eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Somianka › Termomodernizacja i remont budynku gminnego, mieszkalnego w Somiance-Parcele tzw. Dom LekarzaOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja i remont budynku gminnego, mieszkalnego w Somiance-Parcele tzw. Dom Lekarza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Somianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Somianka-Parcele 16B

1.5.2.) Miejscowość: Somianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-203

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 741 87 90

1.5.8.) Numer faksu: 29 741 87 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@somianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/somianka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja i remont budynku gminnego, mieszkalnego w Somiance-Parcele tzw. Dom Lekarza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45cc36a1-dd86-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026840/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Termomodernizacja i remont budynku gminnego, mieszkalnego w Somiance Parcele tzw. Dom Lekarza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181700/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Kz.272.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku gminnego w Somianka-Parcele położonego na dz. nr ew. 133 w miejscowości Somianka – Parcele, gm. Somianka.
Zakres robót obejmuje:
Wykonanie elewacji:
- roboty rozbiórkowe wraz z niezbędną utylizacją elementów nienadających się do dalszego użytku,
- docieplenie ścian wełną mineralną o różnych grubościach łącznie do 10 cm,
- ocieplenie ścian budynku metodą lekką – wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego kolor do uzgodnienia z Inwestorem,
- wymiana parapetów,
Remont balkonów:
- wymiana drewnianych belek stropowych,
- wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek,
- wymiana elementów schodów drewnianych,
- wymiana ślepego pułapu zadaszenie balkonów,
- wymiana słupów,
Remont dachu:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy
- wymiana elementów więźby dachowej,
- wymiana łacenia dachu,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
- wykonanie elementów elewacji okładziną typu „SIDING”,
- montaż rynny dachowej i rur spustowych,
- wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych,
- wykonanie nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,
- wykonanie opaski betonowej,
- wywóz gruzu, śmieci i odpadów budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt.
Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców budynku oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody wobec Zamawiającego oraz szkody wobec osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, lub innych urządzeń wykorzystywanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak też szkody powstałe podczas usuwania tych wad.
Stan faktyczny elewacji oraz budynku przedstawiają obrazowo dołączone do dokumentacji przetargowej dwie fotografie, które stanowią odpowiednio załącznik nr 11 i załącznik nr 12 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1. W myśl art. 255 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
2. W myśl art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa art. 98 ust. 2 pkt 3.
3. W myśl art. 260 ust. 1 ustawy PZP o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali
zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. W myśl art. 260 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający udostępnia niezwłocznie
informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
Uzasadnienie Faktyczne:
W ramach prowadzonego postępowania zostały złożone 2 oferty od potencjalnych
Wykonawców:
- Oferta nr 1 firmy Usługi Remontowo- Budowlane Robert Wiśniewski,
Komorowo 84, 07-205 Rząśnik. Proponowana cena brutto przez Wykonawcę –
320 000,00 zł
- Oferta nr 2 firmy Usługi Remontowo Budowlane „Arbud” Kaszuba Arkadiusz,
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06- 100 Pułtusk. Proponowana kwota brutto przez
Wykonawcę – 282 623,80 zł
Oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
Zamawiający wymagał w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”) wniesienia
wadium w wysokości 3 000,00 złotych przed upływem terminu składania ofert (upływ
terminu składania ofert zgodnie z SWZ został ustalony na 13 czerwca 2022 r. do
godz. 10.00.) Wykonawca w tym przypadku, nie wniósł w wyznaczonym terminie wadium.
Wg ustaleń banku Zamawiającego i dokumentów dotyczących tej transakcji. Przelew
został zlecony 11 czerwca 2022 r., a data księgowania środków na rachunku
Zamawiającego miała miejsce 13 czerwca 2022 r., o godzinie 11:43:22 . W związku
zaistniałym stanem faktycznym i wpłynięciem środków na konto Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert, Zamawiający stwierdza, że wadium nie zostało wniesione
we właściwy, prawidłowy sposób. Wobec tego, że w momencie upływu terminu składania
ofert Gmina Somianka nie posiadała na koncie zaksięgowanych środków Wykonawcy,
Zamawiający odrzuca ofertę nr.1 w myśl art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
Gmina Somianka na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP udostępniła przed
otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego https://platformazakupowa.pl/pn/somianka informację o kwocie jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W tym przypadku było to 200 000,00 zł.
Jedyna ważna oferta złożona w tym postępowaniu firmy Usługi Remontowo
Budowlane „Arbud” Kaszuba Arkadiusz, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06- 100 Pułtusk
,opiewająca na kwotę 282 623,80 zł brutto, przewyższa możliwości finansowe
Zamawiającego. Gmina Somianka nie ma również możliwości zwiększenia kwoty
sfinansowania zadania do ww. zaoferowanej ceny jedynego Wykonawcy, który złożył
ofertę w tym postępowaniu.
W związku z powyższym zachodzi przesłanka do obligatoryjnego unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 255 ust. 3 ustawy PZP.
Mając na uwadze art. 260 ust. 2 PZP Zamawiający udostępnia niezwłocznie
informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1 PZP na stronie internetowej prowadzonego
postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/somianka .

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282623,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282623,80 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.