eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą monitoringu elektronicznego w budynku przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wielkopolskim na okres 16 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą monitoringu elektronicznego w budynku przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wielkopolskim na okres 16 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Generała Władysława Sikorskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-454

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.zielonagora@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730023366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spokojna 1

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-954

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.dondalski@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zielonagora.stat.gov.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEOMAP, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990019632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krosnieńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-625

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: geomap@geomap.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.geomap.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5990019632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5991085631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellończyka 10

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.blauciak@ko-gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ko-gorzow.edu.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730051210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chmielna 13

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-621

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zielonagora.rio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zielonagora.rio.gov.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział Gorzów Wlkp

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250007885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wlkp.

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@gorzow.buligl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://builgl.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego w imieniu swoim i na rzecz wszystkich nw. użytkowników nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp. na podstawie Porozumienia zawartego 7 lutego 2022 r.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą monitoringu elektronicznego w budynku przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wielkopolskim na okres 16 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ee3a271-f86a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075061/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z usługą monitoringu elektronicznego w budynku przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp. na okres od 01.08.2022 do 30.11.2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierana dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie Platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)
oraz w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w Rozdziale XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0801-ILZ-1.260.16.2022.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa całodobowego świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz elektronicznego monitorowania nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym, położonej przy ul. Jagiellończyka 10 w Gorzowie Wlkp. wraz z terenami przylegającymi do budynku- zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r poz. 1995 ze zm.). Budynek biurowy zabudowany, o którym mowa w zdaniu pierwszym, o powierzchni 5824,32 m2, posadowiony jest na działce o identyfikatorze 086101_1.0005.370 i powierzchni 4730 m2, dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00076027/2. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o nieruchomości lub obiekcie, należy przez to rozumieć opisany wyżej budynek wraz z terenem przyległym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 17 % wartości zamówienia podstawowego liczonego od wartości szacunkowej oraz na warunkach i w zakresie przypisanym dla niniejszego zamówienia podstawowego, przy czym okres realizacji takiego zamówienia będzie trwał nie dłużej niż 6 m-cy

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) Wykonawca krajowy posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020, poz.838 )
b) Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w zakresie ochrony osób i mienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej (1) usługi polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia wraz z usługą monitoringu elektronicznego realizowanej przez okres minimum 12 miesięcy, w budynkach biurowych, o wartości brutto nie mniejszej niż 230 000,00 zł; przy czym usługa musi spełniać łącznie poniższe warunki:
− usługa była wykonana/jest wykonywana nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy;
− wartość wykonanej jednej usługi jest nie mniejsza niż 230 000 zł brutto (w przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, wartość zrealizowanej części usługi na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 230.000 zł brutto). Zamawiający dopuszcza również wykazanie się sumą 2 tożsamych usług na kwotę łączna co najmniej nie mniejszą niż 400 000,00 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zawarto w rozdziale III SWZ ust. 11, rozdziale IX SWZ ust. 3 pkt 4, 7, 9

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawarto w rozdziale IV SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lubuskie.kas/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.