eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sławno - przetarg IIOgłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Sławno - przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Mireckiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598102433

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slawno@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.slawno.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność z zakresu gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych
na terenie Nadleśnictwa Sławno - przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48033a21-fa1d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00225613/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych Nadleśnictwa Sławno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.slawno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwo.slawno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg, b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy: - przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11 - lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, - system operacyjny Windows 7 i późniejsze, - zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), - w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym, - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, - zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Admin. dan. osob. jest Nadleśnictwo Sławno ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno. W spr. dot. przetw. dan. osob. można skontaktować się za pośred. poczty elektr. pod adr. piotr.szymanski@szczecinek.lasy.gov.pl . Zamaw. przetw. dan. osob. zebrane w nin. pos. o udz. zam. pub. w sp. gwarant.zabez. przed ich bezprawnym rozpowszech. Zamaw. udost. d. osob., o których mowa w art. 10 RODO w celu um. korzystania ze śr. ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przet. danych osob., o których mowa w art. 10 RODO mogą być dop. wyłącznie osoby pos. up. Os. dop.do przet. takich dan. są obowiąz. do zach. ich w poufności. Dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadz. nin.post. o udz. zam. pub. oraz jego rozst., jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki okr. w art. 255-256 PZP – w celu zaw. umowy w spr. zam. pub. oraz jej real., a także udokumentowania post. o udz. zam. i jego archiwizacji. Odbiorcami d. osob. będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja post. zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osob. pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego post. o udz. zam. pub. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post. o udz. zam. pub., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w spr. zam. pub. Niezależnie od ww. postanowień, w prz. zaw.umowy w spr. zam.pub., dane osob. będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wyn. z umowy w spr. zam. pub.. Dane osobowe pozyskane w związku z prow. nin. post. o udzielenie zam. mogą zostać przekazane podmiotom świad. us. doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dot.dan. osob. nie będą podej.w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dot. pozyskane w związku z pr.niniejszego post. dane osob., ma prawo: dost.do swoich danych osob. – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wyk. ob., o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam. może żądać wskazania dodat. inf.mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności pod. nazwy lub daty bieżącego bądź zak. post. o udz. zam. pub.; do sprost. swoich dan. osob. – zgod. z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do spros. lub uzup. danych osob., o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skut. zm.wyniku post. o udziel. zam. pub., ani zm. post. umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności prot.oraz jego zał.; do żądania od Zam.– jako administratora, ograniczenia przetwarzania d. osob. z zast.przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetw.nie ma zastos.w odn. do przech., w celu zapewn.korzys.ze śr. ochr. pr. lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pub. Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogr. przet.
dan. osob. do czasu zak. post. o udz. zam. pub.; wn. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przet. jej dan. osob. narusza przepisy o ochronie dan.osob., w tym przep. RODO. Obowiązek podania dan. osob. jest wymogiem ust. okr. w przep. PZP, zw. z udz. w post. o udz. zam. pub.; konsekwencje niepodania okr. dan.określa PZP. Osobie, której dane osob. zos.poz.przez Zam. w zw. z prowadz. nin.post. o udz. zam.pub. nie przys.: prawo do usunięcia dan. osob., o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia dan.osob., o którym mowa w art. 20 RODO, okr. w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przet. dan.osob., a to z uwagi na fakt, że podst. pr. przet. d. os. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane os. mogą być przek. do org. pub. i urzędów pańs. lub innych podm. upow. na pod. przep. prawa lub wyk. zad. real. w int. pub. lub w ramach spr. władzy pub., w szcz. do podm. prow. dział. kont.wob. Zamaw. Dane os. są przek. do podm. przet. dane w im. admin. dan. os.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.2701.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 348000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1700 ton na potrzeby utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Sławno. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny.
Oferta złożona na Zadanie musi jednakże obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia przewidzianych w SWZ dla tego Zadania.
Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Koszt ubezpieczenia na czas transportu obciąża Wykonawcę.
Dostarczone kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i świadectwa jakości odpowiadające normom:
PN-EN 13242+A1:2010 - „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (wymagana mrozoodporność) lub innym równoważnym normom stwierdzającym spełnienie wymagań kruszywa jako przeznaczonego do budowy, utrzymania, remontu nawierzchni dróg.

4.2.5.) Wartość części: 204000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 5 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. Oświadczenie dot. opcji zostanie złożone najpóźniej przed odbiorem przez Zamawiającego ostatniej dostawy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm w ilości 1200 ton na potrzeby utrzymania dróg leśnych w Nadleśnictwie Sławno. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, gliny.
Oferta złożona na Zadanie musi jednakże obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia przewidzianych w SWZ dla tego Zadania.
Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem samochodami dostawczymi z napędem typu wywrotka czteroosiowa lub trzyosiowa, samowyładowawczymi, rozładunkiem i pryzmowaniem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Koszt ubezpieczenia na czas transportu obciąża Wykonawcę.
Dostarczone kruszywo musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i świadectwa jakości odpowiadające normom:
PN-EN 13242+A1:2010 - „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (wymagana mrozoodporność) lub innym równoważnym normom stwierdzającym spełnienie wymagań kruszywa jako przeznaczonego do budowy, utrzymania, remontu nawierzchni dróg.

4.2.5.) Wartość części: 144000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 5 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym zakresie. Oświadczenie będzie zawierało potwierdzenie środków finansowych na zrealizowanie zamówienia i będzie stanowiło załącznik do umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. Oświadczenie dot. opcji zostanie złożone najpóźniej przed odbiorem przez Zamawiającego ostatniej dostawy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 dostawę kruszyw o wartości minimum 100 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.6.3. i 6.4. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, oraz
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których realizacji Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy .
Okres wyrażony w miesiącach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 10 PZP
- wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
b) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108, ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 9 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla poniższych zadań:
dla zadania nr 1 - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
dla zadania nr 2 - 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0092 8590 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sławno - przetarg II. Zadanie nr …………”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać
ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 czerwca 2020 r. sygn. akt KIO 662/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt KIO 970/20; wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2020 r., sygn. akt KIO 1183/20, uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2021 r., sygn.
akt KIO/KD 6/21).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca przed dostawą partii materiału dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię badań, atestów, certyfikatów bądź świadectw jakości o których mowa powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie wyrywkowe ważenie samochodów z ładunkiem i bez ładunku w celu ustalenia właściwego tonażu na koszt Wykonawcy. Maksymalna częstotliwość wyrywkowych kontroli nie przekroczy 30% wszystkich partii materiału dostarczanych do Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem dokument WZ (oryginał lub kopię z podpisem „za zgodność z oryginałem") z miejsca pobrania materiału (na druku musi być podany tonaż, data i numer rejestracyjny samochodu oraz odbiorca). W przypadku oryginału WZ - dokument zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu dostawy. Na dokumencie WZ musi znajdować się podpis Zamawiającego wraz z datą dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem i obowiązującymi normami na kruszywo na koszt Wykonawcy w przypadku stwierdzenia złej jakości kruszywa. W przypadku pozytywnego wyniku badania, potwierdzającego spełnienie zakładanych wymogów jakościowych materiału – koszt badania ponosi Zamawiający.
Przed rozpoczęciem realizacji dostawy materiału Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia wykazu środków transportowych którymi będzie realizował zamówienie, a Zamawiający na jego podstawie wystawi zezwolenie na wjazd do lasu w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.