eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grójec › Świadczenie usług transportu medycznego rozumianego jako przewóz pacjentów oraz transportu sanitarnego rozumianego jako transport T, transport krwi i materiału biologicznegoOgłoszenie z dnia 2021-10-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług transportu medycznego rozumianego jako przewóz pacjentów oraz transportu sanitarnego rozumianego jako transport T, transport krwi i materiału biologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142203546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Piotra Skargi 10

1.5.2.) Miejscowość: Grójec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcmg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług transportu medycznego rozumianego jako przewóz pacjentów oraz transportu sanitarnego rozumianego jako transport T, transport krwi i materiału biologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87cc453d-2cd5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00061716/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług transportu medycznego oraz transportu sanitarnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego. Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o przetwarzaniu danych dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarta jest w pkt. 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCMG/P-04/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport specjalistyczny "P"

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport specjalistyczny "S"

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport sanitarny "T"

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport krwi i materiału biologicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport sanitarny T" NOL

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Transport COVID-19

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

15.4.1. Opis kryterium „Cena” - C:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w ofercie otrzyma max 60 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:
C = 60%x (Cmin : Cx) x 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto,
Cx– cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.2. Opis kryterium „Czas dojazdu karetki”:
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie min podanych przez Wykonawcę. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dojazdu karetki otrzyma max 40 pkt., a inni odpowiednio mniej, stosownie
do przedstawionego poniżej wzoru:

T = 40% x (Tmin /Tbad ) x 100 pkt
gdzie:
T - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Czas dojazdu karetki”,
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Tmin – najkrótszy czas dojazdu karetki
Tbad – czas dojazdu karetki podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

15.4.3.Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty,
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
T – liczba punktów przyznanych w kryterium „Czas dojazdu karetki”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu karetki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2002 r poz. 1137 z późn. zm.).
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednią liczbę pojazdów dla danej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany określone są w Zał. nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie nr 12 SWZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres https://pcmg.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.