eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 3 części

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 7 im. K .Przerwy Tetmajera

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121316407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowotarska 32A

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182068495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p7zak@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p7zak.szkolnastrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cf35aa3-9eb4-11ee-948d-82b0c04ef850

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cf35aa3-9eb4-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228519

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110844/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera w Zakopanem w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku - z podziałem na 6 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00562459

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P7.0271-6/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70685,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA PIECZYWA
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Chałka z kruszonką szt. 30
2. Bułka mała kajzerka 0,06 kg - szt. 1 000
3. Chleb krojony zwykły 0,60 kg- szt. 400
4. Chleb krojony razowy 0,5 kg - szt. 60
5. Drożdżówka 0,06 kg - szt. 860
6. Pączki 0,06 kg - szt. 450
7. Babka jogurtowa - kg 60
8. Bułka grahamka 0,10 kg - szt. 400
9. Rogal maślany 0,06 kg - szt. 300
10. Ciasto drożdżowe z kruszonką - kg 5
11. Weka 0,40 kg - szt. 100
12. Makowiec drożdżowy - kg 5
13. Chleb wieloziarnisty 0,60 kg - szt. 120
14. Jagodzianki 0,06 kg - szt. 140
15. Chleb słonecznikowy 0,50 kg - szt. 120
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 12819,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres zamówienia obejmuje:
CZEŚĆ 2 - DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
L.p Nazwa jm Ilość
1. Galaretka owocowa truskawkowa 71 g szt. 55
2. Czekolada mleczna 100 g szt. 300
3. Płatki cynamonowe 0,25 g szt. 8
4. Galaretka owocowa malinowa 71 g szt. 50
5. Galaretka owocowa brzoskwiniowa 71 g szt. 40
6. Pieprz mielony biały 15 g szt. 20
7. Cukier biały 1 kg kg 230
8. Cukier puder 0,5 kg szt. 6
9. Cukier waniliowy 32 g szt. 100
10. Dżem truskawkowy 280 g - niskosłodzony szt. 30
11. Dżem owoce leśne 280 g - niskosłodzony szt. 30
12. Herbata granulowana 90 g szt. 50
13. Kakao ciemne 150 g 10 – 12% szt. 35
14. Sos borowikowy w torebkach 35 g szt. 10
15. Dżem malinowy 280 g - niskosłodzony szt. 30
16. Kasza jęczmienna 1 kg (średnia lub gruba) kg 30
17. Cukierki - mieszanka galaretki kg 3
18. Ketchup 500 g szt. 25
19. Konserwa rybna filet z tuńczyka w oleju 120 g szt. 30
20. Kawa typu inka kartonik 150 g szt. 30
21. Konserwa rybna filet z makreli w pomidorach 170 g szt. 90
22. Kukurydza puszka - 400 g szt. 25
23. Liść laurowy 6 g szt. 25
24. Majeranek 8 g szt. 25
25. Majonez 310 ml szt. 20
26. Miód wielokwiatowy -1 kg szt. 30
27. Groszek konserwowy 400 g puszka szt. 15
28. Brzoskwinia puszka – 850 g szt. 4
29. Olej 1l szt. 145
30. Pieprz czarny mielony 20 g szt. 60
31. Płatki kukurydziane 1 kg szt. 10
32. Przecier pomidorowy 30 % 850 g szt. 30
33. Ryż biały 1kg kg 50
34. Baton zbożowy – 25 g szt. 100
35. Sól sodowo-potasowa 1 kg kg 45
36. Ziele angielskie - 15 g szt. 25
37. Makaron 0,5 kg (świderki, kolanka, muszelki) szt. 90
38. Makaron 0,5 kg (nitki-cienkie, grube) szt. 20
39. Makaron 0,5 kg (łazanka) szt. 20
40. Makaron 0,5 kg (spaghetti) szt. 40
41. Makaron 0,5 kg (rurki) szt. 25
42. Płatki owsiane górskie 0,5 kg szt. 10
43. Oregano 8 g szt. 20
44. Kwasek cytrynowy 20 g szt. 20
45. Bazylia 8 g szt. 20
46. Sos do spaghetti w torebkach szt. 40
47. Kasza kukurydziana 1 kg szt. 5
48. Kasza manna 1 kg kg 10
49. Bułka tarta 0,5 kg szt. 180
50. Sos słodko-kwaśny słoik szt. 40
51. Budyń śmietankowy 60 g szt. 35
52. Budyń waniliowy 60 g szt. 40
53. Budyń malinowy 60 g szt. 40
54. Kisiel truskawkowy 77 g szt. 40
55. kisiel poziomkowy 77 g szt. 40
56. Kisiel malinowy 77 g szt. 40
57. Herbata miętowa-ekspresowa 40 g szt. 20
58. Kminek mielony 20 g szt. 10
59. Mąka ziemniaczana 1 kg kg 25
60. Kisiel leśny 77 g szt. 35
61. Sos do spaghetti - słoik szt. 36
62. Pasztet drobiowy 160 g szt. 80
63. Maka tortowa pszenna typ 450 – 1 kg kg 150
64. Sok jabłkowy 100% 1 L szt. 120
65. Sok czarna porzeczka 100% 1 L szt. 120
66. Sok multiwitamina 1 L szt. 100
67. Sok pomarańczowy 100% 1 L szt. 120
68. Szczaw w słoiku 180 g szt. 20
69. Chrzan tarty 180 g szt. 10
70. Kminek cały 20 g szt. 20
71. Herbata owocowa – w torebkach 50 g szt. 30
72. Przecier pomidorowy 30% 400 g szt. 16
73. Przyprawa do kury 20 g -b ez soli, cukru, glut. sodu szt. 20
74. Papryka słodka 20 g szt. 40
75. Sok z marchewki 0,9 L typu ,,Kubuś" szt. 180
76. Soda oczyszczona 40 g szt. 10
77. Ciasteczka zbożowe – 50 g szt. 400
78. Pałeczki kukurydziane 50 g szt. 150
79. Herbatniki zbożowe - 16 g (paczka po 48 szt.) szt. 30
80. Ciastka biszkopty 140 g szt. 80
81. Żurek w torebkach – 46 g szt. 25
82. Płatki kukurydziane z miodem 0,5 kg szt. 8
83. Cynamon 15 g szt. 25
84. Przyprawa do mięsa 75 g szt. 5
85. Pieprz cytrynowy 0,20 g szt. 25
86. Kasza jaglana 1 kg szt. 10
87. Przyprawa typu ,,Kucharek" 1000 g szt. 25
88. Wafelki kukurydziane – 100 g szt. 30
89. Groszek ptysiowy 80 g szt. 50
90. Soczki małe z rurką 0,2 L szt. 350
91. Ocet 10 % 0,5 L szt. 10
92. Ciasteczka zboż. owsiane - 185 g szt. 100
93. Soczki małe - typu ,,Kubuś" szt. 10
94. Musztarda 28 g szt. 10
95. Mleczna kanapka – 28 g szt. 100
96. Gałka muszkatołowa 10 g szt. 15
97. Wafelki - typu ,,Góralki" 45 g szt. 100
98. Oliwa z oliwek 1 L szt. 3
99. Masło orzechowe 350 g szt. 6
100. Woda mineralna 1,5 L szt. 500
101. Lubczyk 10 g szt. 80
102. Sok z czerwonych pomarańczy 1 L szt. 12
103. Sok ananasowy 1 L szt. 20
104. Wafelki typu ,,Prince Polo" 35 g szt. 200
105. Wafelki typu ,,Princessa" – 48 g szt. 150
106. Przyprawa do ryb 20 g szt. 25
107. Kurkuma 20 g szt. 20
108. Magi 1 L szt. 15
109. Makaron 1 kg (gniazda wstążki) szt. 15
110. Makaron zacierka 0,25 kg szt. 40
111. Herbata 100 szt. - torebki 126 g szt. 2
112. Pieprz ziołowy 20 g szt. 15
113. Wafelki typu ,,Skawa" (paczka po 35szt.) 20 g szt. 15
114. Jajka klasa XL szt. 1 900
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-
86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego
konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi zawarte w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 30167,72 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera mieszczącego się przy ul. Nowotarskiej 32a w Zakopanem. Zakres
zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA MIĘSA I PODROBÓW, WYROBÓW WĘDLINIARSKICH, DROBIU, WYROBÓW DROBIARSKICH
Lp. Nazwa j.m Ilość
1. Kiełbasa szynkowa wieprzowa od 70% mięsa kg 8
2. Kiełbasa podwawelska od 70% mięsa kg 10
3. Szynka konserwowa wieprzowa od 70% mięsa kg 10
4. Karczek wieprzowy bez kości kg 10
5. Szynka wieprzowa od 70% mięsa kg 10
6. Parówki góralki od 70% mięsa wieprz. 0,27 kg kg 4
7. Szynka wiejska od 70% mięsa kg 3
8. Kiełbasa żywiecka od 70% mięsa kg 15
9. Szynka z indyka od 70% mięsa kg 3
10. Udko z kurczaka kg 100
11. Podgardle wędzone kg 3
12. Udko z kurczaka wyfiletowane b/k kg 60
13. Porcja rosołowa drobiowa kg 20
14. Schab b/k kg 90
15. Szynka b/k surowa kuleczki kg 100
16. Mięso wołowe – antrykot kg 8
17. Kabanos drobiowy kg 10
18. Łopatka b/k kg 85
19. Pieczeń wołowa kg 50
20. Gulasz wołowy kg 40
21. Filet z indyka kg 70
22. Filet z kurczaka pojedynczy b/k kg 100
23. Pasztet pieczony drobiowy kg 9
24. Szynka gotowa z kurczaka od 70% mięsa kg 3
25. Cielęcina udziec - mięso kg 10
26. Polędwiczki wieprzowe kg 10
27. Kiełbasa biała parzona od 70% mięsa kg 6
28. Żeberka wędzone kąty kg 6
29. Parówki dla najmłodszych od 70% mięsa 0,12 kg szt. 80
30. Parówki z indyka od 70% mięsa - 0,30 kg kg 5
31. Boczek wędzony od 70% mięsa kg 11
32. Kiełbasa śląska kg 10
33. Podudzia z kurczaka pałeczka kg 20
34. Pasztet z królika - słoik 180 g szt. 18
- Zamawiający informuje, że podane powyżej ilości artykułów żywnościowych są ilościami szacunkowymi i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający będzie płacił za faktycznie zamówione ilości produktów po cenach jednostkowych podanych w ofercie.
- Zamawiający zastrzega, że zakres objęty szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z podaniem kategoryzacji rodzajowej i ilościowej przedstawionej w specyfikacji (formularz ofertowy) oraz ofercie Wykonawcy stanowi orientacyjne ilości, które mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapewnia realizację przedmiotu umowy do 50% całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zamówień z zakresu poszczególnych kategoryzacji rodzajowych i ilościowych towarów w zależności od
własnych potrzeb bez względu na ilości danego asortymentu podane w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem nieprzekroczenia całkowitej kwoty umownej brutto oraz przy uwzględnieniu wartości cen jednostkowych, które mają charakter ryczałtowy. Wykonawca z tego tytułu, jak również w przypadku zmniejszenia ilości, nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi przedmiotu zamówienia, jak również za zgodność z odpowiednimi normami.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniał wszelkie wymagania higieniczne określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) oraz obowiązujących aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- Produkty powinny być świeże, zgodne z normami: PN-A-86003, PN-A-86059, PN-66/A-86233, PN-68/A-86230, PN-A-86155, PN-A-86061, PN-91/A-86300.
- Miejscem dostawy jest magazyn żywnościowy Przedszkola nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarska 32a.
- Umowa będzie realizowana w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane telefonicznie lub pisemnie przesłane e-mailem zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, zgodnie z cenami jednostkowymi zaproponowanymi w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem że całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wysokości posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.
- Dostawy będą realizowane najpóźniej następnego dnia do godz. 8.00, licząc od daty złożenia zamówienia najpóźniej poprzedniego dnia do godz. 9.00, telefonicznie zamówienia na poszczególne produkty z pakietów, o ile zamówienie nie zostanie złożone wcześniej niż na jeden dzień przed żądaną dostawą i nie zostanie wyznaczony przez Zamawiającego konkretny termin realizacji dostawy.
- W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić zamówienia dodatkowe realizowane w tym samym dniu.
- Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru i przeniesienia go do magazynu żywnościowego w Przedszkolu nr 7 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej 32a.
- Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub handlowy dokument identyfikacyjny.
- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy, a w przypadku przewozu mięsa i wędlin pojazdem dopuszczonym do użytkowania przez Państwową Inspekcję Handlową.
- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 godzin, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
- W przypadku nieprzestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia.
- Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spoż, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.)
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
- Mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.5.5.) Wartość części: 27705,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12515,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12515,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12515,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piekarnia, Cukiernia Anna Piwowarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361178734

7.3.3) Ulica: Chramcówki 16A

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12515,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28275,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28275,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28275,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowa Krzysztof Chełmecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7370000881

7.3.3) Ulica: Żmiąca 7

7.3.4) Miejscowość: Ujanowice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-603

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28275,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20706,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20706,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20706,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne SZUBRYT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7343577582

7.3.3) Ulica: Węgrzynek

7.3.4) Miejscowość: Chełmiec

7.3.5) Kod pocztowy: 33-395

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20706,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.