eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej nad pracami zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Spartańskiej" (na odcinku od ul. J.P. Woronicza do ul. Miączyńskiej)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej
nad pracami zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spartańskiej” (na odcinku od ul. J.P. Woronicza do ul. Miączyńskiej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000059

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowiecka 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-517

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.mokotow@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mokotow.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/144186/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej
nad pracami zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spartańskiej” (na odcinku od ul. J.P. Woronicza do ul. Miączyńskiej)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b8c603b-b9d0-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230199

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00580851/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Usługa nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej nad pracami zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Spartańskiej" (od ul. Woronicza do ul. Miączyńskiej) na terenie Dzielnicy Mokotów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00060071

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UD-IV-WZP.271.5.2024.MKA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 45528,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa nadzoru inwestorskiego branży drogowej i elektrycznej obejmuje obsługę Inwestycji w zakresie nadzorów inwestorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w czasie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Spartańskiej” (na odcinku od ul. J.P. Woronicza do ul. Miączyńskiej) na terenie m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów, w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29820,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37195,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Max Projekt Witold Pietrzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8891214740

7.3.3) Ulica: Przy Lesie 7

7.3.4) Miejscowość: Strzeniówka

7.3.5) Kod pocztowy: 05-830

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37195,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.