eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › EP/220/49/2022 Dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EP/220/49/2022 Dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Arkońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EP/220/49/2022 Dostawa odzieży ochronnej, obuwia operacyjnego i obuwia ochronnego dla SPWSZ w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1afecc8-f2bd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074860/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Odzież ochronna, obuwie operacyjne i obuwie ochronne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/spwsz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w
formie elektronicznej, w zakładce „Korespondencja”. W celu skorzystania z Platformy konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/spwsz po kliknięciu na przycisk„Załóż konto”. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest
bezpłatne.Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.Zamawiający, informuje, że Platforma jest
kompatybilna ze wszystkimi podpisami
elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego.Szczegółowe
informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na
stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym:
http://www.nccert.pl/kontakt.htm.Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy zostały określone w SWZ,
rozdz.10 pkt 10.7 oraz 10.8.Pozostałe wymagania techniczne zostały
opisane w rozdz. 10 SWZ: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami. Informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłani i odbierania korespondencji elektronicznej. Osobą uprawnioną
do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Barbara Pawłowska, od poniedziałku do piątku w godz. 07:25– 15:00, z wyłączeniem
dni wolnych od pracy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.Andżelika Skobel, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
iod@spwsz.szczecin.pl. lub telefonicznie pod numerem 91 813 95 80. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień
powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15
RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty
bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) do sprostowana swoich danych osobowych –
zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa wart. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do żądania od Zamawiającego – jako
administratora,ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.Obowiązek podania
danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w
art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do
ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa wart. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Osobie, której dane osobowe
zostały pozyskane przez Zamawiającego w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia
danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt,
że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do
organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów
przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP/220/49/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie nr 1 składa się z 1 pozycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18810000-0 - Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
2. Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentu, tożsame z opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.
3. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część Oferty, w sytuacji wyczerpania ilości asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym z uwagi na zwiększenie przez Zamawiającego świadczeń medycznych.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert, tj.
Cena (C) - 60 %
2) Termin pierwszej dostawy (TD) - 20 %
3) Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi (dalej „termin rozpatrzenia reklamacji” TRR) - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pierwszej dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie nr 2 składa się z 9 pozycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
2. Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentu, tożsame z opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.
3. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część Oferty, w sytuacji wyczerpania ilości asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym z uwagi na zwiększenie przez Zamawiającego świadczeń medycznych.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert, tj.
Cena (C) - 60 %
2) Termin pierwszej dostawy (TD) - 20 %
3) Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi (dalej „termin rozpatrzenia reklamacji” TRR) - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pierwszej dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie nr 3 składa się z 1 pozycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18810000-0 - Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).
2. Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentu, tożsame z opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ i wycenione przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.
3. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część Oferty, w sytuacji wyczerpania ilości asortymentu zawartego w zamówieniu podstawowym z uwagi na zwiększenie przez Zamawiającego świadczeń medycznych.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert, tj.
Cena (C) - 60 %
2) Termin pierwszej dostawy (TD) - 20 %
3) Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi (dalej „termin rozpatrzenia reklamacji” TRR) - 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pierwszej dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji wad jakościowych w ramach Gwarancji i Rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci następujących dokumentów:
Zadanie nr 1:
 Dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normami technicznymi:
Wymagane normy techniczne : EN ISO 20347:2012(dyrektywa 2016/425) - Środki ochrony indywidualnej lub normami równoważnymi, formułującymi wymagania jakościowe na nie niższym poziomie aniżeli normy wskazane przez Zamawiającego;

 Nieodpłatnie próbki – wzór obuwia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jedną parę w celu sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi;

Zadanie nr 2:

 Wymagana deklaracja zgodności WE lub UE;

 Nieodpłatnie próbki – wzory gotowej odzieży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 2, po jednej sztuce asortymentu wymienionego w pozycji 1, 2, 3 i 4 w celu dokonania oceny zgodności załączonych wzorów z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodności załączonych wzorów z odzieżą, która będzie dostarczana w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi;
 Do pozostałych pozycji tj. 5, 6, 7, 8 i 9 karty katalogowe zawierające opis oferowanego asortymentu;

Zadanie nr 3:

 Dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normą PN-EN ISO 20347 – środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe lub normą równoważną;

 Wymagany certyfikat spełnienia wymogów i norm HACCP oraz certyfikat CE;

 Nieodpłatną próbkę jednej pary obuwia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu 3 w celu sprawdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Próbki nie podlegają zwrotowi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zadanie nr 1:
 Dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normami technicznymi:
Wymagane normy techniczne : EN ISO 20347:2012(dyrektywa 2016/425) - Środki ochrony indywidualnej lub normami równoważnymi, formułującymi wymagania jakościowe na nie niższym poziomie aniżeli normy wskazane przez Zamawiającego;

 Nieodpłatnie próbki – wzór obuwia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2:
 Wymagana deklaracja zgodności WE lub UE;

 Nieodpłatnie próbki – wzory gotowej odzieży zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu nr 2, po jednej sztuce asortymentu wymienionego w pozycji 1, 2, 3 i 4;
 Karty katalogowe zawierające opis oferowanego asortymentu do pozycji tj. 5, 6, 7, 8 i 9 ;

Zadanie nr 3:
 Dokument potwierdzający lub dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z normą PN-EN ISO 20347 – środki ochrony indywidualnej – obuwie zawodowe lub normą równoważną;

 Wymagany certyfikat spełnienia wymogów i norm HACCP oraz certyfikat CE;

 Nieodpłatna próbka jednej pary obuwia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ w zadaniu 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane jest wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
1) zmianę terminu realizacji danej dostawy Wyrobów o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w
przypadku:
a) skutków działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego
Strony, pomimo zachowania należytej staranności, nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, o ile mają one wpływ na termin
dostawy Wyrobów przez Wykonawcę,
w tym w szczególnosci skutki działania siły wyżej w postaci epidemii, wojen, klęsk żywiołowych,
b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których wystąpienia Zamawiający, pomimo
zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć w dniu zawarciu Umowy;
2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub Wyrobów w przypadku:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
b) zmiany wielkości opakowania – z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej za Wyrób, o
ile zamiana taka nie będzie skutkować zmniejszeniem ilości sztuk dostarczonego Wyrobu oraz nie będzie skutkować
zwiększeniem należnej Wykonawcy ceny za dostarczenie tego Wyrobu w stosunku do jego ilości i ceny określonych w
wyciągu z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy,
c) zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Wyrobu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone
w załączniku nr 1 do Umowy,
d) korzystania przez Zamawiającego z czasowych promocji cen Wyrobów, objętych Przedmiotem Umowy, gdy Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o przypadku promocji, wskazując który Wyrób jest nią objęty, w jakim okresie trwa promocja
oraz cenę promocyjną, dodatkowo przywołując oznaczenie Umowy, na podstawie, której dany wyrób medyczny jest
dostarczany,
e) zmianę przedmiotu dostawy poprzez zastąpienie Wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie innymi Wyrobami o
analogicznym przeznaczeniu i spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w dokumentach
stanowiących załącznik nr 2 do Umowy; w szczególności lecz nie wyłącznie zmiana taka jest dopuszczalna w przypadku
pojawienia się Wyrobów nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych, czy z innych przyczyn
korzystniejszych dla Zamawiającego,
3) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, z
zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
4) zmianę miejsca dostawy, określonego w § 1 ust. 3 Umowy, poprzez wskazanie dodatkowego miejsca dostawy,
znajdującego się w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Szczecin, w przypadku wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający zobowiązany będzie do każdorazowego wskazania w zleceniu miejsca dostawy.
2. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii)
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, niestanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 ustawy
Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Plstformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.