eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Zakup i dostawa ciągnika do prac w zabytkowym parku i na winnicy janowieckiej wraz z dodatkowym wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa ciągnika do prac w zabytkowym parku i na winnicy janowieckiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mnkd.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnkd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ciągnika do prac w zabytkowym parku i na winnicy janowieckiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da8dd4b1-fa27-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092031/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup traktorka do prac w zabytkowym parku i na winnicy janowieckiej wraz z dodatkowym wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mnkd.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mnkd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://mnkd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Market planet w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej sekretariat@mnkd.pl z tym zastrzeżeniem że oferta musi zostać złożona obligatoryjnie wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.
2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,: gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Platforma zakupowa Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym tel. +48 22 257 22 23 , +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5 Dokumenty i oświadczenia przekazywane w postępowania muszą być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6 Rozszerzenie plików wykorzystywanych przez wykonawców powinno być zgodne z zał. nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
7 Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, (rekomendacja), dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
8 Załączenie dokumentów w formatach niewystępujących w Rozporządzeniu KRI zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320),
z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
10 0erta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
6. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I/A/2511.3.2023.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 266700 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika do prac w zabytkowym parku i na winnicy janowieckiej wraz z dodatkowym wyposażeniem.
2 Zamawiający określa następujące wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
2.1 Ciągnik:
2.1.1 fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany najpóźniej w 2022 roku, gotowy do użytku,
2.1.2 spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);
2.1.3 posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy ciągnika;
2.1.4 okres gwarancji – min. 5 lat lub 2000 godzin gwarancji producenta;
2.1.5 waga całkowita ciągnika bez obciążników –min. 1000kg – max. 1100 kg
2.1.6 ciągnik wyposażony w silnik wysokoprężny trzycylindrowy (cylindry chłodzone cieczą) o pojemności skokowej minimum 1050 - 1200 cm3, o mocy min 21 KM max 25 KM, o normie emisji spalin - nie niższej niż EURO Stage V;
2.1.7 ciągnik wyposażony w napęd na cztery koła;
2.1.8 Skrzynia biegów posiadająca min 3 zakresy głównie, wraz z 3 zakresową przekładnią hydrostatyczną HST oraz Tempomatem;
2.1.9 Hydraulika: liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej tylnej – min. 2 sekcje, liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej przedniej – min. 1 sekcja, wydatek pompy dla TUZ i wyjść hydraulicznych – min. 33l/min.;
2.1.10 Wałek odbioru mocy tylny o obrotach nie mniejszych niż 540 obr./min, niezależny, załączany mechanicznie;
2.1.11 wałek odbioru mocy międzyosiowy o minimalnych obrotach 2500 obr./min.;
2.1.12 Możliwość jednoczesnego lub niezależnego sterowania międzyosiowym i tylnym wałkiem odbioru mocy;
2.1.13 Hamulce: tarczowe mokre oraz hydrauliczne sterowane;
2.1.14 Przedni podnośnik TUZ (Trzypunktowy Układ Zawieszenia) o kategorii 0, z minimalnym udźwigiem 550-650 kg;
2.1.15 Dodatkowe Obciążniki na przedni TUZ o wadze min. 100 kg;
2.1.16 Tylny podnośnik TUZ (Trzypunktowy Układ Zawieszenia) – dolne ramiona o kat. I, z możliwością regulacji pozycyjnej podnośnika w zależności od zmiennych warunków pracy, o minimalnym udźwigu 950 kg
2.1.17 Ładowacz czołowy o maksymalnej wysokości podnoszenia min. 1,9 m, maksymalnej sile podnoszenia min. 400 kg oraz łyżką o min. Szerokości 120 cm
2.1.18 Oświetlenie: dwa przednie główne światła mijania, dwa światła tylne, światła ostrzegawcze, lampa błyskowa ostrzegawcza na dachu ciągnika w kolorze pomarańczowym, co najmniej dwa reflektory robocze zamontowane na górze kabiny z przodu i z tyłu;
2.1.19 Przednia oś napędowa: załączanie napędu – mechaniczne, z mechanizmem różnicowym;
2.1.20 Koła trawiaste, przednie nie mniejsze niż 24x8.50-12na spawanej feldze, tylne nie mniejsze niż 315/75D15, na spawanej feldze;
2.1.21 Kierownica regulowana, układ kierowniczy ze wspomaganiem;
2.1.22 minimalny promień skrętu układu kierowniczego: 2,1 m;
2.1.23 Kabina kierowcy zamykana na klucz, fotel kierowcy amortyzowany mechanicznie, wentylowana, ogrzewana oraz klimatyzowana, wyposażona w radio USB
2.1.24 Wycieraczka przednia i tylna, spryskiwacze przedniej i tylnej szyby;
2.1.25 Ciągnik wyposażony w tylny zaczep dolny,
2.1.26 Zbiornik paliwa o pojemności min. 27 l.
2.1.27 Dodatkowe elementy : trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, instrukcja obsługi w języku polskim;
2.2 Dodatkowe wyposażenie ciągnika:
2.2.1 Kosiarka międzyosiowa: Szerokość robocza min. 1300 mm, max. 1400 mm, liczba noży: min. 3, Podnoszenie kosiarki: hydrauliczne, wyrzut boczny;
2.2.2 System odbioru traw i liści: pojemność kosza min: 850l, wysyp górny min. wysokość: 2,1m, otwieranie hydraulicznie, belka oświetleniowa, waga kosza min/max: 240/280kg;
2.2.3 Pług do śniegu: Szerokość robocza: min. 132 cm max. 150 cm, Liczba lemieszy: 2 szt. uchylane hydraulicznie, Odkładnice: gumowe, Kąt skrętu: max. 30 st., Zabezpieczenia przeciw- najazdowe: uchylne lemiesze oraz zrywalne śruby na ramce;
2.2.4 Kosiarka wysięgnikowa: zasięg ramienia nie mniejszy niż 2,8 metra i nie większy niż 3 metry, waga wysięgnika wraz z głowicą koszącą nie wyższa niż: 410kg, szerokość głowicy koszącej nie mniejsza niż 70cm i nie większa niż 90cm, narzędzia robocze głowicy koszącej: noże typu T na szeklach do cięcia średnica do 3cm, listwa tnąca do żywopłotu szer. min/max 145/155cm, kąt obrotu głowicy na ramieniu nie mniejszy niż 190°, chłodnica oleju, zbiornik oleju, obroty WOM 540 obr/min, Własna podwójna pompa hydrauliczna do zasilania głowicy oraz do sterowania wysięgnikiem, tylna belka przeciw najazdowe ze światłami;
2.2.5 Przyczepa z wywrotem: ładowność 1500 kg, homologacja, wymiary skrzyni ładunkowej: 240/160/40 cm, kiper trzystronny, oświetlenie, hamulec ręczny;
2.3 Wszystkie elementy wyposażenia określone w pkt 2.2 muszą być kompatybilne z oferowanym ciągnikiem opisanym szczegółowo w pkt 2.1
2.4 W terminie dostawy ciągnika należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji ciągnika, urządzeń i sprzętu zamontowanego w ciągniku w języku polskim, książki gwarancyjne ciągnika oraz wyposażenia, świadectwo homologacji oraz komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji ciągnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 100%

Gdzie 1% = 1 pkt
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
5.1.1 Kryterium „cena C” - 100% będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
Cn
PC = ------- x 100 pkt, 1pkt = 1%
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa zaoferowana cena ofertowa,
Cb – cena oferty badanej.
Gdzie 1% = 1 pkt
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 100 punktów


2 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto na rzecz podmiotów sektora publicznego.
Uwaga:
-dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych rejestrów Wykonawca nie musi załączać do dokumentów na wezwanie).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 ustawy Pzp
f) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
g) nie figuruję w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 134, str. 1) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 78, str. 6) - wg załącznika 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykazu doświadczenia; wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. załącznik nr 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie spełnienia wymagań techniczno – jakościowych ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem przewidzianych w Rozdziale II pkt 1.1. SWZ stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

oświadczenie spełnienia wymagań techniczno – jakościowych ciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem przewidzianych w Rozdziale II pkt 1.1. SWZ stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem. Załącznik nr 7 załączany wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 455 ustawy PZP, w szczególności w następujących przypadkach:
a. zmiany zaproponowanego w ofercie sposobu przemieszczania/mobilności gablot, jeśli przyczyni się to do lepszej jakości końcowej;
b. zmiany parametrów gablot spowodowanej pojawieniem się na rynku towarów nowszej generacji, lub o lepszych parametrach, jeśli przyczyni się to do uzyskania lepszego efektu końcowego;
c. zmiany parametrów oświetlenia, jeśli przyczyni się to do uzyskania lepszego efektu końcowego oświetlenia;
d. zmiany stawki podatku VAT;
e. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności: wstrzymania dostaw przez Zamawiającego lub wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;
f. w przypadku gdy okoliczności związane z wystąpieniem COVID 19 wpływają na prawidłową realizację umowy
g. przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy;
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt a- c nie mogą spowodować wzrostu ceny wskazanej w ofercie wykonawcy.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt a-c oraz ust 2 pkt e-f termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mnkd.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.