eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk › Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo - o długości 3+003,28m na terenie Gminy Grodzisk.Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo - o długości 3+003,28m na terenie Gminy Grodzisk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminagrodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo - o długości 3+003,28m na terenie Gminy Grodzisk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d5010fa-b7e1-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043658/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont nawierzchni na drodze gminnej nr 108798B Sypnie Nowe - Kozłowo - o długości 3+003,28m na terenie Gminy Grodzisk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00117607/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AG.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1196604,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana dotycząca remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 108798B Sypnie Nowe – Kozłowo, o długości 3+003,28m na terenie Gminy Grodzisk.
2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, każda z nich stanowi oddzielne postępowanie przetargowe.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. Rozliczenie kosztorysowe. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zamówienia. Zamawiający przewiduje płatności częściowe:
1 etap – roboty przygotowawcze, roboty ziemne i odwodnienie korpusu drogowego (nie więcej niż 50% wynagrodzenia),
2 etap – podbudowa, nawierzchnia i prace wykończeniowe oraz:
a) obsługę geodezyjną, projekt tymczasowej organizacji ruchu,
b) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem budowanych obiektów w użytkowanie,
c) inwentaryzację powykonawczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1528404,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1579685,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1528404,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KUNICCY – Paweł Kunicki, Robert Kunicki spółka cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367238958

7.3.3) Ulica: ul. Binduga 38

7.3.4) Miejscowość: Brańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 17-120

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykona część robót ziemnych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1528404,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.