eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 i utrzymanie porządku na posesji

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 i utrzymanie porządku na posesji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 45

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@suwalki.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: suwalki.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 i utrzymanie porządku na posesji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-baa7449c-d7c4-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00228142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00226873/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 i utrzymanie porządku na posesji.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-baa7449c-d7c4-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem... cd- SWZ Rozdział IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Suwałkach.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@suwalki.so.gov.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.261.1.2024 pn. „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 i utrzymanie porządku na posesji.”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), skorzystanie przez osobę, której te dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
a) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu, niż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 513796,68 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 446061,36 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I. – usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Zakres zamówienia dotyczący części użytkowanej przez Sąd Okręgowy w Suwałkach obejmuje:
a) sprzątanie pomieszczeń użytkowych, o powierzchni 3.135,21 m² (pomieszczenia biurowe, 10 sal rozpraw, 18 sanitariatów, klatki schodowe, korytarze, wiatrołapy, pomieszczenia aresztowe z sanitariatem i inne) które odbywać się będzie codziennie po godzinach pracy sądu tj. w godz. 15.30 – 20.00,
b) sprzątanie pomieszczeń użytkowych (o tzw. ograniczonym dostępie), w godzinach pracy sądu,
o powierzchni 678,26 m2, z tego:
 324,07 m2 - sprzątanie dwa razy w tygodniu (pomieszczenie kasy, dwie sale konferencyjne, dwa pomieszczenia biurowe na III piętrze, pomieszczenie Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, trzy pokoje gościnne z łazienkami i jedną kuchnią oraz w piwnicy pomieszczenia aresztowe z sanitariatami),
 121,85 m2 – sprzątanie raz w tygodniu (dwie serwerownie, pomieszczenie informatyków, biblioteka z pokojem obsługi oraz w piwnicy pomieszczenie rzemieślników i dwa sanitariaty),
 232,34 m2 – sprzątanie według potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu (piwnica: pomieszczenia archiwum, pomieszczenie dowodów rzeczowych, pomieszczenia magazynowe, monitoringu i korytarze),
które odbywać się będzie w czasie godzin urzędowania sądu.
c) serwis dzienny w okresie od 1 listopada do 31 marca, obejmujący utrzymanie w czystości,
w czasie urzędowania sądu, schodów wejściowych do budynku, klatek schodowych, holi, korytarzy, windy, oraz w każdym innym czasie w sytuacji wystąpienia w budynku awarii, wymagającej wykonania czynności sprzątania,
d) sprzątanie posesji, o powierzchni 3.789,40 m2, obejmuje:
 utrzymanie porządku na posesji: sprzątanie schodów, czyszczenie balustrad i poręczy, czyszczenie platformy pionowej (wewnątrz i zewnątrz), sprzątanie wejścia głównego
i pozostałych,
 pielęgnacja zieleni (koszenie trawników, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie, sadzenie kwiatów w 10 gazonach, przycinanie krzewów i drzew – cięcie konserwacyjno-pielęgnacyjne),
 w okresie zimowym odśnieżanie z usuwaniem śniegu i posypywanie piaskiem schodów wejściowych do budynku, posypywanie piaskiem i solą chodników, parkingów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych.
Zakres i częstotliwość wykonywania prac zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 412836,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, dla każdej części, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury od daty wystawienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II. - usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Suwałkach.

zakres zamówienia dotyczący części użytkowanej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach obejmuje:
a) sprzątanie pomieszczeń użytkowych, o powierzchni 1.238,51 m² (pomieszczenia biurowe, 3 sale rozpraw, 6 sanitariatów, klatki schodowe, korytarze, wiatrołap i inne) które odbywać się będzie codziennie po godzinach pracy sądu tj. w godz. 15.30 – 20.00,
b) sprzątanie pomieszczeń użytkowych (o tzw. ograniczonym dostępie), w godzinach pracy sądu,
o powierzchni 663,68 m2, z tego:
- 252,87 m2 – sprzątanie raz w tygodniu (pomieszczenia serwerowni oraz w piwnicy pomieszczenia archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych),
- 410,81 m2 – sprzątanie według potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu (piwnica: pozostałe pomieszczenia archiwum, pomieszczenie dowodów rzeczowych, pomieszczenia magazynowe, korytarze),
które odbywać się będzie w czasie godzin urzędowania sądu.
Zakres i częstotliwość wykonywania prac zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 100959,84 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą, dla każdej części, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i spełniająca wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych za każde kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego zdarzenia wymagające usługi interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury od daty wystawienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych.
4. Zdolności technicznej i zawodowej – Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub aktualnie realizuje usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonane w ciągu ostatnich 3 lat, licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w okresie co najmniej 12 miesięcy każde i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie - Załącznik nr 6 do SWZ wraz z ofertą

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień składania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 złotych.
b) wykaz zrealizowanych lub aktualnie realizowanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych w ciągu 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 w okresie co najmniej 12 miesięcy każde wraz z referencjami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
c) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej- załącznik nr 9

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni przeprowadzić WIZJE LOKALNĄ we wskazanych niżej lokalizacji świadczenia usługi sprzątania, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami świadczenia usług (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacja zadania). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2. Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dniu 06.03.2024 r. godz. 10.00 w budynku Sądu przy ul. Waryńskiego 45 (hol główny, przy Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Suwałkach).
3. Zamawiający, w świetle treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP, oświadcza, iż wymaga obligatoryjnego uczestnictwa w WIZJI LOKALNEJ Wykonawców, którzy składać będą oferty w niniejszym postepowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona.
Wymagania Zamawiającego (dotyczy części I oraz II):
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia własnym sprzętem, narzędziami i środkami czystości, dobrymi jakościowo, gwarantującymi wysoki poziom usługi, posiadającymi wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty,
2. Zamawiający wymaga, aby w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w sytuacji wzmożonej zachorowalności na grypę, Wykonawca stosował środki czystości do dezynfekcji powierzchni,
3. Wykonawca zakupuje na własny koszt materiały i środki czystości, w szczególności:
a) środki myjąco-pielęgnujące do codziennego mycia podłóg o przyjemnym zapachu, nadających powierzchniom połysk,
b) odpowiednie środki do mycia i konserwacji paneli podłogowych,
c) środki do mycia, nabłyszczania i konserwacji posadzki kamiennej z granitu, z uwzględnieniem:
- codziennego mycia posadzki maszyną myjącą,
- trzy razy w tygodniu mycia posadzki z użyciem pada diamentowego o gradacji 3000 oraz czystej wody,
- raz na tydzień z zastosowaniem preparatu myjąco-impregnującego typu Stone Soap lub RZ2 zamiast czystej wody,
d) środki do mycia wykładziny dywanowej oraz mycia i konserwacji wykładziny PCV,
e) środki do mycia i dezynfekcji sanitariatów, antybakteryjne o przyjemnym zapachu,
f) odświeżacze powietrza i kostki zapachowe do WC o przyjemnym zapachu,
g) środki do mycia okien,
h) środki do mycia, pielęgnacji i konserwacji mebli,
i) worki na śmieci itp.,
4. Wykonawca zakupuje na własny koszt kwiaty do zasadzenia w 10 gazonach (rośliny kwitnące obficie, 1 roczne, np. begonie, pelargonie itp., co najmniej 5 sadzonek w jednym gazonie), trawę do dosiewania trawników, nawóz do nawożenia trawy oraz środki ochrony roślin itp. Pielęgnacja kwiatów w 10 gazonach przed budynkiem Sądów tj. wymian ziemi, nasadzanie kwiatów w 10 gazonach i ich pielęgnacja oraz wg. potrzeb uzupełnianie sadzonek/wymiana ziemi a także odchwaszczanie, nawadnianie, posezonowa likwidacja. Dobór kwiatów w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonawca zakupuje, w części użytkowanej przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, na własny koszt ręczniki papierowe (wymiar listka 25x12cm, 1 warstwa, kolor biały, gramatura: 1x24 g/m², skład: papier makulaturowy), papier toaletowy (2- warstwowy gofrowany, perforowany 23 cm – kolor biały, skład: papier makulaturowy), mydło do dozowników i na bieżąco uzupełnia pojemniki i dozowniki w ilości:
a) pojemniki na ręczniki papierowe – 9 szt.
b) pojemniki na papier toaletowy – 11 szt.
c) dozowniki na mydło w płynie – 9 szt.
Wykonawca w razie potrzeby uzupełnia pojemniki na ręczniki papierowe i papier toaletowy oraz dozowniki na mydło również w godzinach pracy Sądu.
Uwaga!
Środki czystości (papier toaletowy, mydło oraz ręczniki) w sanitariatach użytkowanych przez Sąd Okręgowy w Suwałkach zabezpiecza Zamawiający- cd Rozdział VI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:
a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
5. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP w przypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
Od Wykonawców składających ofertę wspólną, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń osobno dla każdego z Wykonawców. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe. Oświadczenie wraz z ofertą winny zostać złożone, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.. cd Rozdział XX i SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w/g załącznika 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni przeprowadzić WIZJE LOKALNĄ we wskazanych niżej lokalizacji świadczenia usługi sprzątania, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami świadczenia usług (tj. poznać ewentualne problemy i utrudnienia związane z przyszłą realizacja zadania). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2. Wizja lokalna odbędzie się z udziałem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w dniu 06.03.2024 r. godz. 10.00 w budynku Sądu przy ul. Waryńskiego 45 (hol główny, przy Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Suwałkach).
3. Zamawiający, w świetle treści art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP, oświadcza, iż wymaga obligatoryjnego uczestnictwa w WIZJI LOKALNEJ Wykonawców, którzy składać będą oferty w niniejszym postepowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.