eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060778879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krochmalna 13j

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-401

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/zdm

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

gminna jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060433560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nałęczowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-701

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ztm.bip.lublin.eu/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

W celu wspólnej realizacji inwestycji objętej porozumieniem, działając na podstawie
art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ZTM w Lublinie udziela ZDiM pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w jego imieniu i na jego rzecz - w zakresie objętym porozumieniem.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f0e6062-f776-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013254/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdmlublin.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdmlublin.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu Platformy lub za pośrednictwem e-mail. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
3.Instrukcja korzystania z Platformy w przypadku posiadania konta na Platformie: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść odpowiednio do Formularza rejestracyjnego. Zamawiający dopuszcza w szczególności przesyłanie danych w formatach m.in.: .doc, .docx, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Należy podpisać każdy plik osobno.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów z siedzibą w Lublinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdm.lublin.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.Nie przysługuje Pani/Panu:
9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 1 do SWZ).
2.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.
2.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dróg w klasie technicznej Z lub wyższej, wraz z oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł brutto każda robota.
Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót (wg zał. nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:
a) do projektowania bez ograniczeń:
- w specjalności inżynieryjnej - drogowej – minimum 1 osoba;
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimum 1 osoba;
- w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – minimum 1 osoba;
- w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – minimum 1 osoba;
b) do kierowania robotami budowlanymi:
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń, w specjalności inżynieryjnej – drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto w/w osoba powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) drogi klasy technicznej Z lub wyższej przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora;
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży budowlanej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3‑letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami branży konstrukcyjno-budowlanej.,
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami branży telekomunikacyjnej,
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektroenergetycznej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3‑letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami branży elektroenergetycznej.
- min. 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3‑letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami branży sanitarnej.
c) min. 1 uprawnionym geodetą posiadającym doświadczenie przy budowie, rozbudowie lub przebudowie minimum jednej drogi w zakres której wchodziły roboty instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, posiadającym wymaganie uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.), tj. uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z innymi funkcjami wymienionymi w niniejszym punkcie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Wymagany okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.), natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w programie funkcjonalno-użytkowym wykonania i odbioru robót budowlanych, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków
zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania(kryteria równoważności).
2. Wszędzie tam gdzie w programie funkcjonalno-użytkowym, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 4.
3. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty– dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
4. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z par. 17 ust. 3 umowy:
3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 11 niniejszej umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r poz. 2207). Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
(...)
Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://zdmlublin.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są mu wiadome na tym etapie).
2. Oświadczenia wymagane z pkt 9.1 SWZ.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - oświadczenie wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – dokumenty wymagane w Rozdz.8 SWZ.
5. Przedmiotowe środki dowodowe.
6. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
7. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca w formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
9. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
B. Termin wykonania zamówienia – 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
1) opracowanie i przekazanie zatwierdzonej kompletnej dokumentacji projektowej – 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;
2) realizacja robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego – 14 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.