eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki › Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Duszniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Duszniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-550

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48612919075

1.5.8.) Numer faksu: +48612919075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@duszniki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_duszniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d62682d-7a0a-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022145/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Artykuł 214 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli tylko jeden Wykonawca: a)z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, może wykonać świadczenie będące przedmiotem zamówienia. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym oświetlenie miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. Większość znajdującej się na terenie Gminy Duszniki infrastruktury oświetleniowej jest własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Spółka ta, jako jedyny podmiot posiadający na przedmiotowych ulicach i drogach urządzenia do ich oświetlania jest też jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi oświetleniowej; spółka jako właściciel tego majątku samodzielnie może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej i wyborze podwykonawców.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Duszniki, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
1) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19);
2) instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
w ENEA Operator Sp. z o. o.;
3) instrukcją eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie
sp. z o. o.;
4) instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o. o. oraz
z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego.
Szczegółowe zakres usług, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały ujęte w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego i załącznikach do tego dokumentu, co stanowi załącznik nr 1 do Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwane „IWZ”).
2. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności
w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia były zatrudnione przez Wykonawcę
(lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ( załącznik nr 1 do IWZ ).
3. Termin wykonania zamówienia wynosi: do dnia 31 grudnia 2022 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177789,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 177789,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 852-19-62-912

7.3.3) Ulica: ul. Ku Słońcu 34

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-080

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 177789,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.