eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania płatów steru głębokości, wyrzutni torped i zewnętrznych elementów logu okrętu typu Kobben - ex. ORP Sokół (ZP/01/MMW/2021)Ogłoszenie z dnia 2021-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania płatów steru głębokości, wyrzutni torped i zewnętrznych elementów logu okrętu typu Kobben – ex. ORP Sokół (ZP/01/MMW/2021)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220362320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zawiszy Czarnego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-374

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 620-1381

1.5.8.) Numer faksu: 58 620-1385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@muzeummw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeummw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania płatów steru głębokości, wyrzutni torped i zewnętrznych elementów logu okrętu typu Kobben – ex. ORP Sokół (ZP/01/MMW/2021)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e027f310-2b82-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008033/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania płatów steru głębokości, wyrzutni torped i zewnętrznych elementów logu okrętu typu Kobben

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeummw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeummw.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w punkcie 9 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”) określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych:
a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
b) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z,
c) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w punkcie 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 B, 81-374 Gdynia, tel.: 58 620-1381, e mail: sekretariat@muzeummw.pl. Zebrane kategorie danych to: imiona i nazwiska osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
24.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
24.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
24.4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa RM z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i sporządzanej na ich podstawie Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Muzeum – tj. przez okres 5 lat. Umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat.
24.5. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
24.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
24.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
24.8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
24.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
24.11. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
24.12. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/MMW/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z udostępnieniem do eksponowania płatów steru głębokości, wyrzutni torped i zewnętrznych elementów logu okrętu typu Kobben – ex. ORP Sokół.
2. Zakres prac obejmuje:
1) Uruchomienie ręczne (usunięcie cięgien) stabilizatorów przechyłu dziób PB i LB - bez naruszenia prowadnic (elementów stabilizujących ruch płatów)
2) Mycie zbiornika balastowo-zanurzeniowego dziób, przygotowanie zbiornika do weryfikacji – czyszczenie do malowania
3) Otwarcie/zamknięcie włazu PB ww. zbiornika
4) Demontaż 6 butli sprężonego powietrza ze zbiornika balastowo-zanurzeniowego, opróżnienie i przekazanie Zamawiającemu. Wykonanie prac towarzyszących (m.in. demontaż przeszkadzających rurociągów – zaślepienie części otworów oraz montaż zdemontowanych rurociągów, wykonanie i montaż podestów do wytransportowania butli).
5) Wycięcie otworu w ściance zbiornika dziobowego – nowe wejście do zbiornika balastowo-zanurzeniowego i analogicznie przejście w przegrodzie antyprzechyłowej (przegroda pionowa w płaszczyźnie symetrii okrętu)
6) Uruchomienie ręczne masek PB - górne szt.2 (usunięcie cięgien). Przeróbka mocowania masek na zaczepy mocowane od wewnątrz.
7) Obustronne uruchomienie i otwarcie (min. 90o) i zablokowanie pokryw 2. wyrzutni pod maskami
8) Demontaż szyb w dolnej części kadłuba na dziobie i wyczyszczenie wnęk, montaż do stanu pierwotnego (bez szyb)
9) utylizację powstałych odpadów.
3. Opis prac związanych z przygotowaniem wyrzutni torpedowych do prezentacji, określony jest w załączniku nr 10 do SWZ – w „Planie przygotowania wyrzutni do prezentacji” (zakres zamówienia nie obejmuje konserwacji, o której mowa w pkt 3 „Planu”).
4. Okręt znajduje się na terenie niezadaszonym, na stanowisku lądowym w PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48. W celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na własny koszt musi spełnić wymogi PGZ SW w zakresie przebywania na terenie stoczni, w szczególności szkolenie bhp w stoczni, uzyskać przepustki wstępu/etc. oraz dostęp do mediów i korzystania z infrastruktury stoczniowej oraz zasad dotyczących ochrony środowiska.
5. Dane techniczne okrętu: długość całkowita ok. 49 m, max. wysokość ok. 9 m, max. średnica ok. 4,7 m.
6. Działając na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę składającego ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18.
7. Zamawiający informuje, że w dniu 15.10.2021 r. o godz. 09:00 na terenie stoczni dobędzie się wizja lokalna dla Wykonawców zgłaszających chęć udziału w postępowaniu. Warunkiem wejścia na teren stoczni jest wcześniejsze zgłoszenie Zamawiającemu chęci udziału w wizji lokalnej, do godz. 12:00 dnia poprzedzającego, poprzez platformę zakupową. Ze strony każdego Wykonawcy możliwe jest zgłoszenie jednej osoby.
8. W czasie wykonywania usług Wykonawca musi zabezpieczyć okręt i wykonać jego częściowe zadaszenie (zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi).

Pozostałe zapisy - zawarte są w p. 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według punktu 17 SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, wynikającą z sumy punktów przyznanych w kryterium nr 1, nr 2 i nr 3 (K1 + K2 + K3

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora - specjalisty nadzoru technicznego

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. Dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- nie wymaga się.

2. Dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- nie wymaga się.

3. Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 400.000 zł.

4. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwie usługi polegające na remoncie/modernizacji części kadłubowej dwóch różnych statków / okrętów o kadłubie stalowym, w tym przynajmniej jednego okrętu podwodnego, każda o wartości co najmniej 100.000 zł netto. Do ww. doświadczenia nie wlicza się prac o charakterze wyłącznie konserwacyjno-malarskim.
4.2. Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia koordynatora - specjalistę nadzoru technicznego, posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie remontów i budowy mechanizmów okrętowych. Doświadczenie wyłącznie w projektowaniu nie spełnia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 2.000 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP dopuszcza się możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa poniżej.
3. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
1) zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełnienia wymogów, które spełniły osoby wskazane w ofercie,
2) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
- zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
3) terminu realizacji zamówienia,
4) zmniejszenia zakresu umowy i ceny nie więcej niż o 10 %,
5) zmiany wprowadzającej rozwiązania zamienne pod warunkiem, że będzie to skutkowało usprawnieniem lub zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji przedmiotu umowy lub polepszeniem jakości składających się na niego elementów/urządzeń/materiałów.
4. Zmiany o których mowa powyżej mogą być dokonane w przypadku:
1) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,
2) przeszkód obiektywnych uniemożliwiających realizację zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca,
3) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
4) zmiany mogą być dokonane, jeżeli pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeummw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.