eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Balice › Dostawa produktów głęboko mrożonych i produktów garmażeryjno chłodzonych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów głęboko mrożonych i produktów garmażeryjno chłodzonych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350138871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Balice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-083

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: balice.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/8bltr/public/postepowanie?postepowanie=60308739

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów głęboko mrożonych i produktów garmażeryjno chłodzonych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9abed820-b04e-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00230190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00029468

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 03/SM/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250157,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 jest dostawa produktów garmażeryjnych mrożonych do stołówki nr 1 w Balicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 69727,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 jest dostawa mrożonych warzyw i owoców do stołówki nr 1 w Balicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.5.) Wartość części: 13026,29 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa produktów garmażeryjnych mrożonych do stołówki nr 2 w Balicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 105905,93 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 4 jest dostawa mrożonych warzyw i owoców do stołówki nr 2 w Balicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 43973,12 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach zadanie nr 5 jest dostawa produktów garmażeryjnych chłodzonych do stołówki nr 2 w Balicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 17524,76 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74461,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93406,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74461,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PINGWINEK" S.J. Jerzy Świercz Anna Świercz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9590968545

7.3.3) Ulica: Domaszowska 94

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-320

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74461,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10518 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13677 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10518 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PINGWINEK" S.J. Jerzy Świercz Anna Świercz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9590968545

7.3.3) Ulica: Domaszowska 94

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-320

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10518,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100707,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100707,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100707,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bronisław Kłósek firma Handlowo-usługowa "GALLOD-HURT"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681250161

7.3.3) Ulica: Leszczyna 159

7.3.4) Miejscowość: Trzciana

7.3.5) Kod pocztowy: 32-733

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100707,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27897,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34731,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27897,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PINGWINEK" S.J. Jerzy Świercz Anna Świercz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9590968545

7.3.3) Ulica: Domaszowska 94

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-320

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27897,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bronisław Kłósek firma Handlowo-usługowa "GALLOD-HURT"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681250161

7.3.3) Ulica: Leszczyna 159

7.3.4) Miejscowość: Trzciana

7.3.5) Kod pocztowy: 32-733

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.