eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i przeprowadzenie na jej podstawie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Topolowej w Krakowie.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i przeprowadzenie na jej podstawie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Topolowej w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawel 5

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-001

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 51 55

1.5.8.) Numer faksu: 12 421 51 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wawelzamek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawel.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i przeprowadzenie na jej podstawie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Topolowej w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3c90d18-d973-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00094781/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont lokali mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone będzie przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl. llekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub
wp
rzepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego
postępowanianależy przez to rozumieć także portal dostępny pod wyżej wskazanym adresem. Zmiany
i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia dostępne będą na Portalu: https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej ("Portalu"). 2 Portal jest dostępny pod adresem:
https://zamekkrolewskinawawelu.ezamawiajacy.pl. 3 Wykonawca w celu złożenia oferty i prowadzenia w niniejszym postępowaniu
komunikacji z
Zamawiającym rejestruje się na Portalu i zakłada konto działając wedle instrukcji zawartej w Rozdziale 13 Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych
osobowych Wykonawcy jest Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, adres: Wawel
5,31-011 Kraków, telefon: 12 422 51 55, fax: (12) 421 51 77, NIP: 6750004459; REGON:000276009
email:zamek@wawelzamek.pl, adres strony internetowej: www.wawel.krakow.pl2. W sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, za pośrednictwem adresu e mail: iod@wawelzamek.pl. 3 Dane osobowe będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym
iarchiwach. 5 Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
zuwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom
przetwarzającymdane na podstawie zawartych umów.6 Dane osobowe Wykonawcy będą
przechowywane przez okresobowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku
zamówień współfinansowanych ześrodków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego
następującego po zakończeniu okresuobowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której danedotyczą przysługuje prawo:- dostępu do danych. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanegoz prawem dostępu do danych wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego;- sprostowania danych, ich usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania na warunkachokreślonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami Ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie
z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić Zamawiającemudokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zdolności wykonawcy donależytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia Parlamentu i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
przepisamiUstawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania, nieogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-21/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia robót budowlanych obejmujących remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Topolowej 34 w Krakowie.
2) Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w:
a) Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
b) Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3) Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w Rozdziale 20 Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej:
4.1.1 dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem był remont/modernizacja/przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku wielolokalowym
oraz
4.1.2 dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych w lokalach mieszkalnych, obejmujących co najmniej: tynkowanie, malowanie, glazurowanie, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej o wartości minimum 123 000,00 zł złotych brutto (słownie złotych brutto: sto dwadzieścia trzy tysiące) każda.

Wartość co najmniej 123 000,00 zł brutto odnosi się do pojedynczej roboty budowlanej, objętej jedną umową. Przedmiot jednej umowy dotyczyć mógł remontu więcej niż jednego lokalu mieszkalnego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych robót budowlanych w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnią ten warunek jeżeli przynajmniej jeden z tych wykonawców spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

4.2. dysponuje osobami które zostaną skierowane do realizacji zamówienia tj.:
4.2.1. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Głównego Projektanta, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
4.2.2. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Elektrycznej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
4.2.3. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Projektanta Instalacji Sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
4.2.4. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót Budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz która spełnia wymogi określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 951 z póź. zm.), a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
4.2.5. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz która spełnia wymogi określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
4.2.6. co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do wykonywania przedmiotu zamówienia w roli Kierownika Robót Sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz która spełnia wymogi określone w art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.5 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa:
- w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- w pkt. 2 składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Specyfikacji: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi, czy roboty budowlane ujęte w wykazie robót zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty oraz wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w oświadczeniu wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. a);
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. a) -ewentualnie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji;
e) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 9.2., 10.10. i 12.3. Specyfikacji (sporządzone odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a lub 3b do Specyfikacji);
f) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 12 Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 Specyfikacji składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4 W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
a) w pkt. 7.4 Specyfikacji wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w pkt. 7.4.1. i 7.4.2. Specyfikacji Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowalne, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.7 Specyfikacji, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9.7 lit. a) i b) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.4 Specyfikacji.
6 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 8 do Specyfikacji, które usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i warunki zmiany umowy opisane zostały we Wzorze Umowy (Załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złozyć za pośrednictwem Portalu (sposób jej złożenia opisany został w Rozdziale 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.