eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy SiemieńOgłoszenie z dnia 2021-10-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 354 70 01

1.5.8.) Numer faksu: 83 354 70 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administrator@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70d810e7-db65-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015068/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Siemień, Wola Tulnicka i Tulniki

1.1.2 Przebudowa oczyszczalni w m. Siemień, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, przebudowa przepompowni ścieków oraz bud. studni głębinowej na ujęciu wody

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień - przebudowa oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, przebudowa przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowa studni głębinowej na ujęciu wody”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103385/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2713789,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa urządzeń oraz obiektów na oczyszczalni ścieków i przebudowa przepompowni ścieków na potrzeby oczyszczalni ścieków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42996900-3 - Urządzenia do obróbki osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 2152500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 188599,59 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na ujęcie wody. zczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 372690,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2152500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2152500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2152500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Investmil Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391514928

7.3.3) Ulica: Czeberaki 21A

7.3.4) Miejscowość: Czeberaki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przebudowa oczyszczalni ścieków

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2152500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188599,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188599,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188599,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Investmil Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391514928

7.3.3) Ulica: Czeberaki 21A

7.3.4) Miejscowość: Czeberaki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Budowa instalacji fotowoltaicznej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188599,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 372690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 372690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 372690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Investmil Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5391514928

7.3.3) Ulica: Czeberaki 21A

7.3.4) Miejscowość: Czeberaki

7.3.5) Kod pocztowy: 21-210

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Budowa studni głębinowej

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 372690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.