eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Spała › Kompleksowa organizacja wycieczki turystycznej na Maltę dla pracowników Nadleśnictwa Spała

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa organizacja wycieczki turystycznej na Maltę dla pracowników Nadleśnictwa Spała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Spała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590019181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Antoniego Gabrysiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Spała

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-215

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447257050

1.5.8.) Numer faksu: 447257052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spala@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spala.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja wycieczki turystycznej na Maltę dla pracowników Nadleśnictwa Spała

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62c9397d-d1be-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00213612/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja wycieczki na Maltę

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62c9397d-d1be-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie w kwestiach organizacyjnych jest:
p. Mateusz Pawelec, Agnieszka Niewiadomska e- mail: spala@lodz.lasy.gov.pl;
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
2.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert – sposób złożenia oferty opisany jest w dziale XX SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od typu podpisu (wewnętrzny, zewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
c) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
d) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).
f) We wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
g) Jeżeli przekazywane dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U, z 2022 r. poz. 1233 ) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
h) Zamawiający w przypadku awarii lub problemów technicznych z Platformą dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: spala@lodz.lasy.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
i) W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w dziale XVI pkt 8. lit h) SWZ.
j) Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
2.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarsto Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Spała z siedzibą w Spale, ul. A. Gabrysiewicza 2; 97-215 Inowłódz, adres e-mail: spala@lodz.lasy.gov.pl, tel. 44 725 70 50, (dalej jako „ADO”).
3.
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem mailowym inspektor@alt.com.pl, numerem telefonu 426330174;
4.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku w postaci danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zakresie:
a.
rozpatrzenia wniosku o udostępnianie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
b.
pełnienia obowiązków prawnych
c.
realizacji zawartych umów i porozumień
d.
udzielonych zgód
e.
dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora
5.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie Nadleśnictwa Spała oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. urzędom administracji publicznej (na podstawie zawartych porozumień), sądom lub organom ścigania;
6.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania działań ustawowych Nadleśnictwa oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
7.
osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej;
8.
w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować pod adresem Spała ul. A. Gabrysiewicza 2 lub pisemnie na adres ul. A. Gabrysiewicza 2; 97-215 Inowłódz, adres e-mail: spala@lodz.lasy.gov.pl .
W związku z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne będzie podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.11.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji wycieczki turystycznej na Maltę w terminie 23.06 -30.06.2024 r. dla pracowników Nadleśnictwa Spała wraz z osobami towarzyszącymi, ilość osób: 40
2.
Na usługę kompleksowej organizacji wycieczki składa się:
a)
Transport autokarowy osób spod siedziby Nadleśnictwa Spała na lotnisko i z lotniska do siedziby Nadleśnictwa Spała
b)
Bilety lotnicze wraz z transferem lotniczym z Polski do Malty i z Malty do Polski (bagaż rejestrowany min.10 kg w cenie) oraz możliwość dokupienia dodatkowego bagażu rejestrowanego
c)
Transport autokarowy na terenie Malty
d)
Zakwaterowanie w hotelu (min. 3 gwiazdkowym) na Malcie w w/w terminie: 7 noclegów
Dodatkowe wymagania:

Klimatyzacja

Bezpłatny Internet

Całodobowa recepcja

Pokoje dwuosobowe z łazienkami (ewentualnie większe z łazienkami)
e)
Pełne wyżywienie all inclusive (ewentualnie: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, napoje bez ograniczeń)
f)
Opiekę pilota
g)
Składki na TFG i TFP
h)
Ubezpieczenie uczestników wyjazdu
i)
Minimum dwie wycieczki fakultatywne wraz z obsługą pilota w języku polskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55100000-1 - Usługi hotelarskie

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2.
Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg. poniższego wzoru:
Ł = C + H + O
Gdzie:
Ł - łączna ilość punktów przyznanych ofercie w ramach przyjętych kryteriów
C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium Cena
H - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Standard hotelu
O - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Organizacja dodatkowych wycieczek na Malcie
3.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tym że:
a)
w kryterium „Cena” – maksymalnie 60 pkt,
b)
w kryterium „Standard hotelu”– maksymalnie 10 pkt.
c)
w kryterium „Organizacja dodatkowych wycieczek na Malcie” – maksymalnie 30 pkt
4.
Liczba punktów w każdym kryterium zostanie wyliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
4.1. Kryterium Cena (C):
Punkty w tym kryterium zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
C min
C = ------------- x 60 pkt
C o
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
C min - oznacza cenę najtańszej oferty sposób ocenianych ofert
Co - oznacza cenę ocenianej oferty
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):

w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);

w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).
4.2. Kryterium STANDARD HOTELU (H) 10 pkt Na podstawie niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniał standard proponowanego przez Wykonawcę hotelu, w którym będą zakwaterowani uczestnicy wycieczki. Obiekt hotelowy musi znajdować się na wyspie Malcie Zamawiający rozumie wyspę Maltę jako europejski kraj wyspiarski położony na Morzu Śródziemnym, będący członkiem Unii Europejskiej.
− 0 pkt. – Wykonawca zapewni hotel spełniający standardy hotelu zaszeregowanego do kategorii trzygwiazdkowego hotelu.
− 10pkt. – Wykonawca zapewni hotel spełniający standardy hotelu zaszeregowanego do kategorii powyżej trzygwiazdkowego hotelu.

W celu weryfikacji powyższego kryterium Zamawiający wymaga podania w Formularzu ofertowym w pkt B poniższych informacji:

nazwy hotelu:……………

adresu hotelu:……………

strony internetowej hotelu:……………
Podanie oficjalnej strony internetowej hotelu ma na celu weryfikację kategoryzacji hotelu.
UWAGA: Brak podania w formularzu ofertowym ww. informacji skutkuje odrzuceniem oferty, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
UWAGA: W przypadku, gdy strona internetowa odnosić się będzie do hotelu o innej nazwie niż wskazana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SWZ), wówczas Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
a.
Kryterium ORGANIZACJA DODATKOWYCH Wycieczek na Malcie (O) 30 pkt Na podstawie niniejszego kryterium Zamawiający będzie oceniał zadeklarowaną przez Wykonawcę liczbę dodatkowych wycieczek na wyspie Malcie podczas pobytu. Zamawiający przyzna odpowiednio następującą liczbę punktów:
− 0 pkt. – Wykonawca nie zapewni dodatkowych wycieczek
− 20 pkt. – Wykonawca zapewni minimum 2 wycieczki o minimalnym czasie trwania 4 godziny
− 30 pkt - Wykonawca zapewni więcej niż 2 wycieczki o minimalnym czasie trwania 4 godziny UWAGA: Brak zaznaczenia pola w punkcie C Formularza ofertowego spowoduje, że Wykonawca otrzyma „0” (zero) punktów w niniejszym kryterium.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard hotelu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Organizacja dodatkowych wycieczek (mimimum 2)

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2.
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeżeli wykaże, że jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do ww. rejestru – posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub są wpisani do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub posiadają status członka organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia oraz zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej 2 usługi, każda z nich polegająca na kompleksowej organizacji wycieczki turystycznej zawierającej organizację transportu, noclegu oraz obsługę koordynatora do krajów z terenu Unii Europejskiej każda, o wartości każda co najmniej 100 000,00 zł;
b)
dysponuje lub będzie dysponować:
1 osobą pełniącą funkcję Koordynatora, który będzie obecny przez cały czas trwania wycieczki na Maltę, który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora/opiekuna/pilota w co najmniej 2 wycieczkach do krajów z terenu Unii Europejskiej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
W trakcie wykonywania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających dalsze wykonywanie obowiązków przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca będzie mógł je zmienić, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany będzie przedstawić do
zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która będzie posiadała, co najmniej takie kwalifikacje (wykazane w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz otrzymałaby w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert taką samą liczbę punktów) jak osoba w wykazie osób, którą ma zastąpić. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio z usunięcia lub wymiany osób, wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez NBP na dzień opublikowania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, podanej w pkt. II SWZ. Jeżeli w dniu publikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w punkcie 4.a musi spełnić samodzielnie jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 4.a, to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp i określony w pkt IX.2 SWZ jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 i 7 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w SWZ.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 10 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c)
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego o którym mowa o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ).
1.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
1)
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenia składa każdy z wykonawców z osobna.
2.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4)
naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
5)
wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
6)
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b)
zreorganizował personel,
c)
wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d)
utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
Do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. X oraz XI ust.1 pkt 1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych usług Turystycznych lub – w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, którzy nie podlegają obowiązkowi wpisu do ww. rejestru - odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia usług obejmujących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia i zdolności zawodowej zamawiający żąda:
a)
wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w tym np. oświadczenie wykonawcy - wzór stanowi Załącznik Nr 2A do SWZ;
b)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 2B do SWZ.
*okres wyrażony w latach lub miesiącach jest liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:
a)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) Załącznik nr 5 do SWZ
b)
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), Załącznik nr 6 do SWZ
c)
oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (jeżeli dotyczy) Załącznik nr 4 do SWZ.
d)
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodnie z pkt. XI lit. A. Załącznik nr 3 do SWZ
2)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (pkt. XI lit. A), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3)
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4)
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5)
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.