eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy.Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OLEŚNICA - ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931022162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a1587e6-f94d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228607

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045525/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: j:Komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą
(https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).
Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym
wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych.
Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość
danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ): RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na odstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ustawa Pzp”;3)Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;4) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bez pośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;6) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart.20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2.Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.481.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
Malowaniu korytarzy w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodów CPV:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty malarskie –malowanie korytarzy- w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Chopina w Oleśnicy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH - Zalecenia ogólne:

• Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt
wysoka temperatura pow. 30 o C oraz przeciągi.
• Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 oC.
• Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
• W temperaturze poniżej +5 o C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
• Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
• Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.
• Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż
3% masy.
• Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
• Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających.
• Drugie malowanie należy wykonać po całkowitym wyschnięciu powłok pierwszej warstwy.
• Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
• Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry dróg oddechowych.
a) Zakres robót przygotowawczych
• Po wymianie i naprawie tynków wew. powierzchnie należy przetrzeć w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.
b) Zakres robót zasadniczych
• Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 1 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 2 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.
c) Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót malarskich
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
• Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B10100.
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.
• Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać
próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
• Sprawdzanie powłok:
-Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
-Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru oraz powinna być jednolita oraz spójna z pozostałą odnowioną częścią budynku bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu.
-Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
-Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
-Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.
-Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTYCH MATERIAŁÓW

a) Do wykonania malatur pomieszczeń piwnic należy użyć farb krzemianowych bazujących na krzemianie potasowym, inaczej nazywanym szkłem wodnym. Farby takie charakteryzują się wysoką odpornością na niekorzystne warunki, np. dużą wilgoć, niskie temperatury i gwałtowne zmiany ciśnienia. Rodzaj użytego materiału należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
b) Do wykonania malatur w pozostałe części szkoły, należy stosować farby zmywalne lateksowe do wnętrz. Użyta farba lateksowa powinna charakteryzować się:
• wysokim stopniem odporności na szorowanie na mokro,
• zwartą i łatwą w aplikacji strukturą uodpornioną na powstawanie mikropęknięć w ramach finalnie uzyskiwanej powłoki,
• bezpieczną recepturą pozbawioną organicznych rozpuszczalników,
• wieloletnią stabilnością kolorystyczną.
c) Do uzupełnienia i przygotowania powierzchni pod malowanie na poziomie piwnic należy użyć szpachlówek renowacyjnych.
d) Do wykonania malatur stolarki budowlane oraz elementów balustrad i krat należy użyć ekologiczną, wodorozcieńczalną farbę akrylową z atestem PZH - do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C) – 60 %;
Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) – 40%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu, opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą
spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
co najmniej dwa zamówienia (dwie roboty budowlane), związane z realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej obejmujących równocześnie wykonanie robót malarskich o wartości brutto min. 50 000,00zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasobu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie to, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) (jeżeli dotyczy) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o
którym mowa powyżej , także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstawy wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Referencje potwierdzające co najmniej dwie roboty budowlane spełniające poniższe warunki:
co najmniej dwa zamówienia (dwie roboty budowlane), związane z realizacją robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej obejmujących równocześnie wykonanie robót malarskich o wartości brutto min. 50 000,00zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, deklarację zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ –Formularz ofertowy winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę. Oświadczenie o aktualności oświadczenia z art.125

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia
tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Ustęp 1 powyżej stosuje się. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII ust. 1 SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych,
składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII ust. 5 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia dodatkowo wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.