eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola DereźniańskaOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 88

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fa8714e-f967-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055252/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej:
https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej sekretariat@gminabilgoraj.pl. 2. Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Biłgoraj: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl. 3. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
-kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
-jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Biłgoraj tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 4.Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:-
Podłączenie do internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);-
Komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;-
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta: MS Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome lub MS Edge;5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-
zainstalowana bezpłatna wersje oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub
użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest
AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;- podłączony lub wbudowany do
komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę;- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat
musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows
o nazwie „Osobisty”).6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.7. Zamawiający
określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:- Plik załączony przez Wykonawcę
na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
poupływie terminu otwarcia ofert.- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.8.Składanie ofert8.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
a) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”
oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”;b) O terminie złożenia Oferty decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie;c) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany.
Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie
„usuń"8.2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 9.Wykonawca może
przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska“ prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska.
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych
z podziałem na 2 części, jak poniżej:
część 1 zamówienia - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Bidaczów i Stary Bidaczów tj.:
1) Projekt budowlany w tym:
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
2. Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna
w formacie *pdf oraz edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
W/w opracowanie nie jest wymagane w przypadku zawarcia całości problematyki, którą powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany w Projekcie zagospodarowania terenu,
3. Projekt techniczny - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
4. Opinie uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust.2 pkt 1 Prawa budowlanego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf
5. Inne opracowania wymagane do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń itp. niezbędne dla zapewnienia kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Projekt wykonawczy - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc,
4) Przedmiar robót - 1 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.ath/*.xml
5) Kosztorys inwestorski - 1 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.ath/*.xml
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formacie *pdf powinna być tożsama z wersją papierową (powinna zawierać podpisy autorów opracowań).
Należy wykonać odrębny projekt budowlany opisany w pkt 1, ppkt 1, dla odcinków sieci przebiegających w pasie dróg wojewódzkich w celu uzyskania zezwolenia na realizację tych odcinków sieci w WUAB oraz dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w WINB.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, opracowanie map do celów projektowych, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz wymaganymi załącznikami, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz wymaganymi załącznikami, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, uzyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (zgód właścicieli nieruchomości), sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w myśl przepisów Prawa budowlanego.
Dokumentacja stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: „ustawa Pzp”. Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia,
w szczególności z art. 99-103.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doswiadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska.
Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych
z podziałem na 2 części, jak poniżej:
część 2 zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska tj.:
1) Projekt budowlany w tym:
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
2. Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna
w formacie *pdf oraz edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
W/w opracowanie nie jest wymagane w przypadku zawarcia całości problematyki, którą powinien zawierać projekt architektoniczno-budowlany w Projekcie zagospodarowania terenu,
3. Projekt techniczny - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
4. Opinie uzgodnienia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust.2 pkt 1 Prawa budowlanego- 5 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf
5. Inne opracowania wymagane do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń itp. niezbędne dla zapewnienia kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2) Projekt wykonawczy - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc, *.dxf
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.doc,
4) Przedmiar robót - 1 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.ath/*.xml
5) Kosztorys inwestorski - 1 egz + wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersja edytowalna w formacie np. *.ath/*.xml

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej w formacie *pdf powinna być tożsama z wersją papierową (powinna zawierać podpisy autorów opracowań).
Należy wykonać odrębny projekt budowlany opisany w pkt 1, ppkt 1, dla odcinków sieci przebiegających w pasie dróg wojewódzkich w celu uzyskania zezwolenia na realizację tych odcinków sieci w WUAB oraz dokonania zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w WINB.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, opracowanie map do celów projektowych, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz wymaganymi załącznikami, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz wymaganymi załącznikami, uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych, opinii i uzgodnień, uzyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (zgód właścicieli nieruchomości), sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w myśl przepisów Prawa budowlanego.
Dokumentacja stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej: „ustawa Pzp”. Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia,
w szczególności z art. 99-103.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, że dysponują lub będą dysponować
w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji minimum 1 projektanta:
a) W zakresie części 1 zamówienia:
• min. jedną osobę (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie umożliwiającym projektowanie robót objętych przedmiotem zamówienia oraz która wykonała min. 1 dokumentację projektową (projekt budowlany wraz
z projektem wykonawczym/technicznym lub projekt budowlano-wykonawczy) dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości
min. 3 km
• min. jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie umożliwiającym projektowanie robót objętych przedmiotem zamówienia,
b) w zakresie części 2 zamówienia:
• min. jedną osobę (pełniącą funkcję projektanta) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie umożliwiającym projektowanie robót objętych przedmiotem zamówienia oraz która wykonała min. 1 dokumentację projektową (projekt budowlany wraz
z projektem wykonawczym/technicznym lub projekt budowlano-wykonawczy) dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości min.
4 km
• min. jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie umożliwiającym projektowanie robót objętych przedmiotem zamówienia,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SWZ:

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie
z Załącznikiem Nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.4. SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na
dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w
pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie
dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków u

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z pzp oraz projektem umowy § 13Zmiana umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 Prawa zamówień publicznych.
3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa
w art. 455 ust 1 pkt 1) mogą być dokonane w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
a) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji .
b) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych prac projektowych, opinii, ekspertyz itp.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres niezbędny do wykonania dodatkowych prac.
c) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności i realizacji prac uzależnionych od tych okoliczności.
d) Zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
e) Zmiany będące następstwem stanu epidemii COVID-19 skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia tej okoliczności strony niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na termin wykonania umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub jest wysoce prawdopodobne, że wystąpi. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
 nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji przedmiotu mowy,
 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19 nakładających na strony obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;
 okoliczności, o których mowa wyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Przedstawione przez strony umowy dokumenty będą podstawą do ustalenia zmiany terminu przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy.
2) zmiana zakresu świadczenia umownego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego oraz których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub zmiana będzie uzasadniona z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, korzystna dla Zamawiającego.
ciąg dalszy w sekcji IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl w sposób określony w rozdziale 11.15. SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

kontynuacja sekcji 7.4 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa ze zmienionym zakresem świadczenia umownego i zawarty aneks do umowy. Ograniczenie (zmniejszenie) zakresu świadczenia umownego (zamówienia) przez Zamawiającego może dotyczyć prac o wartości maksymalnie 15% wartości pierwotnie ustalonej w umowie, minimalna wartość świadczenia stron wynosi 85%.
4. Ustala się zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
 stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
 minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:
W przypadku zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, zmiana może być dokonana o wartość wzrostu tych kosztów i w odniesieniu do części świadczenia umownego realizowanego po dniu wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego oraz wyłączenie do tej części świadczenia umownego, do której stosować się będzie stawkę w zmienionej wysokości. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa z zastosowaniem zmienionej stawki VAT i/lub podatku akcyzowego w odniesieniu do części świadczenia umownego realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT i wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego oraz zawarty zostanie aneks do umowy.
W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na to ubezpieczenie lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o wzrost tych kosztów a warunkiem zmiany wynagrodzenia umownego jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany wynagrodzenia wraz z wyliczeniem wpływu zmian na koszty realizacji przedmiotu zamówienia poddanym badaniu i zatwierdzonym przez biegłego rewidenta. W przypadku, gdy opinia rewidenta potwierdzi wpływ zmian na koszt realizacji zamówienia, wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. Zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wniesiona aneksem do umowy.
5. Zamawiający, stosownie do art.439 ustawy Pzp, przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:
1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
2) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesiąc po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy stronom nie przysługuje tj. uważa się, że wynagrodzenie określone w § 8 ust 1 uwzględnia wzrosty lub spadki cen.
z powodu ograniczonej liczby znaków odsyła się do zapisu załącznika nr 2a i 2b do SWZ- projekt umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.