eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › "Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku"Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

1.3.) Oddział zamawiającego: MZKiD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.wloclawek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054450/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9b5ef12-f878-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: e-zamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”);
1.2. W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny lub wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowany, plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
1.3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia (w szczególności SWZ) wymagane jest posiadanie tzw. konta podmiotu w pełnym zakresie na Platformie e-Zamówienia zgodnie z instrukcją dostępną na Platformie e-
Zamówienia w Centrum Pomocy w Komponencie Edukacyjnym link: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/;
1.4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja” Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
1.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres sekretariat@muzeum.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności Formularz oferty i załączniki do oferty) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SWZ
Korzystanie z https://ezamowienia.gov.pl jest bezpłatne.
Dalsze wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zamawiający określił w rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek Tel. (54) 232-32-43 reprezentowane przez Dyrektora Muzeum zwane dalej „Zamawiającym”.
2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: daneosobowe24h@wp.pl kontakt tel. 607 753 475, lub pisemnie kierując korespondencję na adres Zamawiającego – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022,r. poz. 1710 zm. zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji – „Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku", zwanego dalej „zamówieniem” oraz wykonywania prawa i obowiązków wynikających umów z zawartej umowy, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów o roboty budowlane, w tym wypłaty wynagrodzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. Zamawiający będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, imię nazwisko, nr PESEL, informacje dotyczące zamieszkania, dane kontaktowe, dane dotyczące funkcji lub stanowiska.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmioty uprawione do tego na podstawie przepisów prawa;
2. podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zamawiającego dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
3. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/ Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZKiD-AG.216.2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji, która polega na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi (m.in. wykonaniem elewacji attyki, naprawa/uzupełnienie kominów) w Gmachu Głównym MZKiD we Włocławku, przy ul. Słowackiego 1a we Włocławku.
Charakterystyka obiektu
Istniejący budynek jest obiektem muzeum. W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazynowe, oraz sale ekspozycyjne. Zaprojektowane prace nie ingerują w istniejący układ przestrzenny i istniejącą formę architektoniczną obiektu. Budynek został wybudowany ok. 1930 roku w technologii tradycyjnej, jako obiekt czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne wykonano z cegły ceramicznej pełnej wraz z obustronną wyprawą tynkarską. Stropy wykonano ceglane typu Klaina na belkach stalowych. Konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z papy na deskowaniu pełnym. Budynek wpisano do Rejestru Zabytków pod nr A/34.

PODSTAWOWA DEANE GEOMETRYCZNE
BEZ ZMIAN:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 365 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 927 m2
KUBATURA 5110 m3
WYMIARY LINIOWE: DŁUGOŚĆ 25,70 m
SZEROKOŚĆ 12,8-18,44 m
WYSOKOŚĆ 14,50 m
ILOŚĆ KOND. 4

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać prace zabezpieczające pozostałe elementy budynku, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. Elementy rozbiórkowe poddać utylizacji.

OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki attyki wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Pochylenie powinno wynosić minimum 10 stopni i wystawać poza lico ściany na około 5 cm.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Budynek zwieńczono drewnianą konstrukcją dachową, jednospadową i wielospadową, pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. W połaci dachu umieszczono kominy oraz wyłazy dachowe. Pokrycie dachu jest w złym stanie technicznym. Należy przewidzieć remont całego pokrycia dachowego, polegający na wymianie istniejącego pokrycia na bitumiczną papę termozgrzewalną z posypką grafitową, oraz wymianę obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi. Wykonać wymianę deskowania w miejscu uszkodzeń z impregnowanych desek gr. 25 mm. Zastosować system dwuwarstwowy z pap termozgrzewalnych o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę i ogień. Zastosować papę asfaltową zgrzewalną podkładową do mocowania mechanicznego - przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych, podkładową do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej (np. Icopal – Fire Smart Duo Baza 4,0 szybki profil SBS). Zastosować papę asfaltową zgrzewalną nawierzchniową - przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych, nawierzchniową do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej z posypką w kolorze grafitowym (np. Icopal – Fire Smart Duo Top 4,4 szybki profil SBS). Wykonać nowe rynny średnicy 150-200 mm, i obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej grubości minimum 0,55 mm. Na styku dachu, murów attyk i kominów zastosować podwójne obróbki z wcięciem w tynk. Styk obróbek i blacharki dodatkowo uszczelnić sylikonem dekarskim. Zamontować kominki odpowietrzające wg wytycznych producenta papy, minimum 2szt. na połać dachu.

WYKONANIE REMONTU GZYMSÓW ATTYKI POD OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
Przeprowadzenie zabiegów służących usunięciu skutków działania czynników niszczących, polegających na wykonaniu pokrycia dachowego wraz z obróbkami (w tym obróbką attyki) spowoduje przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu i zapobiegnie intensyfikacji procesów destrukcji substancji zabytku. Projektowane pracy zabezpieczą partie elewacji przed potencjalnym zniszczeniem. Wartość historyczna obiektu nakazuje podjęcie działań prowadzących do uczytelnienia wartości estetycznych i artystycznych, co przełoży się na wyeksponowanie wartości historycznych i naukowych, a zatem przysłuży się przywróceniu rangi i znaczeniu tego zabytku.

ROBOTY NA ELEWACJI
Prace konserwatorskie w obrębie elewacji należy przeprowadzić w zakresie:
1. Badania technologiczne oryginalnych tynków, mające na celu ustalenie ich składu, budowy i parametrów technicznych tj. wytrzymałości, porowatości, nasiąkliwości i stopnia zasolenia w celu właściwego doboru materiałów do konserwacji i napraw pod względem zbieżności tychże parametrów. Badania te posłużą również ocenie stanu zachowania substancji, co posłuży do weryfikacji zakresu i rodzaju działań konserwatorskich.
2. Inwentaryzację stanu zachowania, zakresu zniszczeń, występowania warstw oryginalnych.
3. Usunięcie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznych napraw – (do sprawdzenia w trakcie robót po ustawieniu rusztowań).
4. Usunięcie luźnych i odpadających fragmentów tynku gzymsu attyki.
5. Usunięcie zainfekowanych i uszkodzonych fragmentów tynku attyki oraz dezynfekcja murów.
6. Wykonanie silikatowej warstwy czepnej na pozostawionych tynkach celem zakrycia drobnych rys i spękań.
7. Oczyszczenie tynku ciągnionego gzymsu z nawarstwień starych powłok malarskich.
8. Uzupełnienie ubytków gzymsu masą sztukatorską i reprofilacja zatartych profili.
9. Wykonanie tynku ciągnionego gzymsu attyki w miejscach uszkodzeń i ubytków.
10. Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej obrazującej zakres i rodzaj wykonanych zabiegów i wprowadzonych współczesnych materiałów.

Elementy z rozbiórki przeznaczyć do utylizacji. Prace ogólnobudowlane zaprojektowano w technologii tradycyjnej z materiałów, które nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, przedmiotową i sąsiednie działki. Wszystkie materiały użyte w trakcie remontu musza posiadać odpowiednie dokumenty certyfikujące zgodnie z prawem budowlanym.

Budynek zlokalizowano w odległości 15,3 m od najbliższego budynku mieszkalnego.

MZKiD we Włocławku posiada pozwolenie na budowę - decyzja Nr 41/2023 z dnia 21 marca 2023 r. Ponadto zakres planowanych prac w ramach budynku został uzgodniony z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Decyzja Nr ZN/46/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., sygn. WUOZ.DW.WZN.5142.5.10.2023.ERK).

2) Szczegółowy zakres zadania:
Remont dachu Gmachu Głównego MZKiD we Włocławku obejmuję:
a) Demontaż i montaż pokrycia dachowego:
- Ustawienie i rozebranie rynny do transportu gruzu
- Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych wraz z jej wywiezieniem i utylizacją
- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- Demontaż rury deszczowej żeliwnej i osadnika deszczowego żeliwnego
- Uzupełnienie deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej do NRO
- Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową modyfikowaną SBS z odpowietrzeniem, np. papa fire smart duo baza + top
- Rynny dachowe z blachy z cynku,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 18 cm
- Rury spustowe z blachy z cynku,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 15 cm
- Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku grubości 0,55 mm.
- Rury deszczowe żeliwne o średnicy 150 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
- Osadnik deszczowy żeliwny o średnicy 150 mm uszczelniony sznurem i zaprawą cementową
- Dwukrotne malowanie rur
- Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
- Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa
- Wykonanie spadków z zaprawy cementowej na gzymsach, podokiennikach pod obróbki blacharskie
- Obrobienie wyłazów dachowych i wywiewek kanalizacyjnych blachą z cynku grubości,0,55 mm w dachach krytych papą, dachówką, eternitem
- Wywiezienie gruzu ( z kosztami utylizacji)
- Uszczelnienie kitem trwale plastycznym styków elementów blacharki

b) Komin
- Wykonanie prac związanych z przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, wraz z odbiciem tynków z zaprawy, wykonaniem nowych tynków i ich pomalowaniem
- Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm
- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, że-browanymi fi do 7 mm
- Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji, z kosztami składowania

c) Mury attyki
- Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
- Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowej o szerokości 1 cegły poziomo
- Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji z kosztami składowania

d) Roboty na elewacji (z pracą rusztowania w pozycjach)
- Odbicie tynków z zaprawy i przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym
- Podkład pod tynki szlachetne z zatarciem i zdrapaniem powierzchni z zaprawy wapienno-cementowej na ścianach ceglanych o powierzchni do 5 m2
- Położenie tynku zewnętrznego szlachetnego
- Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą np. Tagosi profi, oddy-chającą silikonowe
- Czyszczenie ścierne lub chemiczne - gzymsy attyki
- Reprofilacja profile ciągnione szlachetne gładzone (szlifowane) o szerokości do 40 cm. wsp. RMS=0,2
- Reprofilacja profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia ponad40 cm. wsp. RMS=0,2
- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. (uwaga, prace nad dachem sąsiada z ruszto-wania na wspornikach lub z podnośnika)
- Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych, przyściennych o wysokości do 20 m z zastosowaniem bednarki ocynkowanej 20x3mm
- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
- Daszki ochronne ciągłe wolno stojące nad przejściami dla pieszych, o konstrukcji drewnianej.
- Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji wraz z kosztami utylizacji
- Demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z kompletem badań odgromówki

Dalszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający określił w rozdziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262690-4 - Remont starych budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

45262300-4 - Betonowanie

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % (maksymalna liczba punktów – 60,00);
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga kryterium 40% (maksymalna liczba punktów – 40,00).

2. Maksymalna liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + GR
gdzie:
L – całkowita liczba punktów;
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”;
GR – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”;

3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 60% (maksymalnie można uzyskać 60,00 punktów)
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------ x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym;
b) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;

2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia (GR) - waga 40%- 40 pkt
Zamawiający przyzna punkty za „okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia”- na podstawie okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy i więcej od daty odbioru końcowego. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w liczbie 60 miesięcy otrzyma 40 pkt. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy wykonawca również otrzyma 40 punktów. Natomiast do treści zawartej umowy zamawiający wpisze zaoferowany dłuższy termin okresu gwarancji i rękojmi. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji i rękojmi niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji i rękojmi, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi wymaganą przez zamawiającego, tj. 48 miesięcy i zamawiający przyzna wykonawcy 0 punktów. Taki okres gwarancji i rękojmi zamawiający wpisze do treści zawartej umowy. Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający stawia szczegółowy warunek w tym zakresie w ten sposób, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie i modernizacji pokrycia dachowego wraz z wykonaniem elewacji budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) brutto każda, wykonane na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury obiektach budowlanych.

* W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany);
b) skieruje do wykonania zamówienia minimum jedną osobę w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą co najmniej 3-latnie doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą w tym okresie co najmniej 18-miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710).
Osoba wymieniona powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768 ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835) - według wzoru z załącznika nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy;
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się - jeśli dotyczy;
3) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2023 r. do godz. 12:00 w wysokości
- 3 000,00 zł (słownie złotych: trzech tysięcy złotych 00/100) i utrzymania go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A. ul Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa - numer rachunku 80 2340 0009 0830 2480 0000 0034 z dopiskiem w przelewie: Wadium w postępowaniu MZKiD-AG.216.2/23 pn.: „Remont dachu Gmachu Głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt.2.2-2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. UWAGA: umocowanie do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w pkt 19, ppkt.1) i pkt.19, ppkt.2) może wynikać albo z dokumentu pełnomocnictwa, albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę.
5. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale, tj. powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku, gdy pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zamawiający określił w § 16 projektowanych postanowień umowy, w tym w szczególności:
1) Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, które może ulec zmianie w następujących sytuacjach;
2) Zmiana treści umowy;
3) Zmiana terminu wykonania zamówienia;
4) Zmiana sposobu spełniania świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia;
5) Zmiana wykonawcy lub podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. Brak odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 w zw. z art. 266 ustawy Pzp.
2. Celem wizji lokalnej jest sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00, najpóźniej do 3 dnia przed upływem terminu składnia ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Dariuszem Fąfarą tel. (54) 232-36-25.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.