eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w ChorzowieOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4459010-f859-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031666/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa ul. Truchana

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://mzuim/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej Platformą przetargową lub Platformą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz
znakiem niniejszego postępowania
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: zp@mzuim.chorzow.eu oraz adresy e-mail Wykonawców podane w
formularzach ofertowych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej, dostępnymi pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa wyżej.
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej:
https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
− Google Chrome 31
− Mozilla Firefox 26
− Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
e) zainstalowany Acrobat Reader;
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na
format danych przesyłanych plików: .pdf.
3. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej Właściciel, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
800 - 1600.
4. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): podano w pkt XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): podano w pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AB/3410/018/000/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy jezdni, chodników oraz uporządkowanie strefy parkowania pojazdów na ul. Władysława Truchana w Chorzowie na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Sienkiewicza. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 610,00 mb.
2. W zakresie branży sanitarnej:
1) Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Dn300 po trasie istniejącego kanału. Przebudowa będzie polegała na wymianie rur na PP SN10 Dn300 z włączeniem do kolektora ogólnospławnego Dn1000 (komora k-108) oraz budowę dodatkowych studni betonowych Dn1200 (D4-D12)
2) Podłączenie istniejących przykanalików sanitarnych poprzez budowę dodatkowych studni kanalizacyjnych betonowych Dn1200 (D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 oraz poprzez trójniki redukcyjne PP Dn300/160.
3) Budowa nowych wpustów deszczowych betonowych Dn500 z odprowadzeniem do istniejących studni oraz do projektowanej studni D5.
3. W zakresie branży elektrycznej: Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na całej długości ulicy. Oprawy oświetleniowe w technologii LED.
4. W zakresie nasadzeń zieleni: Do obowiązków Wykonawcy będzie należała pielęgnacja założonej zieleni, gwarantująca prawidłowy rozwój nasadzeń, w okresie 3 lat od dnia odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót budowlanych. W przypadku nieprzyjęcia się materiałów szkółkarskich bądź braku wegetacji po okresie zimowym, Wykonawca dokona wymiany nasadzeń w terminach zgodnych ze sztuką ogrodniczą.
5. W trakcie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem na terenie budowy prowadzone będą roboty związane z budową sieci CO na zlecenie TAURON Ciepło Sp. z o.o., z remontem sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz przyłączy do budynków przez ChŚPWiK Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie przekazać część terenu budowy wykonawcy/om działającemu/cym na zlecenie TAURON Ciepło Sp. z o.o. i ChŚPWIK Sp. z o.o.
6. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB odwołuje się do aktów prawnych, podczas wykonywania robót należy stosować obowiązujące przepisy prawa.
7. Zamówienie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiono w Dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarach robót, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
9. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Zamawiający informuje, iż ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
2) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego.
4) W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, Zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży Wykonawcę.
5) Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru Zamawiający zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży Wykonawcę.
6) Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi Wykonawca robót.
7) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy, zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymywanie oznakowania tymczasowego, czystość na jezdniach i chodnikach zarówno w rejonie prowadzonych prac jak również dróg dojazdowych do budowy. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku prowadzonych robót.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków przez cały okres prowadzenia robót.
9) Wykonawca w pierwszej kolejności ma obowiązek poddania odpadów powstałych w trakcie realizacji Umowy odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych, ekonomicznych lub innych o obiektywnym charakterze jest to niemożliwe lub nieuzasadnione – Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.
10) Jeżeli w wyniku odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wykonawca osiągnie jakikolwiek przychód zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od uzyskania przychodu, poinformować o tym fakcie Zamawiającego przedstawiając mu dokumenty niezbędne w celu wykazania daty i wysokości uzyskanego przychodu.
11) Strony zgodnie postanawiają, że przychód, o którym mowa wyżej zostanie przez Zamawiającego uwzględniony w należnym Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzeniu; zmniejszając wysokość tego wynagrodzenia o wysokość osiągniętego przez Wykonawcę przychodu z tytułu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.
2. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym określonym w niniejszej SWZ.
3. Warunki świadczenia przyszłej roboty będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego.
4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5. Wykonawca przystąpi do wykonania roboty wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:
2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:
1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,- zł,
b) Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000,- zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie łącznie.
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń:
 Kierownik budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
 Kierownik robót w branży elektrycznej – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 Kierownik robót w branży sanitarnej – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 Kierownik robót w branży teletechnicznej – 1 osoba - wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych bez ograniczeń
 Brygadzista – minimum 3 osoby - wymagane wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót drogowych;
 Pracownicy fizyczni – minimum 9 osób - wymagane doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót drogowych.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
 Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób.
 Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

b) Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej każdą z poniżej wymienionych robót w wyszczególnionych ich liczbie:
b.1. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie drogi przebiegającej na terenie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 60 000, w skład której wchodziła budowa i/lub przebudowa co najmniej dwóch sieci uzbrojenia terenu,
b.2. co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie metodą wykopową sieci kanalizacyjnej o średnicy DN 200 mm lub większej oraz długości min. 100,00 mb,
b.3. co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie i/lub przebudowie oświetlenia ulicznego dla co najmniej 20 pkt. świetlnych,
Uwagi:
- Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że wykonał wymienione wyżej w pkt b.1. do b.3. roboty budowlane w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach z zastrzeżeniem, że roboty danego rodzaju zostały wykonane w jednym zadaniu.
- Pojęcia budowa, przebudowa należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- Jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, może powoływać się wyłącznie na zakres faktycznie wykonany przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt XV. 1 SWZ – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik nr 6 do SWZ).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej i w pkt XXI.2. 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
warunków.
3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej i w pkt XXI.2.1);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt XX. 1 SWZ:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy tego ubezpieczenia.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 9 do SWZ)
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) dokumenty określone wyżej i w pkt XXI.2. 2) SWZ ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.
3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa wyżej i w pkt. XXI.2. 2) SWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
76 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:
ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770
Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) w gwarancjach bankowych.
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego.
6. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej),
a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do:
1) przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej);
2) złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu;
3) przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym w przypadku doświadczenia Wykonawcy, w zw. z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy PZP, - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane, co oznacza, że treść oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, winna odzwierciedlać sposób w jaki konsorcjum wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W sytuacji, gdy tylko jeden z członków konsorcjum wykazuje się wymaganymi do realizacji zamówienia zdolnościami (doświadczeniem), to żeby doszło do faktycznego wykorzystania tych zdolności, zgodnie z normą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy PZP – powinien on uczestniczyć w każdej z czynności składających się na wykonywanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy. W tym, w związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną skutkującą trudnościami w dostawach materiałów budowlanych oraz niekontrolowanym wzrostem cen towarów i usług, na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zarówno w zakresie materiałów jak i technologii robót pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych konstrukcji nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji projektowej. W przypadku wprowadzenia zmian materiałowych należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian skutkujących zmianą warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni Wykonawca na własny koszt i ryzyko opracowuje projekt zamienny i uzyska akceptację przyjętych rozwiązań przez Autora Dokumentacji Projektowej. Jeżeli zaproponowane zmiany będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia, nowe wynagrodzenie zostanie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 3 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://mzuim.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r., poz. 835) (dalej ustawa z dnia
13 kwietnia 2022 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 765/2006 z dnia 18.05.2006 r. i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17.03.2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r., Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.
7. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.