eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Budowa zjazdu w pasie drogowym ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku na dział. o nr ew. gr 774/5 i 495 obr. 09 Nowe Miasto do obsługi komunikacyjnej parkingu dla samochodów przy Targowisku Miejskim.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zjazdu w pasie drogowym ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku na dział. o nr ew. gr 774/5 i 495 obr. 09 Nowe Miasto do obsługi komunikacyjnej parkingu dla samochodów przy Targowisku Miejskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zjazdu w pasie drogowym ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku na dział. o nr ew. gr 774/5 i 495 obr. 09 Nowe Miasto do obsługi komunikacyjnej parkingu dla samochodów przy Targowisku Miejskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5bd96076-d60f-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042379/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Wykonanie zjazdu z ulicy Kawaleryjskiej na Targowisko Miejskie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe inf. zawiera Rozdział VII do SWZ.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej, która jest dostępna pod adresem
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym:
1) składanie ofert,
2) wymiana informacji,
3) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, są
zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy” i w załączniku nr 6 do SWZ. Sposób i
wymagania dotyczące sporządzania
i przekazywania Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń określone są w „Wykazie dokumentów
i oświadczeń wymaganych w postępowaniu wraz z wymaganiami technicznymi ich przekazania” stanowiącym załącznik nr 3 do
SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
5. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl w sekcji „Moduł korespondencji”.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Moduł korespondencji”. Korespondencja przesłana za pomocą tego
formularza nie może być szyfrowana. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał w Formularzu Ofertowym lub innych dokumentach lub oświadczeniach adres
emailowy do korespondencji ten sam, który jest adresem do kontaktów wpisanym w Platformie. Zamawiający nie będzie ponosił
negatywnych skutków prawnych podania przez wykonawcę innego adresu, a wszelkie konsekwencje wynikające z podania innego
adresu będą obciążać wykonawcę. Zamawiający informuje, iż wykonawca może dokonać samodzielnie zmian adresu e-mailowego
na Platformie.
9. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zp@zmk.bialystok.pl.
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za
pośrednictwem Platformy Zakupowej „Moduł korespondencji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej,
na adres email: zp@zmk.bialystok.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
1. Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz uwzględniając wymagania określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej także „ustawą”, zamawiający informuje o zasadach przetwarzania danych wykonawcy lub osób po stronie wykonawcy oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z
inspektorem ochrony danych w Zarządzie Mienia Komunalnego
w Białymstoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego
w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://zmkbialystok.ezamawiajacy.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
Szczegółowe informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej
https://www.zmk.bialystok.pl/index.php?go=rodo oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy Pzp),
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do
postanowień art. 22 RODO,
8) posiadają Państwo:
a) zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących
(z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego
wysiłku, mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz załączników do niego),
Szczegółowe informacje zawiera Rozdział XXII "Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.BAP.26.3.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa zjazdu zwykłego w pasie drogowym ulicy Kawaleryjskiej (dz. nr ew. gr. 495 obręb 09) w Białymstoku na działki o nr ew. gr. 774/5 obręb 09 do obsługi komunikacyjnej parkingu dla samochodów do 3,5 T przy Targowisku Miejskim.
2. Zakres robót do wykonania:
Zjazd zaprojektowano o parametrach zjazdu zwykłego klasy C1. Należy wykonać jezdnię o szerokości 5,0 m, z jednostronnym spadkiem poprzecznym 0,9%, dostosowany do pochylenia podłużnego istniejącej jezdni. Przecięcie krawędzi zjazdu i jezdni należy wykonać łukiem kołowym o promieniu 6m. Pochylenie podłużne zjazdu zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku jezdni.
Od strony jezdni oraz chodnika nawierzchnię zjazdu należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym wyniesionym na wysokość 2 cm od nawierzchni jezdni. Od strony zieleńca oraz zatoki zjazd należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30.
Nawierzchnię zjazdu należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego.
Szerokość chodnika na drodze dla pieszych w miejscu szerokości zjazdu o szerokości 3,0 m należy wykonać
z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego. Obok zjazdu należy wykonać dojście do nieruchomości o nawierzchni z płytki chodnikowej 35x35 cm. Dojście od strony zieleńca należy ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20 cm.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
w określonych przez zamawiającego kryteriach.
PŁ = C + G
gdzie:
PŁ - łączna liczba punktów.
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Cena.
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z
materiałami.
3. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone - ważne.
4. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wraz z materiałami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno- drogowej bez ograniczeń,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) zwane dalej „Prawem budowlanym” i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze ww. specjalności, oraz która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
UWAGA:
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji
w dotychczasowym zakresie. Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną.
Za co najmniej jedną robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną (wykonaną jedną umową) polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy, wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na wezwanie zamawiającego:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę, zwaną dalej Ofertą, składa się:
1) „Oferta formularz systemowy” generowanym przez Platformę Zakupową. Formularz jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego Formularza Ofertowego, o którym mowa w SWZ,
2) FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 do SWZ),
który wykonawca sporządzi i przekaże zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku
nr 3 do SWZ. Do Oferty wykonawca dołączy dokumenty wskazane w załączniku nr 3 do SWZ (pozycje: „wraz z ofertą”).
5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg załącznika nr 2.2 do SWZ,
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) - wg załącznika nr 2.3 do SWZ,
5) oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy występujący wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - wg załącznika nr 2.4 do SWZ.
oraz
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania zamawiający żąda złożenia w formie określonej w załączniku nr 3 do SWZ:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego,
o którym mowa w ust. 5 pkt 6 litera a),
c) postanowienie ust. 5 pkt 6 litera b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) postanowienia ust. 5 pkt 6 pkt litera a)-c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Informacja na temat WSPÓLNEGO ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej,
o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę),
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 5 pkt 6 litera b) niniejszego rozdziału SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika),
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (ust. 5 pkt 1 SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów,
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (ust. 5 pkt 5 SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
7) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11 ZMIANA UMOWY
1.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1)zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a)wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b)wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
c)wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
d)przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
e)opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu placu budowy,
f)zawieszenia lub wstrzymania robót powstałego nie z winy Wykonawcy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
g)w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
h)zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
i)wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych wstrzymujących wykonywanie robót; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
2)zmiany wynagrodzenia:
a)w przypadku zmiany stawki VAT,
b)zmiany obowiązujących przepisów prawa,
d)w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego,
e)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także
w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i/lub ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych dostaw i/lub usług objętych przedmiotem umowy a ujętych
w cenie oferty Wykonawcy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rozdział XVIII.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienie Umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.
5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.
7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.