eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupia › Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słupia 136

1.5.2.) Miejscowość: Słupia

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-128

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 831 55 91

1.5.8.) Numer faksu: 46 831 55 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@slupia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1fac4c4-98dd-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1fac4c4-98dd-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228520

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00547977

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIGKiOŚ.271.42.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2833800,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 0 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowości Słupia oraz Winna Góra w ramach realizacji inwestycji pn: „Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia”.
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – BUDOWA STUDNI W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA
I WINNA GÓRA
1) Wykonawca na przedmiotowe zadanie opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego oraz określoną w programie funkcjonalno-użytkowym – Załącznik Nr 5A do SWZ. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekt w formie zgodnej min. z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. (Warunki wykonania prac projektowych oraz wymagania funkcjonalno-użytkowe opisano w PFU).
2. W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana budowa studni głębinowej w miejscowości Słupia i w miejscowości Winna Góra, tj. min:
1) Wykonawca w ramach zadania wykona roboty budowlane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5A do SWZ.
2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, a następnie wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa studni dla SUW Winna Góra” oraz „Budowa studni dla SUW Słupia”.
UWAGA: Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone na funkcjonujących obiektach. Nie ma możliwości na czas prowadzenia robót wyłączenia obiektów z użytkowania, dlatego też Wykonawca powinien zaplanować i zorganizować swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie najmniej uciążliwe dla użytkowania obiektów.
3) Zakres zamówienia obejmuje:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania objętego zamówieniem,
b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich danych wyjściowych do projektowania, w szczególności: mapy do celów projektowych, wykonania badań gruntowo-wodnych,
d) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
e) uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną,
f) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń,
g) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
h) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymagane przepisami prawa,
i) uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci – jeśli jest wymagane,
j) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli zajdzie taka konieczność,
k) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,
l) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
m) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa,
n) wykonania wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;
o) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
p) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy,
q) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
r) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca,
s) inne prace określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5A do SWZ,
t) wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ a konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną,
u) wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP. Przy wykonywaniu przedmiotowych robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne
z wymaganiami określonymi w PFU.
v) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, objętych niniejszym SWZ, PFU który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, przepisów prawa i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
4) Dokumentacja projektowa oraz zrealizowany przedmiot zamówienia muszą zostać wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności architektonicznej i w zakresie dostępności cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa Program Funkcjonalno – Użytkowy – dla części I zamówienia – Załącznik Nr 5A do SWZ.

7) Wymagania dot. robót budowlanych - Studnia głębinowa Słupia:
a) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wybudowania studni głębinowej wraz z obudową tej studni oraz dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót;
b) odwiercenia studni o. głębokości około 100 m i wydajności około 50 m3/h;
c) przeprowadzenia niezbędnych prób, badań laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowań próbnych;
d) nadzoru geologicznego wykonywanych robót;
e) opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej;
f) opracowanie obejmować powinno dobór i szczegółowy montaż pompy głębinowej oraz zamontowanie kompletnego zestawu urządzeń do poboru wody podziemnej;
g) szczególnie tyczy się to prawidłowego dobrania pompy głębinowej zabezpieczonej przed „suchobiegiem”. Parametry pompy należy ostatecznie dostosować do uzyskanej wydajności studni po wykonaniu badań;
h) pompowań pomiarowych;
i) zainstalowania obudowy studni;
j) wykonania rurociągu (odcinka sieci wodociągowej) ze studni głębinowej do rurociągu tłocznego;
k) wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu i odcinka sieci wodociągowej;
l) uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni i odcinka sieci wodociągowej;
m) dokonania rozruchu i szkolenia obsługi. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz obsługi - szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (np. zgodnie
z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji);
n) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
o) wykonania innych prac wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów dotyczących budowy i eksploatacji studni głębinowych. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

8) Wymagania dot. robót budowlanych - Studnia Winna Góra
a) uzyskania w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do wybudowania studni głębinowej wraz z obudową tej studni oraz dokonania wymaganych zgłoszeń w/w robót;
b) odwiercenia studni o. głębokości około 100 m i wydajności około 50 m3/h;
c) przeprowadzenia niezbędnych prób, badań laboratoryjnych, obserwacji oraz pompowań próbnych;
d) nadzoru geologicznego wykonywanych robót;
e) opracowania wymaganej dokumentacji hydrogeologicznej;
f) opracowanie obejmować powinno dobór i szczegółowy montaż pompy głębinowej oraz zamontowanie kompletnego zestawu urządzeń do poboru wody podziemnej;
g) szczególnie tyczy się to prawidłowego dobrania pompy głębinowej zabezpieczonej przed „suchobiegiem”. Parametry pompy należy ostatecznie dostosować do uzyskanej wydajności studni po wykonaniu badań
h) pompowań pomiarowych,
i) zainstalowania obudowy studni,
j) wykonania rurociągu (odcinka sieci wodociągowej) ze studni głębinowej do rurociągu tłocznego;
k) wykonania dezynfekcji wykonanego odwiertu i odcinka sieci wodociągowej;
l) uruchomienia i przekazania do eksploatacji studni i odcinka sieci wodociągowej;
m) dokonania rozruchu i szkolenia obsługi. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania studni, zabudowanych urządzeń oraz obsługi - szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładu teoretycznego i zajęć praktycznych w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi zabudowanych urządzeń (np. zgodnie
n) z DTR urządzenia, warunkami gwarancji i prawidłowej eksploatacji);
o) wykonania innych prac wynikających z Programu Funkcjonalno – Użytkowego, uzgodnień opracowywanej dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej i przepisów dotyczących budowy i eksploatacji studni głębinowych. Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie inne czynności niezbędne, zdaniem Wykonawcy, do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 - Roboty budowlane

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 724000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowości Słupia oraz Modła w ramach realizacji inwestycji pn: „Poprawa gospodarki wodnościekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz studni na terenie Gminy Słupia”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zwanym dalej PFU, stanowiącym Załącznik Nr 5B do SWZ.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących części:
CZĘŚĆ I – BUDOWA STUDNI W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA I WINNA GÓRA
wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj studni głębinowej w miejscowości Słupia i w miejscowości Winna Góra
CZĘŚĆ II – BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MODŁA wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słupia i Modła
3. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W MIEJSCOWOŚCI MODŁA
1) Wykonawca na przedmiotowe zadanie opracuje dokumentację wymaganą przepisami prawa polskiego oraz określoną w programie funkcjonalno-użytkowym – Załącznik Nr 5B do SWZ. Przystępując do realizacji zadania należy wykonać i uzyskać akceptację Zamawiającego na projekt w formie zgodnej min. z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.), a następnie zrealizować prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. (Warunki wykonania prac projektowych oraz wymagania funkcjonalno-użytkowe opisano w PFU).
2) W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami od sieci w kierunku posesji na odcinku ok. 1,854 km
w miejscowości Modła.
3) Zakres zamówienia obejmuje:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania objętego zamówieniem,
b) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich danych wyjściowych do projektowania, w szczególności: mapy do celów projektowych, wykonania badań gruntowo-wodnych,
d) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – jeśli jest wymagane,
e) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń,
f) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymagane przepisami prawa,
h) uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci – jeśli jest wymagane,
i) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,
j) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
k) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa,
l) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem;
m) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
n) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy,
o) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,
p) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór
i transport odpadów poniesie Wykonawca,
q) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
r) odtworzenie terenu po wykonanych pracach,
s) wykonanie odejść od sieci w kierunku posesji,
t) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacyjnej w użytkowanie,
u) nadzór autorski projektanta,
v) inne prace określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 5B do SWZ,
w) wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną,
x) wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego oraz przepisami BHP. Przy wykonywaniu przedmiotowych robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w PFU,
y) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, objętych niniejszym SWZ, PFU który jest konieczny z punktu widzenia warunków umowy, przepisów prawa
i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej,
4) Dokumentacja projektowa oraz zrealizowany przedmiot zamówienia muszą zostać wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności architektonicznej i w zakresie dostępności cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
5) Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca:
1) przed rozpoczęciem prac projektowych przedstawi Zamawiającemu projekty koncepcyjne poszczególnych robót zawierające część rysunkową określającą cechy obiektów dotyczące rozwiązań projektowych. Po ich akceptacji przez Zmawiającego Wykonawca możne przystąpić do dalszych prac. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z przetargu,
3) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, uzyskanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych jeśli jest wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
4) będzie utrzymywał czystość dróg, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego
w zakresie realizacji i odbioru określa Program Funkcjonalno – Użytkowy – dla części II zamówienia – Załącznik Nr 5B do SWZ.

Lokalizacja inwestycji: działki Nr ewid. 179, 215, 216 obręb (0004) obręb Modła działka Nr ewid. 1403 obręb (0007) obręb Słupia

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 2109800,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęły trzy oferty. Oferta nr 1 z ceną brutto 1 224 883,00 PLN, oferta nr 2 ceną brutto 1 225 326,00 PLN oraz oferta nr 3 z ceną brutto 1 783 500,00 PLN. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 988 920,00 PLN. Cena złożonych ofert przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia wskazane powyżej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2423100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4044240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2423100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101530530

7.3.3) Ulica: ul. Katowicka 19A

7.3.4) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

7.3.5) Kod pocztowy: 96-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2423100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.