eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › "Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego przeznaczonego do obioru odpadów segregowanych na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska"Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego przeznaczonego do obioru odpadów segregowanych na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: PGK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950317448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łąkowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pgkbilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkbilgoraj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego przeznaczonego do obioru odpadów segregowanych na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67a95855-fa12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67a95855-fa12-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
1.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – adres poczty Zamawiającego do komunikacji w sprawie zamówienia– zamowienia@pgkbilgoraj.pl
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”
1.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
1.5. Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia został opisany pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych w postępowaniu odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
1.6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
1.7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.8. Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z formularza zawiera instrukcja interaktywna p.t.: „Komunikacja w postępowaniu” dostępna na Platformie:
https://media.ezamowienia.aov.pI/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
1.9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
1.10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu komunalnego przeznaczonego do obioru odpadów segregowanych na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZOŚ/5/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu komunalnego służącego do odbioru odpadów segregowanych o DMC min.11 950 kg do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj.
4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa wymagane minimalne parametry techniczne i użytkowe dla pojazdu komunalnego o DMC min. 11 950 kg:
Podwozie:
1. Podwozie 2 osiowe o DMC min. 11 950 kg
2. Tylne zawieszenie pneumatyczne,
3. Kabina dzienna min. 3-osobowa,
4. Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa,
5. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 147 kW (200 KM),
6. Norma emisji spalin min. EURO 6,
7. System ABS, ASR, ESP lub równoważny,
8. Elektrycznie sterowane szyby,
9. Elektrycznie podgrzewane lusterka,
10. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej lub elektroniczne systemy umożliwiające wyjazd z trudnego terenu,
11. Klimatyzacja,
12. Pojazd wyposażony w tachograf elektroniczny z legalizacją i kalibracją,
13. Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego – kierownica po lewej stronie z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach,
14. Światła do jazdy dziennej,
15. Akustyczny sygnalizator załączonego biegu wstecznego,
16. Zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów,
17. Pojazd wyposażony w zewnętrzny zbiornik z zaworem na czystą wodę do mycia rąk, umocowany do elementów pojazdu,
18. Koło zapasowe,
19. Kolor kabiny: do uzgodnienia z Zamawiającym,
20. Belka oświetleniowa ostrzegawcza zamontowana na kabinie z napisem PGK Biłgoraj,
21. Kamera cofania,
22. Komplet dywaników gumowych,
23. Pokrowce na siedzenia,
24. Pojazd wyposażony zgodnie z kodeksem drogowym dla tego typu pojazdów,
25. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie,
26. Listwy zabezpieczające po bokach pojazdu,
27. Skrzynia biegów manualna, automatyczna lub zautomatyzowana,
28. Dostawca umożliwi montaż systemu GPS oraz sondy paliwa bez utraty gwarancji.
Zabudowa:
1. Zabudowa okratowana ocynkowana ogniowo o wymiarach minimalnych długość 6400 mm, szerokość 2400 mm, wysokość 2400 mm,
2. Zabudowa wykonana z drutu o średnicy 4 mm., wymiar pojedynczej kratki 40 mm x 40 mm,
3. Drzwi boczne jednoskrzydłowe umieszczone w długości ¾ zabudowy bliżej kabiny. Drzwi boczne sięgające do podłogi, z trzymaczem zabezpieczającym przed samoczynnym otwarciem,
4. Drzwi boczne pełne do wysokości 400 mm od podłogi,
5. Wymiary drzwi bocznych: szerokość 1200 mm wysokość od podłogi minimum 2000 mm,
6. Drzwi tylne dwuskrzydłowe sięgające do podłogi, z trzymaczem zabezpieczającym przed samoczynnym otwarciem,
7. Drzwi tylne pełne do wysokości 400 mm,
8. Burty aluminiowe o wysokości 400 mm,
9. Dach zabudowy dodatkowo zabezpieczony plandeką,
10. Dwa kufry zewnętrzne przeznaczone na worki do segregacji odpadów,
11. Dodatkowe światła obrysowe umieszczone w górnej części zabudowy,
12. Oświetlenie robocze umieszczone we wnętrzu zabudowy przy kabinie oraz przy końcu zabudowy,
13. Stopień transportowy dla pracowników składany lub wysuwany o szerokości minimalnej 1000 mm,
14. Stopień transportowy umieszczony na wysokości od podłoża maksymalnie do 500 mm,
15. Oświetlenie ostrzegawcze z tyłu skrzyni ładunkowej,
16. Miotła oraz łopata mocowane na uchwycie we wnętrzu zabudowy,
17. Uchwyty do mocowania ładunku wmontowane w podłogę.
4.5. Wymagania do przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji:
4.6. Pojazd musi być wolny od wad fizycznych, technicznych – dopuszczony do ruchu oraz od jakichkolwiek wad prawnych.
4.7. Zamawiający wymaga dostawy pojazdu do siedziby Zamawiającego ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie. Po dostarczeniu pojazdu Wykonawca zapewni pełne przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu wraz z zabudową oraz przekaże wszystkie dokumenty dotyczące kompletnego pojazdu.
4.8. Zamawiający wymaga wyrażenia zgody w formie oświadczenia podpisanego
przez Wykonawcę na montaż urządzeń GPS stosowanych u Zamawiającego –
koszt i wykonanie przez Zamawiającego, bez utraty gwarancji. Przedmiotowe
oświadczenie zostanie dostarczone Zamawiającego w oryginale wraz z pojazdem.
4.9. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
4.10. Wykonawca wraz z pojazdem wyda Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące pojazdu i zabudowy Zamawiającemu.
4.11. Samochód będzie dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Zamawiającego – ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj woj. lubelskie (koszty związane z realizacją zamówienia - załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej).
4.12. Przedmiot dostawy musi posiadać wymagane prawem wszystkie dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące kompletnego pojazdu komunalnego wykonawca przekaże zamawiającemu w dniu dostarczenia pojazdu do odbioru.
4.13. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty i homologacje jeżeli jest to wymagane prawem.
4.14. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - min. 24 miesięcy od daty
podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag na cały
zestaw (samochód oraz zabudowa).
4.15. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. Przeglądy serwisowe odbywać się będą w Autoryzowanym Serwisie Samochodowym (ASO) w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej i dokumentacji techniczno-ruchowej, dla danego przeglądu w ciągu okresu trwania gwarancji pokrywa Zamawiający. Na etapie dostawy Wykonawca przedstawi do gwarancji listę materiałów eksploatacyjnych. Koszty dojazdu do ASO po stronie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 100

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn
C = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
17.3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (C).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Zamawiający wymaga potwierdzenia warunku w ww. zakresie. Na
potwierdzenie spełniania warunku wymagane jest aby Wykonawca
potwierdził, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym czasie): co najmniej jedną dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem przedmiotowi odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawa pojazdu ciężarowego o DMC min. 11 950 kg, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani będą złożyć „wykaz dostaw”. Na jego podstawie Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu (następujące dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415):
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem -jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ i zostanie przekazany Wykonawcom w raz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej -chodzi następujące dokumenty, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415):
- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy -w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.4,SWZ ( wzór wykazu -Załącznik nr 7 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej -składa:
1) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej-składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 powyżej -zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięga, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument/ty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
 w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
 w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.