niezależne od Zamawiającego okoliczności, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w realizacji robót dotyczących ich zakresu rzeczowego – np. w sytuacji zmiany technologii prowadzenia robót, ujawnionego w trakcie realizacji Umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia,
2.3. wystąpi konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, na podstawie odrębnych przepisów, z organami administracji,
2.4. potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie przedmiot Umowy,
2.5. wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami, w takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy,
2.6. zgłoszenie przez Wykonawcę zamiaru realizacji części zakresu robót przy pomocy podwykonawcy/ów, czego nie przewidywał przed zawarciem Umowy,
2.7. zmiany osób nadzorujących lub zmiany osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, z zastrzeżeniem, że zmiana osób o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.8.-1.9. może nastąpić pod warunkiem, że wskazane osoby będą posiadały uprawnienia nie gorsze niż tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2.8. wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy wynikającej z siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu Umowy w terminie, lub wydanie decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub wystąpienie warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej Umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, z powodu tych okoliczności,
2.9. w przypadku, gdy przedmiot Umowy nie będzie mógł być realizowany ze względu na nakładane obostrzenia związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub innej choroby zakaźnej – o ilość dni wynikających z nakładanych obostrzeń,
2.10. wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian Umowy pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne, a konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortal-u.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca podaje w ofercie (formularz oferty) część zamówienia (np. zakres / rodzaj zamówienia), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje firmy tych podwykonawców, o ile te dane są wiadome na etapie składania ofert. Wykonawca za wszelkie działania podwykonawcy będzie odpowiadał jak za własne, zatem wszelkie związane z tym roszczenia Zamawiający będzie kierował wyłącznie do Wykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.