eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiegoOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWODWORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 1B

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 765-32-00

1.5.8.) Numer faksu: 22 765-32-02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nowodworski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-740538fe-f95c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058444/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągach dróg powiatowych 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-740538fe-f95c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych znajduje się w części VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1: Wycinka zakrzaczenia wraz z pielęgnacją drzewostanu w ciągu dróg powiatowych.
Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 191,708 km, pozostałe 25,355 km to drogi nieulepszone (gruntowe).
Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego, tj.: wycinka gęstych krzaków i podszycia, obcinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową, ścinanie drzew, frezowanie karp po wyciętych drzewach, cięcia korekcyjne koron drzew oraz wykonywanie nasadzeń nowych drzew.
Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) mechaniczna wycinka gęstych krzaków i podszycia: 120 000 m2,
2) ręczne obcinanie gałęzi, które ograniczają skrajnię drogową: 500 sztuk (1 sztuka = 1 drzewo, którego gałęzie będą obcinane),
3) ścinanie drzew piłą mechaniczną (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
4) frezowanie karp po wyciętych drzewach: 30 sztuk,
5) cięcie korekcyjne koron drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (średnica pnia: 66 cm i powyżej): 70 sztuk,
6) sadzenie drzew w terenie płaskim, dół o średnicy x głębokość: 0,50 x 0,50 m, w gruncie kategorii III: 10 sztuk.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 1. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie prac, określonych w pkt 6 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 1 zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych w pkt 6 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 1 zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 59 181,68 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2: Koszenie poboczy drogowych.
Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi – 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 191,708 km, pozostałe 25,355 km to drogi nieulepszone (gruntowe).
Przedmiotem zamówienia w części 2 postępowania jest utrzymanie zieleni w pasie drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego w zakresie koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg powiatowych.
Przewidziana maksymalna ilość prac do wykonania – wykoszenie trawy i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach: 880 km.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 2. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będzie mogła wejść kategoria prac określona w pkt 4 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 2 zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy 50% ilości wskazanej w pkt 4 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 2 zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 97 107,12 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3: Sprzątanie pasów drogowych.
Ogólna charakterystyka dróg będących w utrzymaniu Powiatu Nowodworskiego - łączna długość dróg powiatowych wynosi 217,063 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 191,708 km, pozostałe 25,355 km to drogi nieulepszone (gruntowe).
Przedmiotem zamówienia w części 3 postępowania są prace porządkowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w których skład wchodzą:
1) prace związane z utrzymaniem czystości pasa drogowego dróg na terenie miast i wsi powiatu nowodworskiego poprzez okresowe grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa zieleni, chodnika i jezdni wraz z oczyszczaniem chodników z zalegającej darni, trawy, piasku i chwastów;
2) uprzątanie terenu pasa drogowego (zbieranie śmieci w postaci puszek, butelek, papierów oraz innych nieczystości) wraz ze sprzątaniem padliny i jej utylizacją oraz sprzątaniem po zdarzeniach drogowych.
Przewidziane ilości maksymalne usług do wykonania w ramach zamówienia podstawowego:
1) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 6 m: 2 200 mb,
2) grabienie i uprzątnięcie liści z terenu pasa drogowego przy zakładanej szerokości ok. 2,5 m: 2 200 mb,
3) oczyszczenie nawierzchni chodnika z zalegającej darni, trawy i piasku (wraz z zamiataniem pozostałości po oczyszczaniu) przy zakładanej szerokości ok. 1,0 m: 50 000 mb,
4) niszczenie odrostów chwastów i trawy z nawierzchni chodnika środkami chwastobójczymi aktualnie dostępnymi na rynku (wraz z zamiataniem pozostałości po odrostach chwastów i trawy) przy zakładanej szerokości ok. 2,0 m: 50 000 mb,
5) zbieranie i wywiezienie śmieci z poboczy dróg (zbieranie śmieci na szerokości ok. 5,0 m od krawędzi jezdni): 120 000 mb,
6) sprzątanie i utylizacja padliny: 15 sztuk,
7) sprzątanie po zdarzeniach drogowych: 10 sztuk.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu prac objętych niniejszym zamówieniem w części 3. Zamawiający przewiduje, iż w zakres takiego zamówienia będą mogły wejść wszystkie kategorie prac, określonych w pkt 4 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 3 zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż zakres zleconych Wykonawcy prac w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, w danej kategorii asortymentowej nie przekroczy 50% ilości wskazanych w pkt 4 - załącznika nr 1 do SWZ dla części 3 zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega jednak, iż z uwagi na charakter prowadzonych prac i ich finalne zlecanie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, ilości prac przewidzianych do wykonania w ramach danej kategorii asortymentowej, w ramach zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielanego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, będą mogły ulec zmianie. Zamawiający jednocześnie zastrzega, iż łączna maksymalna wartość nominalna ewentualnych usług prowadzonych w ramach zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielonego w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, nie przekroczy ustalonej przez Zamawiającego kwoty 61 206,88 zł brutto. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na dalsze prowadzenie prac w zakresie większym niż zakładany w zamówieniu podstawowym, gdy ich dalsze wykonywanie okaże się niezbędne z uwagi na potrzeby Zamawiającego związane z utrzymaniem terenów zielonych wzdłuż pasów dróg powiatowych. Zamówienie udzielane na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Pzp w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, realizowane będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. Zamawiający, przystępując do negocjacji z Wykonawcą, określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp udzielane w związku z wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji prac na dotychczasowych warunkach, w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony – w trakcie prowadzonych negocjacji dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż nie będzie żądał od Wykonawcy, który złożył ofertę najniższą cenowo – odpowiednio w części 1, 2 i 3 zamówienia - złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania w oparciu o wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp i w związku z powyższym, Zamawiający nie określa katalogu podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca miałby złożyć w odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, ponieważ Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3a, 3b i 3c do SWZ.
2) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z w/w dokumentów, również pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentacji Wykonawcy (wymóg niniejszy stosuje się odpowiednio do osób działających w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika do wspólnego reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: część nr 1 - 1 600,00 zł, część nr 2 - 2 600,00 zł, część nr 3 - 1 700,00 zł. Szczegółowe informacje zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, paragraf 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania w przypadku zaistnienia wobec niego przesłanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.