eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Realizacje działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 4 części"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacje działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w podziale na 4 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacje działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w podziale na 4 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f139c113-d7cf-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228445

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00565982/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi reklamy zewnętrznej (outdoor, komunikacja miejska) w podziale na 4 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

3. Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej Zamawiającego MarketPlanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/reulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@polin.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPr.271.10.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - wynajem niepodświetlanych słupów reklamowych:
Kampania nr 1 - Wynajem 20 niepodświetlanych słupów reklamowych w Warszawie typu Traffic (dalej: nośnik) w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 01.04.2024 r.) do 21.04.2024r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”;
Kampania nr 2 - Wynajem 15 niepodświetlanych słupów reklamowych w Warszawie typu Traffic (dalej: nośnik) w okresie 13.05.2024 r. - 26.05.2024 r. na potrzeby kampanii promocyjnej wystawy czasowej „(po)Żydowskie…Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata”;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] 60 %
2. Dodatkowe lokalizacje (D) 40 %
Cena [C]
1) punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny oferty brutto za realizację danej części zamówienia, przy czym, jeżeli dana część zawiera w sobie kilka kampanii to ceną ofertową za daną część jest cena łączna za realizację wszystkich kampanii w danej części. Punkty w tym kryterium zostaną podane
zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa
C = --------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty badanej
gdzie:
C - to liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium
Cena najniższa – to najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena oferty badanej – to cena brutto oferty badanej
2) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60,
3) podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w ofercie,
4) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.2 Zasady oceniania ofert w kryterium: „Dodatkowe lokalizacje”:

1) punkty w kryterium „Dodatkowe lokalizacje” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie liczby dodatkowych lokalizacji nośników reklamowych przedstawianych Zamawiającemu do wyboru powyżej wymaganej w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalnej liczby lokalizacji dla każdej z części, przy czym jeżeli w danej części występują kampanie to liczba dodatkowych lokalizacji podana przez wykonawcę w ofercie dotyczy każdej z kampanii (podanie dodatkowych lokalizacji nie wpływa na ostateczną ilość zamówionych i określonych w OPZ nośników przez Zamawiającego).
2) punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

a) za przedstawienie od 0 do 4 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 0 punktów,
b) za przedstawienie od 5 do 10 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 10 punktów,
c) za przedstawienie od 11 do 15 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 20 punktów,
d) za przedstawienie od 16 do 20 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 30 punktów,
e) za przedstawienie 21 i więcej dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 40 punktów.

3) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40.

4.3 Za najkorzystniejszą w zakresie części 1, 2 i 4 zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą łączną liczbę punktów w obydwu kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P = C + D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia - żonkilomaty
Wynajem 5 niepodświetlanych słupów reklamowych w Warszawie (dalej: nośnik) w okresie
16-28.04.2024 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-16 do 2024-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] 60 %
2. Dodatkowe lokalizacje (D) 40 %
Cena [C]
1) punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny oferty brutto za realizację danej części zamówienia, przy czym, jeżeli dana część zawiera w sobie kilka kampanii to ceną ofertową za daną część jest cena łączna za realizację wszystkich kampanii w danej części. Punkty w tym kryterium zostaną podane
zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa
C = --------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty badanej
gdzie:
C - to liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium
Cena najniższa – to najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena oferty badanej – to cena brutto oferty badanej
2) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60,
3) podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w ofercie,
4) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.2 Zasady oceniania ofert w kryterium: „Dodatkowe lokalizacje”:

1) punkty w kryterium „Dodatkowe lokalizacje” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie liczby dodatkowych lokalizacji nośników reklamowych przedstawianych Zamawiającemu do wyboru powyżej wymaganej w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalnej liczby lokalizacji dla każdej z części, przy czym jeżeli w danej części występują kampanie to liczba dodatkowych lokalizacji podana przez wykonawcę w ofercie dotyczy każdej z kampanii (podanie dodatkowych lokalizacji nie wpływa na ostateczną ilość zamówionych i określonych w OPZ nośników przez Zamawiającego).
2) punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

a) za przedstawienie od 0 do 4 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 0 punktów,
b) za przedstawienie od 5 do 10 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 10 punktów,
c) za przedstawienie od 11 do 15 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 20 punktów,
d) za przedstawienie od 16 do 20 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 30 punktów,
e) za przedstawienie 21 i więcej dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 40 punktów.

3) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40.

4.3 Za najkorzystniejszą w zakresie części 1, 2 i 4 zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą łączną liczbę punktów w obydwu kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P = C + D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia - nośniki na przystankach komunikacji miejskiej
Kampania nr 1 - Wynajem jednego nośnika typu citylight na przystanku komunikacji miejskiej w Warszawie nieopodal siedziby Zamawiającego a w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 01.04.2024 r.) do 31.12.2024 r.
Kampania nr 2 - Sukcesywny najem maksymalnie 75nośników typu citylight (dalej: nośnik) zlokalizowanych w Warszawie na przystankach autobusowych i tramwajowych w okresie od od 01.05.2024 r.) - 31.12.2024 r.
Kampania nr 3 - Wynajem 25 nośników typu citylight (dalej: nośnik) zlokalizowanych w Warszawie na przystankach autobusowych i tramwajowych w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 01.04.2024 r.) do 30.04.2024 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Wraz z podmianą plakatu po 20 kwietnia 2024r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
3. Cena [C] 60 %
4. Dodatkowe lokalizacje w kampanii 2 i 3 (D) 30 %
5. Liczba dni na wymianę plakatu w kampanii 1 (W) 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje w kampanii 2 i 3 (D)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dni na wymianę plakatu w kampanii 1 (W)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia – nośniki na budynkach
Kampania nr 1 - Wynajem 15 nośników typu citylight zamieszczonych na ścianach budynków w Warszawie (dalej: nośnik) w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż 01.04.2024 r.) do 30.04.2024 r. na potrzeby kampanii promocyjnej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Wraz z podmianą plakatu po 20 kwietnia 2024 r..
Kampania nr 2 - Wynajem 20 nośników typu citylight zamieszczonych na ścianach budynków w Warszawie (dalej: nośnik) w okresie 01.05.2024 r. - 31.05.2024 r. na potrzeby kampanii promocyjnej wystawy „(po)Żydowskie…Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenlbata”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nr Nazwa kryterium Waga/znaczenie
1. Cena [C] 60 %
2. Dodatkowe lokalizacje (D) 40 %
Cena [C]
1) punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny oferty brutto za realizację danej części zamówienia, przy czym, jeżeli dana część zawiera w sobie kilka kampanii to ceną ofertową za daną część jest cena łączna za realizację wszystkich kampanii w danej części. Punkty w tym kryterium zostaną podane
zgodnie z poniższym wzorem:

cena najniższa
C = --------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena oferty badanej
gdzie:
C - to liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium
Cena najniższa – to najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cena oferty badanej – to cena brutto oferty badanej
2) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 60,
3) podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w ofercie,
4) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.2 Zasady oceniania ofert w kryterium: „Dodatkowe lokalizacje”:

1) punkty w kryterium „Dodatkowe lokalizacje” zostaną obliczone na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie liczby dodatkowych lokalizacji nośników reklamowych przedstawianych Zamawiającemu do wyboru powyżej wymaganej w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalnej liczby lokalizacji dla każdej z części, przy czym jeżeli w danej części występują kampanie to liczba dodatkowych lokalizacji podana przez wykonawcę w ofercie dotyczy każdej z kampanii (podanie dodatkowych lokalizacji nie wpływa na ostateczną ilość zamówionych i określonych w OPZ nośników przez Zamawiającego).
2) punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

a) za przedstawienie od 0 do 4 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 0 punktów,
b) za przedstawienie od 5 do 10 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 10 punktów,
c) za przedstawienie od 11 do 15 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 20 punktów,
d) za przedstawienie od 16 do 20 dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 30 punktów,
e) za przedstawienie 21 i więcej dodatkowych lokalizacji oferta otrzyma 40 punktów.

3) maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40.

4.3 Za najkorzystniejszą w zakresie części 1, 2 i 4 zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą łączną liczbę punktów w obydwu kryteriach, zgodnie ze wzorem:
P = C + D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe lokalizacje

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu (aktualnych na dzień złożenia):

2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów).
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
 art. 109 ust. 1 pkt 5, 6, 7 ustawy Pzp,
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - wg załącznika 6 do SWZ.
2.2 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe określone w pkt. 2 na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ - załącznik nr 2 do SWZ
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 4 do SWZ,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, w tym odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 4 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy dla części 3 zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439 oraz art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy dla części 3 zamówienia w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.