eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-739

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bracz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bracz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bracz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad5eafb4-7765-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052473/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ochrona budynków Biblioteki Raczyńskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00469698

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2023/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na ochronie budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich, dotyczących:
1.1. budynków Biblioteki Raczyńskich podlegających ochronie stałej:
1) przy pl. Wolności 19 i al. Marcinkowskiego 23 (stanowiących jeden kompleks o powierzchni 14.881 m2)
2) przy Starym Rynku 84 w Poznaniu (powierzchnia 669,3 m2),
1.2. innych wytypowanych do ochrony budynków Biblioteki i lokali wynajmowanych, w których mieszczą się filie biblioteczne w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w godzinach, kiedy system zostaje załączony tj. w czasie zamknięcia tych budynków i lokali:
1) Filia biblioteczna nr 12/46 – Poznań, ul. Arciszewskiego 27
2) Filia biblioteczna nr 62 – Poznań, os. Jana III Sobieskiego 103
3) budynki Biblioteki – ul. Wroniecka 14 i ul. Wroniecka 15
1.3. budynku Biblioteki filii nr 15 przy ulicy Fabianowo 2, w zakresie monitorowania lokalnego systemu alarmowego w godzinach pracy Biblioteki z możliwością wezwania grupy interwencyjnej za pomocą przycisku antynapadowego przez pracownika Biblioteki.
2. Budynki wymienione w ust. 1 pkt 1.1. – przy pl. Wolności 19 i przy Starym Rynku 84 są obiektami zabytkowymi, wpisanymi indywidualnie do rejestru zabytków Miasta Poznania oraz, na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, budynkami umieszczonymi w ewidencji obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegających obowiązkowej ochronie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 792021,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 959338,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 792021,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Holding HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp.k.; Green HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k.; Human HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k.; Blue HUNTERS Sp. z o.o. Sp.k.; HUNTERS Ochrona Plus sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9950254487

7.3.3) Ulica: Bukowska 114

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 62-065

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 792021,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.