eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z POlikliniką SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351506868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@5wszk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f5dc39c-d7cd-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059568/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1f5dc39c-d7cd-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.4. Strona internetowa prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/, adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1f5dc39c-d7cd-11ee-8305-7e4937eb936d
2. Strona internetowa na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/ oraz https://5wszk.com.pl/zamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Treść oferty musi być zgodna z
wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zgodnie z niniejszą SWZ.
1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy pomocy Formularza ofertowego i cenowego (Załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ)
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”. 2.
Aby złożyć ofertę Wykonawca musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i
warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. W przypadku problemów
technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia
technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulamin Platformy e-
Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 4.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 5. Zamawiający zamieścił link do
postępowania oraz ID postępowania w Rozdziale 2 SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-
Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki Oferty/wnioski”,
widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system
prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola
drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i
automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się
w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla
zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. UWAGA: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza
ofertowego na platformie e- Zamówienia i należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie
posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. 8.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać/zmienić ofertę. 9. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce
„Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. 10. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na stronie internetowej e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ w zakładce „składanie ofert”. 11.
Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego
ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w
ramach postępowania jest Zamawiający. 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail:
rodo@5wszk.com.pl,pisemnienaadresZamawiającego: 5Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul.
Wrocławska 1-3, 30-
901Kraków 3.Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust.1lit.c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(„RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”); 4. W razie realizacji zamówienia publicznego
dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. 5. odbiorcami danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiedniorgany kontrole w zakresie ich kompetencji; 6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.)i przepisów wykonawczych do tej
ustawy. 7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany. 9. Prawa osób których dane są przetwarzane: • prawo dostępu do danych osobowych; • prawo do
sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania)• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych(prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego); 10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; 11. nie przysługuje Pani/Panu: •prawo do usunięcia
danych osobowych; •prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lub wykonanie umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy PZP; w odniesieniu
do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Prawa osób których dane są przetwarzane:
•prawo dostępu do danych osobowych;• prawo do sprostowania danych osobowych(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania)•prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy; Nieprzysługuje
Pani/Panu: •prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 431577,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa serwisowania wraz z materiałami eksploatacyjnymi (z wyjątkiem papieru), monitoringiem wydruków i materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala z Polikliniką SPZOZ w Krakowie na zasadach określonych w SWZ i w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto – 100 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 100 pkt
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena brutto najniższa
Cb – cena brutto badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1 Dokumenty wraz z ofertą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :
10.1.1 podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówenia, Wypełniony i podpisany we wskazanych miejscach Załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
10.1.2 Dokumenty rejestrowe potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictwa potwierdzające umocowanie osób do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
10.1.3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (wypełnić pkt 3!!!! ewentualnie oświadczenie z pkt 4 dotyczące wykazanie rzetelności w sytuacji podleganiu wykluczeniu, ewentualnie oświadczenie z pkt 5, czyli oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu na które zasoby lub sytuację na które się wykonawca powołuje
w zakresie braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu),
10.1.4 Potwierdzenie wniesienia wadium, o ile jest to wymagane,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
13. W przypadku składania ofert przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
15. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
16. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.