eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334995600

1.5.8.) Numer faksu: 334995652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.mops.bielsko.pl, zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d1049ad-e0be-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232600

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005304/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi cateringowe dla Ośrodków Wsparcia dla Osób Starszych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186405/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3211.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315383,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na wytworzeniu i dostarczaniu posiłków w następującym zakresie: posiłki jednodaniowe oraz posiłki dwudaniowe.
1.1 Usługa cateringowa – posiłki jednodaniowe
1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu posiłku jednodaniowego dla:
• Klubu Samopomocy dla Osób Starszych ,,Przystań” przy ul. Piastowskiej 86 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 4445 przez okres trwania umowy, (średnio 35 porcji dziennie).
• Klubu Samopomocy „Klub Seniora” przy ul. Komorowickiej 336D w Bielsku-Białej. Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3175 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Senior + przy ul. Jesionowej 13 w Bielsku-Białej. Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3175 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Senior + przy ul. Jutrzenki 20 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3175 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).
• Klubu Seniora „SIXT Wam” przy ul. Mickiewicza 24 lub przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 2540 przez okres trwania umowy, (średnio 20 porcji dziennie).
1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłku dwudaniowego dla:
• Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ulicy Sterniczej 8a w Bielsku-Białej. Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 4445 przez okres trwania umowy, (średnio 35 porcji dziennie).
• Dziennego Domu Senior + przy ul. Partyzantów 62 w Bielsku-Białej.
Terminy dostaw 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Szacunkowa ilość posiłków 3175 przez okres trwania umowy, (średnio 25 porcji dziennie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295910,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 295910,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5482544800

7.3.3) Ulica: Wałowa 4

7.3.4) Miejscowość: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 295910,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.