eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › Prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad "rozbudową/przebudową pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej Palędzie-Gołuski.""

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad „rozbudową/przebudową pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej Palędzie-Gołuski.””

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dopiewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad „rozbudową/przebudową pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej Palędzie-Gołuski.””

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-242c00d1-da26-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042325/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Kompleksowy nadzór nad budową drogi pieszo-rowerowej Palędzie-Gołuski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do
zamawiającego" .
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@dopiewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekraczają w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
10. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROA.271.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski, polegająca na:
• budowie ciągu pieszo-rowerowego szer. min.3,0m i długości ok. 1933,0m z kostki betonowej z mikrofazą;
• budowie chodników szer. 1,5-2,0m;
• budowie zatok autobusowych szer. min. 3,0m wraz z peronami szer. min. 2,0m (1,5m w rejonie wiat);
• przebudowie/budowie oświetlenia drogowego oraz odwodnienia (m.in. rowy i kanalizacja deszczowa);
• przebudowie/budowie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, w związku z kolizjami;
• wycince zieleni kolidującej;
• wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów.
Szczegółowy opis robót objętych nadzorem oraz dokumentacja przetargowa dla zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski.” znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/888841
3. Kompleksowy nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje następujące branże: drogową, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną, zieleń.
Wykonawca zobowiązany będzie powołać „Zespół Nadzoru Inwestorskiego” zwany dalej „ZNI”, w skład którego wejdą zapewnieni przez Wykonawcę Inspektorzy branżowi posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w nw. specjalnościach:
• inspektor w specjalności drogowej bez ograniczeń,
• inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
• inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• inspektor w branży telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu z postępowania oraz uzyska łącznie największą ilość punktów,
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia w specjalności drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę, zrealizowaną w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, polegającej na prowadzeniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru, nad inwestycją o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto, obejmującą co najmniej budowę lub przebudowę drogi/dróg lub drogi pieszo-rowerowej lub chodnika o łącznej długości min. 1 000,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej lub masy asfaltowej oraz prace w branżach: sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Przez kompleksowy wielobranżowy nadzór inwestorski Zamawiający uzna nadzór w branży: drogowej, sanitarnej,elektrycznej,telekomunikacyjnej.
Przy czym wskazane referencyjne branże muszą wystąpić łącznie.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług/umów o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości referencyjnych.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w/w warunek musi spełnić odpowiednio jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby.
Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami:
1. Osobą na stanowisku Inspektora w zakresie robót drogowych, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- doświadczenie zawodowe: polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (prowadzonego w ramach jednej umowy) nad inwestycją o wartości co najmniej 3.000.000,00 zł brutto, obejmującą co najmniej budowę lub przebudowę drogi/dróg lub drogi pieszo-rowerowej lub chodnika o łącznej długości min. 1 500,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej lub masy asfaltowej – (co najmniej jeden nadzór)
2. Osobą na stanowisku Inspektora w specjalności instalacyjnej, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
3. Osobą na stanowisku Inspektora w specjalności instalacyjnej, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
4 Osobą na stanowisku Inspektora w branży telekomunikacyjnej, która posiada:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie,
Zamawiający dopuszcza łączenia dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania wszystkich referencyjnych wymogów opisanych w tabeli.
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za projektowanie, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do projektowania określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.334 ), umożliwiające realizację niniejszego zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pomiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach np. konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
1.2. Wykaz dodatkowego doświadczenia Inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń – załącznik nr 9 do SWZ.
1.3. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1:
1.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim spełnia warunki udziału w postepowaniu,
1.3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach Podmiotu trzeciego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, w zakresie w jakim go dotyczą, składa także Podmiot trzeci (załącznik nr 4.1. do SWZ)
1.4. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy – wzór zobowiązania załącznik nr 7 do SWZ).
1.5. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ – dotyczy przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.6. Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
* dotyczy także spółek cywilnych

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków - rodzaj i zakres zmian umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót budowlanych aż do czasu zakończenia inwestycji, tj. do końcowego odbioru wszelkich robót budowlanych i prawidłowego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co do którego właściwy organ nadzoru budowlanego, w terminie 21 dni nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawcą robót budowlanych (zakładany termin realizacji robót budowlanych do 29.11.2024 r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.