eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
budynków Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HRUBIESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846965068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiathrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.hrubieszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
budynków Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5abda026-d7d0-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00066075/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Kryłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W
związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający, zgodnie art. 67 oraz art. 134 ust. 1 pkt 10 PZP określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w pdf, odt, ods, doc, xls, docx,
xlsx, zip, 7z,txt, TSL, XMLsing,XadES,CadES, ASIC, XMLenc.
. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): NFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - zwanym dalej RODO) informujemy, iż:
ADMINISTRATOR DANYCH
Powiat Hrubieszowski z siedzibą przy ul. Narutowicza 34, 22 – 500 Hrubieszów,
tel. 84 696 50 68, e-mail: starostwo@powiathrubieszow.pl,
www.starostwo.hrubieszow.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
osobowych można się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Agnieszka Błaziak na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl, pozostałe dane kontaktowe
takie jak powyżej.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) rozeznania rynku i uzyskania informacji handlowej niezbędnej do ustalenia szacunkowego wynagrodzenia potencjalnego
wykonawcy,
2) ustalenia wartości zamówienia,
3) wysłania do Państwa zapytania w zakresie stosowanych cen rynkowych przedmiotu zamówienia,
4) archiwalnym
PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w zakresie wskazanym w:
1) art. 28 – 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
2) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r .
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Powiat Hrubieszowski będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres
siedziby, adres poczty elektronicznej, telefon.
ODBIORCY DANYCH
Dane będą udostępniane odbiorcom danych osobowych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innemu podmiotowi niż
upoważnionemu na podstawie przepisów prawa tj. podmiotowi świadczącemu usługi wsparcia i serwisu, niszczenia dokumentacji
(podmiot przetwarzający).
OKRES PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osoba, której dane przetwarza Powiat Hrubieszowski posiada następujące prawa:
dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia danych po okresie retencji danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania.
W sprawach realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH
Państwa dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych tj. z Internetu.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
* - wskazać inne w przypadku większej ilości zebranych danych osobowych
**- Internet, rejestry itp

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RFZ.272.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kompleksowej termomodernizacji Ośrodka Zdrowia położonego w miejscowości Kryłów.
2. Przedmiot zamówienia pn. ,,Przebudowa, termomodernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Zdrowia w Kryłowie’’.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

44112310-4 - Ścianki działowe

45410000-4 - Tynkowanie

24422000-8 - Nawozy fosforowe chemiczne

44112400-2 - Dach

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

44612000-3 - Pojemniki na gaz skroplony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Cena [C]- 60%
Oferowany okres gwarancji [G] - 40 %
2. Obliczenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi według wzoru:
cena najtańszej oferty
C = x 60 pkt
cena oferty badanej
3. Obliczenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] nastąpi według wzoru:
okres gwarancji w ofercie ocenianej
G = x 40 pkt
najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach
(nie więcej niż 84 miesiące)
przy czym:
1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy; oferty, w których zaoferowany krótszy okres gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach np. 70 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował najkrótszy podany okres gwarancji;
4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez zaokrąglenie jego w dół;
5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 84 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 84 – miesięcznego, przy czym w umowie zostanie wskazany okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie stanowi sumę punktów za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,0005 pkt pomija się,
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.
5. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności:
a) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną oferty w formularzu ofertowym wpisaną liczbą lub słownie, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną oferty wynikającą ze Zbiorczego zestawienia kosztów, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą ze Zbiorczego zestawienia kosztów;
b) jeżeli obliczona w Zbiorczym zestawieniu kosztów wartość brutto (cena oferty) nie odpowiada sumie kosztów netto poszczególnych pozycji oraz podanej wartości podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano koszt netto każdej pozycji oraz wartość podatku VAT.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres, prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę, przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) budynku (obiektu budowlanego) z uwzględnieniem podziału na branżę budowlaną, elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Wykonawca załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże że dysponuje:
1) Kierownik robót budowlanych
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (Kierownik budowy) (1 os.) - a) posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
b) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
2) Kierownik robót budowlanych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (1 os.) - a)posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; b) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 3) Kierownik robót budowlanych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 os.) a) posiada uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń; b) posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
4) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Ilekroć w SWZ jest mowa o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2023, poz. 334). UWAGA!
- jeżeli wymiar wymaganego doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane
do realizacji przedmiotowego zamówienia został w powyższej tabeli określony w miesiącach, należy przez to rozumieć pełne miesiące,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznych lub zawodowych winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdz. V ust. 1 SWZ;
2) wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
3. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
4. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że znane są mu przepisy wskazane w ustępie poprzedzającym oraz:
1) potwierdza, że nie zachodzi wobec niego którakolwiek z okoliczności wskazanych
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 5 powyżej są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 5 powyżej nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni):
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w danej specjalności wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) uzupełnione ZZK – zał. nr 9 do SWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) dokumenty i oświadczenia, które zostały wskazane w Rozdziale VI część A jako składane wraz z ofertą;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w ust. 1 pkt. 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane,
2) w przypadku, o którym stanowi pkt. 1, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ.
3) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 2 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Rozliczenie w zakresie przedmiotu Umowy, będzie odbywać się według poniższych zasad:
1) Płatność zaliczkowa:
a) Część wynagrodzenia w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, będzie płatna w formie zaliczki, na podstawie faktury VAT zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę po zawarciu Umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

2) Rozliczenie końcowe odbędzie się po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy, na podstawie faktury końcowej oraz protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, na kwot wynagrodzenia wskazaną w § 4 ust. 1 Umowy, pomniejszoną o wartość udzielonej zaliczki, zgodnie z punktem poprzedzającym.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie robót – nie więcej niż o czas trwania tych zdarzeń oraz wykonania prac koniecznych do usunięcia ich skutków;
2) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, dokumentacją techniczną, dokumentacją projektową, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie w okresie zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunków uniemożliwiających realizację robót (opady śniegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy – nie więcej niż o czas trwania tych zdarzeń;
3) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;
4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli opóźnienie to przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji, zezwoleń czy uzgodnień oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn;
6) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – nie więcej niż o czas niezbędny do skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązać,
7) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, uniemożliwiających wykonanie terminowe wykonanie przedmiotu Umowy – nie więcej niż o czas trwania tych przyczyn;
8) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego – nie więcej niż o czas niezbędny do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy;
9) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji z wykonania części Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę zakresu prac;
10) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy bądź z innych przyczyn o charakterze technologicznym – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę rozwiązań technicznych, technologicznych.
2. Zmiana polegająca na zastosowaniu technologii, materiałów, sprzętów, urządzeń, czy elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej (w tym projektowej), bądź też zmiana zakresu prac objętych przedmiotem Umowy lub rezygnacja z wykonania części Umowy, są dopuszczalne w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu określonych w Umowie materiałów, technologii lub urządzeń;
Pozostałe postanowienia zmiany umowy zawarte są w par. 18 umowy - wzór zał. nr 6 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.