eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › "Świadczenie usług terapeutycznych dla podopiecznych przebywających w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy"Ogłoszenie z dnia 2023-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług terapeutycznych dla podopiecznych przebywających w Punkcie opieki dla osób
z niepełnosprawnościami z Ukrainy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: ROPS w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361502012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartkiewiczówny 93

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rops.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rops.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja zadań samorządu w zakresie polityki społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług terapeutycznych dla podopiecznych przebywających w Punkcie opieki dla osób
z niepełnosprawnościami z Ukrainy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36014853-fa1e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115198/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.3 Usługi opiekuńcze i terapeutyczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rops_torun/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie DO.2721.14.2023 prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowychWykonawcy jest Zamawiający – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 56 6571466, email: iodo@rops.torun.pl; Zamawiający nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu związanym z zamówieniem nr DO.2721.14.2023, pn „Świadczenie usług terapeutycznych dla podopiecznych przebywających w Punkcie opieki dla osób
z niepełnosprawnościami z Ukrainy" odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o przepisy prawa;dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
zgodnie z RODO przysługuje Wykonawcy:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z prowadzonym postępowaniem i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z RODO Wykonawcy nie przysługuje: a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po złożeniu oferty,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.2721.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i świadczenie usług terapii dla podopiecznych przebywających w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w zakresie oraz ilościach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
Grupę docelową, tj. odbiorców usługi stanowią osoby o znacznie obniżonym ogólnym poziomie funkcjonowania, które wymagają całodobowej opieki i wspierania w czynnościach codziennych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do świadczenia następujących usług, w tym zapewnienia kadry/personelu w przewidywanym/szacunkowym wymiarze:
360 godzin terapii logopedycznej w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 120 h);
947 godzin zajęć sensorycznych w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 316 h);
1 440 godzin zajęć fizjoterapeutycznych, przez które rozumie się terapię w zakresie kinezyterapii, terapii wad postawy oraz masażu leczniczego, w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 480 h);
30 godzin zajęć z psychologiem w okresie 1 miesiąca (średniomiesięcznie 30 h);
1 040 godzin terapii zajęciowej w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 347 h);
1 056 godzin pracy asystenta osób z niepełnosprawnością w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 352 h);
180 godzin terapii ręki i fizjoterapii w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 60 h);
96 godzin treningu umiejętności społecznych w okresie 3 miesięcy (średniomiesięcznie 32 h);
1,5 godziny spotkań wspierających dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego w okresie 1 miesiąca (średniomiesięcznie 1,5 h).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia wraz z terminem realizacji zamówienia o maksymalną ilość wskazaną poniżej następująco:
1 września 2023 r. – 31 grudnia 2023r.
zakres przedmiotowy:
Liczba godzin usług terapeutycznych łącznie w ciągu 7 m-cy: (okres 1 czerwca 2023 - 31 grudnia 2023)
12 062,5 godzin, w tym zakres podstawowy - 3 m-ce (okres 01.06.2023 - 31.08.2023): 5 150,5
i opcja - 4 m-ce (okres 01.09.2023 - 31.12.2023): 6 912,0.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zaplanował udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, mających za przedmiot świadczenie usług terapeutycznych na rzecz podopiecznych przebywających w Punkcie Opieki. Przewidywana wartość zamówień na usługi polegających na powtórzeniu wynosić będzie maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami i zasadami oceny określonymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklaracja zatrudnienia personelu z biegła znajomością języka ukraińskiego, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji zamówienia i do realizacji zadań związanych z zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności:
a) w zakresie doświadczenia:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie usługi następująco:
minimum 1 usługę organizacji terapii dla osób z niepełnosprawnościami pochodzenia ukraińskiego w łącznym wymiarze min. 10 tys. godzin,
minimum 1 usługę prowadzenia terapii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w łącznym wymiarze co najmniej 10 tys. godzin,
minimum 1 usługę polegającą na prowadzeniu terapii na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w łącznym wymiarze min. 5 tys. godzinb) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:
W zakresie świadczenia usług terapeutycznych osoby wyznaczone do realizacji zamówienia powinny posiadać następujące wykształcenie/doświadczenie:
terapia logopedyczna - ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub filologia polska w specjalności Logopedia, w przypadku obywateli Ukrainy wykształcenie równorzędne,
zajęcia sensoryczne - wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, fizjoterapii lub psychologii i/lub ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej,
fizjoterapia - poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne rozumie się terapię w zakresie kinezyterapii, terapii wad postawy oraz masażu leczniczego. Fizjoterapeuta powinien posiadać prawo wykonywania zawodu wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz ubezpieczenie OC. Masażysta, powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania masażu leczniczego. W przypadku obywateli Ukrainy uprawnienia równorzędne,
zajęcia z psychologiem - ukończone studia wyższe na kierunku Psychologia.
terapia zajęciowa - ukończony kurs kwalifikacyjny terapeuty zajęciowego,
asystent osób z niepełnosprawnością - ukończony kurs asystenta osoby niepełnosprawnej lub studia wyższe na kierunku pedagogika,
terapia ręki - studia wyższe na kierunku Pedagogika i kurs w zakresie terapii ręki lub Fizjoterapia,
trening umiejętności społecznych (TUS) - ukończone studia wyższe na kierunku Pedagogika w specjalności oligofrenopedagogika lub rewalidacja osób z niepełnosprawnościami, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi minimum 5 lat,
spotkania wspierające dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego - kierunkowe wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji spotkań wspierających adresowanych do personelu opiekuńczo-terapeutycznego.


Jeśli doświadczenie dot. usług terapeutycznych (opisanych w podpunktach od a) do i) nie zostało powyżej określone, wówczas Zamawiający wymaga minimum sześciomiesięcznego doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający ustanawia następujące minimalne poziomy zdolności w odniesieniu do zamówienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia - Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe:
- zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj. oświadczenie winno odnosić się do podstaw wykluczenia, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą",
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. informacje zawarte w oświadczeniu winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w:
art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 lit. a SWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,


w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
w celu wykazania minimalnych zdolności, określonych w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1 lit. c SWZ, wezwany Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3) SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań wobec wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony ustalają, że zmianie mogą podlegać w szczególności postanowienia dotyczące:
terminów rozliczeń miesięcznych,
wzorów załączników do Umowy.
Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
gdy zostały spełnione łącznie warunki:
nastąpiła konieczność zmiany Umowy spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a które polegają na:
zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby odbiorców Usług lub,
zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby godzin świadczenia Usług;
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
gdy Wykonawcę musi zastąpić nowy Wykonawca, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
podjęcie przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcy/com realizacji części zamówienia, która miała być zrealizowana siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem art. 462 ust. 3 ustawy Pzp;
gdy wykonanie Umowy wynika ze zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, zakres rzeczowy Umowy może zostać ograniczony przez Zamawiającego bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego;
gdy ulegną zmianie przepisy prawa powszechnego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;
gdy zostały spełnione łącznie warunki:
nastąpiła konieczność zmiany Umowy uzasadniona pozyskaniem dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego, w związku z koniecznością zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy, z uwagi na:
zwiększenie liczby odbiorców Usług lub,
zwiększenie liczby godzin świadczenia Usług;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_torun/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.