eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki › Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Duszniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-550

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612919075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@duszniki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-436badba-a13d-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022145/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00083832/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 155320,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej” i podzielony jest na dwie części zamówienia, z czego pierwsza obejmuje remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano – betonowego, a część druga równanie istniejących dróg gruntowych, istniejących dróg gruzowych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi wykonywać:
Część 1 – Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano – betonowego: polega na utwardzeniu nawierzchni dróg gruntowych gruzem dostarczonym przez Wykonawcę, poprzez wykonanie następujących prac:
1) mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, w przypadku nadmiaru gruntu Wykonawca musi go zagospodarować we własnym zakresie, mając na uwadze przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach,
2) nawiezienie i rozścielenie gruzu ceglano – betonowego o frakcji 0-31,5 mm na grubości
20 cm,
3) zaklinowanie wykonanego utwardzenia gruzowego przy użyciu gruzu betonowego o frakcji 0-5 mm,
4) zagęszczenie walcem po każdorazowym przejechaniu równiarki.
Ilość dróg gruntowych przewidziana do remontu poprzez utwardzenie z gruzu ceglano – betonowego jest następująca:


Planowana do remontu powierzchnia
1. Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano – betonowego (Dz. 1.1 Gruzowanie dróg gruntowych- poz. 10, 20, 30, 40 przedmiaru dot. gruzowania) m2 3 350.
2. Ogólne zasady utwardzania i równania dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki:
1) zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia (tj. czas i miejsce) zostanie każdorazowo określony w zleceniu sporządzonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną,
2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania zleconego zakresu prac w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia zlecenia (o ile nie wyznaczy się innego terminu)
i zakończyć te prace w terminie wskazanym każdorazowo w danym zleceniu,
3) podana planowana ilość powierzchni dróg przeznaczonych do remontu jest wartością szacunkową, która może nie potwierdzać realnych potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy,
4) Zamawiający przewiduje również możliwość zmniejszenia do 15 procent ilości poszczególnych rodzajów robót budowalnych podanych w przedmiocie zamówienia; Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmiany ilości robót budowalnych,
5) ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia podane w ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy, a rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie przekazanych zleceń naprawy oraz ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy,
6) po zrealizowaniu każdorazowego zlecenia Wykonawca wraz z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego sporządzi protokół odbioru, a w protokole należy wskazać miejsce robót (ulica i miejscowość) oraz podać ilość wykonanych prac,
7) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury,
8) w trakcie prowadzenia robót nie należy zasypywać widocznych w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej typu studzienki, zasuwy, etc.; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany oczyścić takie urządzenie z nagarniętego materiału,
9) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej lub podziemnej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela lub zarządcę takiego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunąć awarie; o zaistniałej sytuacji Wykonawca musi powiadomić również Zamawiającego,
10) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport sprzętu na drogi wskazane przez Zamawiającego,
11) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywanych robót,
12) pojazdy wykonujące roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót.
3. Szczegóły przedmiotu zamówienia, tj. miejsce wykonywania oraz zakres prac zostaną opisane
w zleceniu, natomiast rodzaj prac do wykonania określa dokumentacja techniczna (tj. projekt techniczny, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej zwane „STWiORB”), zapisy SWZ, projekt umowy.
4. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SWZ oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz na ustalonych umową warunkach.
5. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych
i porządkowych; zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy – w tym jego prawidłowego zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania; wywozu nadmiaru gruntu i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu; wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych – jeśli będzie konieczne; koszty planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wypełnienia warunków wynikających z dokumentacji technicznej itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały.
6. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę, użyte w SWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane jako minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard. Dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ i jej załącznikach.
7. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, tym samym Wykonawca może przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań, Zamawiający rozumie przez to, że w ofercie ujęto materiały i rozwiązania opisane w SWZ i jej załącznikach przez Zamawiającego.
8. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wykonywanie bezpośrednio czynności o charakterze robót budowlanych m. in. branży robót budowlanych w zakresie remontu dróg oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. Tym samym przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadań, wszystkich pracowników fizycznych, a także prowadzących pojazdy (kierowców), obsługujących maszyny i urządzenia (operatorów). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot umowy, tj. kierujących pojazdami, operatorów maszyn i urządzeń, operatów sprzętu, osób wykonujących prace fizyczne przewidzianych do wykonywania w ramach czynności polegających na realizacji bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikać będą także z dokumentacji technicznej i STWiORB.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia, weryfikacji zatrudnienia oraz czynności kontrolnych Zamawiającego wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ - Projekt Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę.
10. Termin wykonania zamówienia dla Części 1 i 2 zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
12 grudnia 2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 64320,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Równanie istniejących dróg gruntowych, istniejących dróg gruzowych: polega na równaniu istniejących dróg gruntowych oraz dróg gruzowych, poprzez wykonanie następujących prac:
1) w zakresie równania istniejących dróg gruntowych:
 mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki samobieżnej,
 wyrównanie ubytków ziemią uzyskaną przez ścięcie wyniesie,
 w przypadku powstania ubytków ich uzupełnienie materiałem zbliżonym do istniejącego, dostarczonym przez Wykonawcę,
 usunięcie nasypanego w trakcie robót gruntu z pobocza,
 po każdorazowym przejechaniu równiarki mechaniczne zagęszczenie drogi gruntowej przy użyciu walca wibracyjnego,
 w przypadku nadmiaru gruntu Wykonawca musi go zagospodarować we własnym zakresie, mając na uwadze przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach;
2) w zakresie równania istniejących dróg gruzowych:
 mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruzowych przy użyciu równiarki samobieżnej,
 w pierwszej kolejności wyrównanie ubytków gruzem uzyskanym przez ścięcie wyniesień, w przypadku powstania głębszych ubytków ich uzupełnienie materiałem zbliżonym do istniejącego (gruzem), dostarczonym przez Wykonawcę, następnie zaklinowanie wykonanego utwardzenia gruzowego przy użyciu pospółki, dostarczonej przez Wykonawcę,
 w miejscach przerośniętych poboczy należy wykonać rowki odwadniające,
 po każdorazowym przejechaniu równiarki mechaniczne zagęszczenie drogi przy użyciu walca wibracyjnego,
 w przypadku nadmiaru gruntu Wykonawca musi go zagospodarować we własnym zakresie, mając na uwadze przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o odpadach.
Ilość dróg gruntowych i dróg gruzowych, przewidzianych do równania jest następująca:
1. Równanie dróg gruntowych (Dz. 1.1 Równanie dróg gruntowych- poz. 10, 20 przedmiaru dot. równania) m2 100 000,
2. Równanie dróg gruzowych (Dz. 1.2 Równanie dróg gruzowych- poz. 30, 40 przedmiaru dot. równania) m2 220 000.
2. Ogólne zasady utwardzania i równania dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki:
1) zakres robót objętych niniejszym przedmiotem zamówienia (tj. czas i miejsce) zostanie każdorazowo określony w zleceniu sporządzonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i przekazany Wykonawcy pocztą elektroniczną,
2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania zleconego zakresu prac w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia zlecenia (o ile nie wyznaczy się innego terminu)
i zakończyć te prace w terminie wskazanym każdorazowo w danym zleceniu,
3) podana planowana ilość powierzchni dróg przeznaczonych do remontu jest wartością szacunkową, która może nie potwierdzać realnych potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy,
4) Zamawiający przewiduje również możliwość zmniejszenia do 15 procent ilości poszczególnych rodzajów robót budowalnych podanych w przedmiocie zamówienia; Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego z tytułu zmiany ilości robót budowalnych,
5) ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia podane w ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie do końca obowiązywania umowy, a rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie przekazanych zleceń naprawy oraz ich wykonania zgodnie z ofertą Wykonawcy,
6) po zrealizowaniu każdorazowego zlecenia Wykonawca wraz z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego sporządzi protokół odbioru, a w protokole należy wskazać miejsce robót (ulica i miejscowość) oraz podać ilość wykonanych prac,
7) podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury,
8) w trakcie prowadzenia robót nie należy zasypywać widocznych w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej typu studzienki, zasuwy, etc.; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany oczyścić takie urządzenie z nagarniętego materiału,
9) w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej lub podziemnej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela lub zarządcę takiego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie właściciela usunąć awarie; o zaistniałej sytuacji Wykonawca musi powiadomić również Zamawiającego,
10) Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport sprzętu na drogi wskazane przez Zamawiającego,
11) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywanych robót,
12) pojazdy wykonujące roboty objęte przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót.
3. Szczegóły przedmiotu zamówienia, tj. miejsce wykonywania oraz zakres prac zostaną opisane
w zleceniu, natomiast rodzaj prac do wykonania określa dokumentacja techniczna (tj. projekt techniczny, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dalej zwane „STWiORB”), zapisy SWZ, projekt umowy.
4. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, SWZ oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz na ustalonych umową warunkach.
5. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych
i porządkowych; zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy – w tym jego prawidłowego zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania; wywozu nadmiaru gruntu i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu; wykonania geodezyjnych czynności pomiarowych – jeśli będzie konieczne; koszty planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wypełnienia warunków wynikających z dokumentacji technicznej itp. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały.
6. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła
lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez Wykonawcę, użyte w SWZ i jej załącznikach są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane jako minimalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard. Dopuszcza się zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SWZ i jej załącznikach.
7. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, tym samym Wykonawca może przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów
o zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań, Zamawiający rozumie przez to, że w ofercie ujęto materiały i rozwiązania opisane w SWZ i jej załącznikach przez Zamawiającego.
8. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp wskazuje rodzaj czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. z dnia 18.06.2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.) przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wykonywanie bezpośrednio czynności o charakterze robót budowlanych m. in. branży robót budowlanych w zakresie remontu dróg oraz innych prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych. Tym samym przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych im zadań, wszystkich pracowników fizycznych, a także prowadzących pojazdy (kierowców), obsługujących maszyny i urządzenia (operatorów). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić przy realizacji przedmiotu umowy wszystkie osoby, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot umowy, tj. kierujących pojazdami, operatorów maszyn i urządzeń, operatów sprzętu, osób wykonujących prace fizyczne przewidzianych do wykonywania w ramach czynności polegających na realizacji bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni gruntowo – żwirowej i tłuczniowej. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę wynikać będą także z dokumentacji technicznej i STWiORB.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia, weryfikacji zatrudnienia oraz czynności kontrolnych Zamawiającego wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej i sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ - Projekt Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 91000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82410,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193869,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82410,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel-Transport JAN - POL - Jan Czepczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7870009164

7.3.3) Ulica: ul. Świerkowa 8

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82410,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149568,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97170,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Handel-Transport JAN - POL - Jan Czepczyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7870009164

7.3.3) Ulica: ul. Świerkowa 8

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97170,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.