eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Zakup i dostawa koła powrotnego zamachowego na kolej linową Wielka KrokiewOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa koła powrotnego zamachowego na kolej linową Wielka Krokiew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

1.3.) Oddział zamawiającego: cosopozakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142733356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bronisława Czecha

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/65/zakopane

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa koła powrotnego zamachowego na kolej linową Wielka Krokiew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db3dfa2a-f727-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę koła powrotnego zamachowego 4 m na kolej linową na skocznię narciarskiej Wielka Krokiew. Istniejące koło zamachowe uległo awarii technicznej. W toku prowadzonych czynności przy udziale Transportowego Dozoru Technicznego TDT, jako organ uprawniony wydał decyzję administracyjną w następstwie której kolej linowa nie może być eksploatowana. Jednym z elementów, które uległy awarii jest koło powrotne zamachowe 4m. Naprawa wskazanego elementu jest niemożliwa z przyczyn technicznych ze względu na uszkodzenia. Należy dokonać jego wymiany na nową wg. dokumentacji technicznej i technologicznej posiadanej wyłącznie przez producenta, posiadającego wyłączne corpus mechanicum do technologii kolei. Pełna treść uzasadnienia na stronie BIP (ograniczenie 1000 znaków w niniejszym formularzu)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.WR.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa koła powrotnego zamachowego na kolej linową Wielka Krokiew

4.5.3.) Główny kod CPV: 34324000-4 - Koła, części i akcesoria

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76513,84 EUR

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76513,84 EUR

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76513,84 EUR

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MND FRANCE S.A.S.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 79115228300010

7.3.3) Ulica: Parc d’Activités Alpespace 74 Voie Magellan

7.3.4) Miejscowość: Sainte-Hélène-du-Lac

7.3.5) Kod pocztowy: 73800

7.3.7.) Kraj: Francja

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76513,84 EUR

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.