eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Modernizacja Pracowni Mammografii zlokalizowanej na parterze budynku "B" ZCO, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa GórniczaOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Pracowni Mammografii zlokalizowanej na parterze budynku „B” ZCO, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zco-dg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Pracowni Mammografii zlokalizowanej na parterze budynku „B” ZCO, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c0a639d9-fae4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, oświadczeń, wniosków, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie poprzez:
a) platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg z użyciem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie
dotyczącej postępowania.
UWAGA: formularz Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
albo
b) pocztę elektroniczną: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona pod
rygorem nieważności w formie w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty – podpis dowodem osobistym z warstwą elektroniczną
osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pod
pojęciem „sporządzenia oferty w formie elektronicznej” zamawiający rozumie dostarczenie pliku cyfrowego w formacie, o którym
mowa w pkt. 12 bez względu na sposób jego stworzenia (wygenerowany plik cyfrowy lub skan).
2. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na
podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo w formie określonej w niniejszym rozdziale w pkt. 20. musi zostać dołączone do oferty.
3. Zaleca się, aby podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz dane umożliwiające weryfikację właściwości podpisu po
wygaśnięciu certyfikatu.
4. Zamawiający zaleca złożenie dokumentów w formie elektronicznej w formacie .pdf z podpisem elektronicznym osadzonym
wewnątrz pliku (tzw. PAdES). W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym konieczne jest wysłanie pary plików: pliku
podpisanego i pliku zawierającego podpis.
5. W przypadku kompresji (pakowania) plików - każde oświadczenie, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Podpisanie folderu zip będzie traktowane przez zamawiającego jako podpisanie każdego spakowanego dokumentu.
Jest to równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o
udzielenie zamówienia, przez podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Zamawiający dopuszcza format kompresji .rar.
6. Zamawiający dokona weryfikacji złożonych podpisów za pomocą narzędzi do walidacji podpisu elektronicznego pochodzących od
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, np. Szafir 2.0., ProCerum SmartSign, Sigillum Sign.
7. Dokumenty muszą być złożone w sposób zapewniający pełną czytelność ich treści.
8. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim.
9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na:
https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
11. Zalecane formaty przesyłanych danych: .pdf, .xlsx, .docx. Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.; .xml
12. W przypadku podpisania oferty lub innego dokumentu podpisem zaufanym, należy przesłać podpisany plik w formacie xml.
zaleca się dołączenie jego wizualizacji w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w
Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 32 621 22 29, e-mail: szpital@zco-dg.pl
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300
Dąbrowa Górnicza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej iod@zco-dg.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne
do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
2) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/61/ZCO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pt. „Modernizacja Pracowni Mammografii zlokalizowanej na parterze budynku „B” Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w załączniku nr 7 (tj. Opis przedmiotu zamówienia, Harmonogram rzeczowy, Mammograf – wytyczne producenta, rzut pomieszczeń, projekty osłon stałych) do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium:
„cena” – C; - 50%
„termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy” – T - 50%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia przekazania terenu budowy” – T

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt. 2 niniejszego Rozdziału.
3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), tj.:
– wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
– wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
– wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej –
d1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, roboty budowlano – montażowe o wartości brutto nie mniejszej niż
100 000,00 zł każda.
d2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zamierza skierować do realizacji zamówienia tj.
 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia,
 dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
4. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca nie może powoływać się na doświadczenie w realizacji niezakończonych zamówień (za wyjątkiem dostaw i usług, jeżeli obejmują one świadczenia powtarzające się lub ciągłe). Jeżeli jednak zamówienie jest podzielone na etapy lub partie, Wykonawca może powołać się na wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług objętych etapem lub partią, jeżeli zostały ostatecznie odebrane.
6. Jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu konsorcjum, którego był członkiem, doświadczenie to oceniane będzie w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od konsorcjum w ramach danego zamówienia publicznego. W takim przypadku wykaz wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw dotyczy wyłącznie robót budowlanych, usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
7. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Składane wraz z ofertą:
1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ tj. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
2. Oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zgodnie z Rozdziałem Va.
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa Rozdziale XIII. 20 lit. a) niniejszej SWZ lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. V pkt. 2. d) niniejszej SWZ, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:

a) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2.d ppkt. d1) SWZ Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. – według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 SWZ).
b) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale V pkt. 2.d ppkt. d2) SWZ Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 5 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie VI SWZ.
2. Ponadto ww. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt. 2) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji której te zdolności są wymagane.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 1 SWZ oraz w Rozdziale XIII. 20 lit. a) SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile takie zostało ustanowione przez Zamawiającego). – Rozdział XVIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu bez zmiany wynagrodzenia umownego z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia - wojna, klęska żywiołowa, strajki – z tym zastrzeżeniem, że strony wyłączają z katalogu siły wyższej epidemię wirusa SARS-CoV-2,
b) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;
3) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia;
4) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia;
5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
4. Zamawiający przewiduje zmiany terminu przekazania terenu budowy określonego w §6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona obligatoryjna wizja lokalna, która umożliwi
zapoznanie się, ze stanem faktycznym istniejącego lądowiska
- Brak potwierdzonego (na liście obecności) udziału przedstawiciela danego Wykonawcy w
obligatoryjnej wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem złożonej w postępowaniu oferty tego
Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 17 dni lub 24 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy (termin stanowi kryterium oceny ofert)
Zamawiający przewiduje termin przekazania terenu budowy na dzień 07.07.2023r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.