eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi υmianki › Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bo速ucia do wylotu do jeziora Paw這wskiego w υmiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: "Przebudowa ul. Bo速ucia"

Por璚zenia kontraktowe dla firm startuj帷ych w przetargach publicznych
Og這szenie z dnia 2024-03-01

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bo速ucia do wylotu do jeziora Paw這wskiego w υmiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: „Przebudowa ul. Bo速ucia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina υmianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowo嗆: υmianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2024

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bo速ucia do wylotu do jeziora Paw這wskiego w υmiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: „Przebudowa ul. Bo速ucia”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e07e33a9-d7ba-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00228395

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-03-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00101047/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.19 Przebudowa ul. Bo速ucia w ramach zadania inwestycyjnego 2022/01.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc,
z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofert, o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej, w og鏊nie dost瘼nych formatach danych,
w szczeg鏊no軼i w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ przekazuje si pod rygorem niewa積o軼i
w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczeg馧owy zakres i spos鏏 sporz康zania i przekazywania ww. dokument闚 zosta okre郵ony w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych
dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej
w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Zawiadomienia, o鈍iadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazuj poprzez Platform dost瘼n pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki.
5. Pytania do SWZ Wykonawcy przekazuj za po鈔ednictwem platformy o kt鏎ej mowa powy瞠j.
6. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin"
oraz uznaje go za wi捫帷y,
2) zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚.
7. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny
z Instrukcj korzystania z Platformy, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy Zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do Zamawiaj帷ego”). Taka oferta nie b璠zie brana
pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu.
8. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zgodnie z 67 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y podaje wymagania techniczne zwi您ane
z korzystaniem z Platformy:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej
ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat
oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy (podwykonawcy lub podmiotu trzeciego) jest Gmina υmianki, reprezentowana przez Burmistrza υmianek z siedzib w υmiankach, przy ul. Warszawskiej 115, 05-092 υmianki, telefon: 22 888 98 05 adres e-mail: um@poczta.lomianki.pl.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Urz璠zie Miejskim
w υmiankach mo積a uzyska pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym zgodnie z ustaw z 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia,
a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisanych ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane
w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy
lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.09.2024

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest budowa kanalizacji deszczowej od ul. Bo速ucia do wylotu do jeziora Paw這wskiego w υmiankach w ramach zadana inwestycyjnego nr 2022/01 pn.: „Przebudowa ul. Bo速ucia”.
2. Zakres zam闚ienia:
- budowa systemu odwodnienia odprowadzaj帷ego wody opadowe z ul. Bo速ucia do jeziora Paw這wskiego,
- odtworzenie nawierzchni jezdni.
Szczeg馧owy opis oraz spos鏏 realizacji zam闚ienia zawiera Opis Przedmiotu Zam闚ienia stanowi帷y Za陰cznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45111240-2 - Roboty wzakresie odwadniania gruntu

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

45233252-0 - Roboty wzakresie nawierzchni ulic

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y
przewiduje udzielanie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 50% szacowanej warto軼i zam闚ienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie/rozbudowie lub przebudowie drogi, o d逝go軼i minimum 120 mb, w tym obejmuj帷 odwodnienie uliczne, w przypadku ka盥ej z tych rob鏒,
b) wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 dysponuje1 osob posiadaj帷 uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i sanitarnej i nale膨ca do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689),
z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek
o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i
do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.
2) O鈍iadczenia Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w O鈍iadczeniu,
o kt鏎ym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 ustawy UOBN z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1497) w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 3) Wykazu rob鏒 budowlanych w kt鏎ych Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie minimum dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie/ rozbudowie lub przebudowie drogi, o d逝go軼i minimum 120 mb w tym obejmuj帷 odwodnienie uliczne, w przypadku ka盥ej z tych rob鏒, wykonane nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane,
a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty.
4) Wykazu os鏏 w kt鏎ym Wykonawca wyka瞠 1 osob posiadaj帷 uprawienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i sanitarnej i nale膨ca do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego. Ww. osoba skierowana do realizacji zam闚ienia ma posiada op豉cone sk豉dki w odpowiednich Okr璕owych Izbach In篡nier闚 Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zam闚ienia ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie pe軟ienia ww. funkcji; skierowan przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnej za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez ni czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania t osob.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i:
5 400,00 z (s這wnie: pi耩 tysi璚y czterysta z這tych 00/100)

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do
oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w
Rozdziale X pkt 1 SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz
spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w
post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e
roboty budowlane / dostawy / us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4. Wykonawca mo瞠 powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy
lub podwykonawcom.
5. Zamawiaj帷y nie zastrzega obowi您ku osobistego wykonania przez Wykonawc kluczowych cz窷ci zam闚ienia.
6. Zamawiaj帷y wymaga, aby w przypadku powierzenia cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, Wykonawca wskaza w
ofercie cz窷ci zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom oraz poda (o ile s mu wiadome na
tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. 1. Zakazuje si istotnych zmian postanowie umowy w stosunku do tre軼i oferty,
na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze瞠niem zapis闚 wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian umowy, w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach:
1) w przypadku zmiany przepis闚 prawa bezpo鈔ednio zwi您anych z przedmiotem umowy – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, kt鏎a umo磧iwi dostosowanie postanowie niniejszej umowy do nowych przepis闚 prawa,
2) w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotycz帷ych realizacji przez dotychczasowego Wykonawc dodatkowych rob鏒 budowlanych, kt鏎ych nie uwzgl璠niono w zam闚ieniu podstawowym, o ile sta造 si one niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:
a) zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powod闚 ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych zamienno軼i
lub interoperacyjno軼i wyposa瞠nia, us逝g lub instalacji zam闚ionych w ramach zam闚ienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie koszt闚 dla zamawiaj帷ego,
c) wzrost ceny spowodowany ka盥 kolejn zmian nie przekracza 50% warto軼i pierwotnej umowy.
3. Dopuszcza si zmian, kt鏎ej konieczno嗆 spowodowana jest okoliczno軼iami, kt鏎ych Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i nie m鏬 przewidzie, o ile zmiana
nie modyfikuje og鏊nego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany ka盥 kolejn zmian nie przekracza 50% warto軼i pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza si r闚nie zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia, kt鏎ych 陰czna warto嗆 jest mniejsza ni progi unijne
oraz jest ni窺za ni 15% warto軼i zawartej umowy, a zmiany te nie powoduj zmiany og鏊nego charakteru umowy.
Szczeg馧owy zakres w za陰czniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-03-18 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 11:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-04-16

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.