eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Konin

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2401138

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://konin.logintrade.net/zapytania_email,151837,1d3d8334dd0ea28d326b22fa1bb8476e.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a9fc58b-9f34-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00229197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056684/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” realizowany w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00573615

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WP.042.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 659339,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykaz małej architektury, zgodnie z projektem pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”:
- ławki z donicą na zieleń – 60 szt., w tym:
- ławki bez oparcia i bez podłokietników – 6 szt.,
- ławki z drewnianym siedziskiem i oparciem - 54 szt. (w tym 18 ławek z podłokietnikami)
- donice – 60 sztuk
- donice z roślinnością tworzącą bioróżnorodność - 20 szt. (DG),
- zielone donice z funkcją redbox – miejska gra edukacyjna – 9 szt. (donica REDBOX DG-R),
- gazony z zielenią pochłaniającą spaliny – 147 szt.,
- kosz do segregacji śmieci (KO) – 69 szt. pojedynczych pojemników, które tworzą 17 zestawów (16 x 4 pojemniki, 1 x 5 pojemników),
- parklety - mikromiejsce odpoczynku – 10 szt.,
2. Lokalizację małej architektury przedstawia załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zestawienie małej architektury przedstawia załącznik nr 7 do SWZ.
4. Nasadzenia roślinności zatrzymującej wodę i dającej cień, które obejmują:
- nasadzenie nr 1: donice DG/gazon G - 227 szt.,
- nasadzenie nr 2: donice REDBOX DG-R – 9 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39113600-3 - Ławki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 777163,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188155,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 777163,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SORTED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363306539

7.3.3) Ulica: Wschodnia 27B

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 777163,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.