eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki › Remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Duszniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-550

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612919075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@duszniki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6b32aa8-b726-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022145/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach”, finansowanego przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przedmiotowy budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem i częściowym poddaszem zlokalizowany jest na działce nr ewid. 597, położonej przy ul. Jana Pawła II 8
w Dusznikach. Przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu kompleksowego remontu dachu
o konstrukcji drewnianej pokrytego dachówką ceramiczną, polega na wykonaniu następujących prac:
 prace zabezpieczające i rozbiórkowe;
 przemurowanie kominów zgodnie z układem istniejącym;
 wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej;
 wykonanie deskowania połaci dachowej;
 papowanie połaci dachowej (dla pokrycia z dachówki ceramicznej);
 wykonanie pokrycia połaci dachowej na dachu o spadku 20o ;
 wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania;
 pokrycie dachu nową dachówką karpiówką układaną w koronkę;
 wykonanie wyłazów dachowych, ław i stopni kominiarskich;
 wykonanie pokrycia połaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy (prawa strona budynku);
 wymiana polepy na poddaszu oraz wykonanie deskowania nad wyższą częścią;
 uzupełnienie uszkodzonych fragmentów ścian zewnętrznych po demontażu skrajnych dachówek;
 przełożenie istniejącej instalacji teletechnicznej;
 wykonanie prac z branży instalacyjno-elektrycznej, w tym wykonanie instalacji odgromowej;
 demontaż i renowacja masztu na szczycie budynku;
 wyposażenie pomieszczenia strychu w zakresie PPOŻ oraz wykonanie prac porządkowych.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwane dalej „STWiORB”), które to dokumenty stanowią załącznik nr 1 do SWZ – podzielony na następujące foldery: I. PB – Projekt techniczny remontu dachu (w tym branża budowlana, instalacyjno-elektryczna); II. PB – Projekt architektoniczno-budowlany remontu dachu; III. Przedmiar robót wraz z zestawieniem drewna; IV. STWiORB.
2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami prawa budowlanego (w tym pozwolenie konserwatorskie), prawa ochrony środowiska oraz na ustalonych umową warunkach.
3. Przedmiot zamówienia objęty jest pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 102/2022/A z dnia 09 marca 2022 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych
i porządkowych; zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy; wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych; sporządzenia dokumentacji powykonawczej; udziału osób pełniących indywidulane funkcje w budownictwie, tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do pełnienia funkcji kierownika budowy; sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wypełnienia warunków wynikających z uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały.
Uwaga !
Zamawiający będzie wymagała od Wykonawcy wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym czasowej organizacji ruchu i wydzielenia stref budowy, wraz z zastosowaniem niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania na czas wykonywania robót (m. in. siatki zabezpieczające na rusztowania, wygrodzenia, taśmy zabezpieczające, znaki i tablice informacyjne). Budynek obecnie jest wykorzystywany jako obiekt użyteczności publicznej (pomieszczenia Poczty Polskiej, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury), który będzie czynny w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wycenę robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia należy dokonać
wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
6. Nie dopuszcza się wykonania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia przy stosowaniu dostaw, urządzeń, materiałów itp. Jako prototyp, seria próbna, lub jako produkcja jednostkowa. Wykonawca wbuduje i zamontuje wyłącznie nowe urządzenia. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami
i aprobatami technicznymi.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, użyciem kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez STWiORB lub przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów zatwierdzonych przez Nadzór ze strony Zamawiającego, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich władz. Dokumenty te muszą być w każdej chwili dostępne, na placu budowy, do wglądu Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Wgląd ten nie zwalnia Wykonawcy
z jego odpowiedzialności i nie oznacza akceptacji znajdujących się tam wpisów.
8. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę, użyte w SWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane jako minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard. Dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ i jej załącznikach.
9. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp,
że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, tym samym Wykonawca może przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań, Zamawiający rozumie przez to, że w ofercie ujęto materiały i rozwiązania opisane w SWZ i jej załącznikach przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 724072,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 837999,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 724072,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane - Lider ARTBUD Sp. z o. o. Sp. k.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ART-BUD ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811057279

7.3.3) Ulica: ul. Samuela Lindego 6

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-573

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 724072,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 115 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej na budynku Centrum Animacji Kultury w Dusznikach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach”, finansowanego przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.