eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzikowiec › Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej WoliOgłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIKOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworska 62

1.5.2.) Miejscowość: Dzikowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-122

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 744 21 09

1.5.8.) Numer faksu: 17 22 74 508

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadzikowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d16612e-d6db-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00021746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminadzikowiec.logintrade.net/webmanager,menu.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminadzikowiec.logintrade.net/webmanager,menu.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://gminadzikowiec.logintrade.net/ w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
8. Komunikacja miedzy Zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej: https://gminadzikowiec.logintrade.net/
9. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://gminadzikowiec.logintrade.net/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z Platformy.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej:
REKOMENDOWANE przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11;
• Google Chrome 31;
• Mozilla Firefox 26;
• Opera 18.
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet;
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca;
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
• włączona obsługa JavaScript;
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
• zainstalowany Acrobat Reader;
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9;
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11;
• dla Windows 8: Internet Explorer 11;
• dla Windows 10: Internet Explorer 11;
REKOMENDOWANE formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Dzikowcu jest: Wójt Gminy; ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Dzikowiec: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli” numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.6.2024 prowadzonym w trybie: podstawowym
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.


1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Dzikowcu jest: Wójt Gminy; ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.
2) Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Dzikowiec: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli” numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.6.2024 prowadzonym w trybie: podstawowym

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli poprzez:

1) Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu;
2) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
3) Modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej;
4) Wymiana barierek;
5) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Obowiązki Wykonawcy będą obejmowały:
a) wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, rysunkami technicznymi, kosztorysem ofertowym oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
b) opracowanie harmonogramu realizacji prac;
c) prowadzenia dokumentacji budowy,
d) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie ww. składników w należytym stanie w tym zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy,
e) uporządkowanie terenu przyległego do terenu prowadzonych robót,
f) organizowania pracy z zachowaniem warunków BHP i ppoż określonych
w przepisach szczegółowych,
g) osoby przebywające na terenie budowy z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy realizujący roboty/prace na terenie budowy posiadać będą identyfikatory pozwalające na zweryfikowanie firmy Wykonawcy lub Podwykonawców, np. kamizelki ostrzegawcze z nazwą firmy,
h) dokonanie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych;
i) uczestniczenie w procesie odbioru obiektu,
j) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie jednego egzemplarza operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać umowę, ofertę, kosztorys ofertowy, umowy
z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, aprobaty, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie finansowe, kosztorysy powykonawcze, zgłoszenie
o zakończeniu robót i zgłoszenie do odbioru zadania, oświadczenia uprawionych kierowników robót.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
2) Projekt budowlany;
3) Przedmiary robót, które są wyłącznie dokumentem pomocniczym,
4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe przedmioty:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy.
Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje
o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót.
Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy dla w/w zadania
zgodnie z załączonym przedmiarem robót na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części, ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę robót. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia może wziąć na siebie tylko jeden wykonawca. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne koszty wykonania. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, ze względu na zakres i specyfikę robót związanych z przedmiotem zamówienia publicznego. Planowane do realizacji zamówienie jest zadaniem, którego etapy wymagają wykonywania za ustaloną kolejnością przez jednego wykonawcę. Wszystkie etapy robót są powiązane ze sobą i ściśle uzależnione od siebie, a ich wykonywanie realizowane jest sukcesywnie wg kolejności technicznych i technologicznych.
4. Rozwiązania równoważne:
1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji,
2) tam, gdzie w dokumentacji lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji,
3) Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań równoważnych; w takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego,
4) w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia,
5) dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia; wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym zawartym
w dokumentacji; w sytuacji, gdy wymagania w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają postanowienia zawarte
w specyfikacji.
6) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
7) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji i rękojmi – 40% = 40 pkt
Kryterium „Cena (C)" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniżej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów,
a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C=C_min/C_bad x 60 %

gdzie
Cmin - cena ofertowa brutto oferty najtańszej
Cb -cena ofertowa brutto oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi":
Przez kryterium okres gwarancji i rękojmi (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji i rękojmi wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Zgodnie z warunkami SWZ minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 36 miesięcy - otrzymają - 10 pkt
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 48 miesięcy - otrzymają - 20 pkt
Oferty z okresem gwarancji i rękojmi równym 60 miesięcy - otrzymają - 40 pkt

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji i rękojmi może zaproponować 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na roboty objęte zamówieniem.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy (ON), który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G)
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena"
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji
i rękojmi"
Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub do kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 8 zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego dodatkowych ofert zawierających nową cenę lub koszt.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ.
Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 11, zamawiający zwraca się
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że: wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej
1 300 000,00 zł brutto.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
b) Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu /dotyczący kwalifikacji zawodowych, doświadczenia/, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zasoby kadrowe gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej:
• 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2 – letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót . Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
• 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2 – letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót . Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
• 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej w zakresie wystarczającym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać całkowite doświadczenie co najmniej 2 – letnie na stanowiskach odpowiednio: Kierownik budowy lub Kierownik robót. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczeni do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi - Załącznik nr 4 do SWZ.
3. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp, składa każdy
z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
11. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
12. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) Zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
14. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień ich złożenia.
15. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a i 2b oraz załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie wstępne - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a i 2b oraz załącznik nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5. Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy dla w/w zadania
zgodnie z załączonym przedmiarem robót na wezwanie Zamawiającego.
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie zgodna z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych: Przedmiotowa inwestycja jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający przekaże zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udział własnego w planowanej wartości Inwestycji, pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności, przy czym zmiany te mogą dotyczyć:
3. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
a) zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
b) zmianę zakresu przedmiotu Umowy
c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
d) zmianę terminu/terminów określonych w umowie, a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
b) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób;
c) konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
- umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie)
- ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
d) zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania usług pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
e) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części usług, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
f) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
g) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Gminy Dzikowiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności związane z robotami ziemnymi
i montażowymi. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1370 ze zmianami) osoby, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywać:
a) roboty budowlane
Nie dotyczy osób, które wykonują powyższe czynności w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.
2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
c) oświadczenie zatrudnionego pracownika o formie i podstawie zatrudnienia oraz czasie trwania umowy;
d) ewentualnie inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. Szczegółowe uregulowania odnośnie wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp, zawiera załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.