eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaroszowiec › Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Jaroszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326428090

1.5.8.) Numer faksu: 326428100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wschp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-142a44a3-d6f5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067415/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-142a44a3-d6f5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-142a44a3-d6f5-11ee-a3b5-e25d731b0da9


Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-142a44a3-d6f5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także "RODO") informuję, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a,
32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90
inspektor ochrony danych osobowych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90, adres e-mail iodo@wschp.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn.: Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/02/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy pieczywa, mięsa i podrobów oraz wędlin, w podziale na 2 Zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa mięsa, podrobów i wędlin oraz
Zadanie nr 2- Dostawa pieczywa.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w asortymencie wymienionym w załączniku nr 1.1 (Formularz asortymentowo-cenowy dot. mięsa, podrobów i wędlin) oraz 1.2 (Formularz asortymentowo-cenowy dot. pieczywa) do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1A oraz 1 B do niniejszej SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” i zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga między innymi:
3.1. Dostarczany asortyment będzie I klasy, świeży, schłodzony i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa według wagi netto.
3.2. Realizacja dostaw nastąpi w sposób ciągły, średnio 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w zakresie Zadania nr 1 oraz 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w zakresie Zadania nr 2, do magazynu żywieniowego Zamawiającego, w godzinach 6:00 - 9:00 (dla Zadania nr 1) oraz do godziny 6:30 (dla Zadania nr 2), z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności wykonawcy. W sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę.
3.3. Zamawiający wymaga by 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu zarezerwowana była dla Zamawiającego.
3.4. W przypadku dostawy mniejszej ilości asortymentu, aniżeli przewiduje to umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu zamówienia.
3.5. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: – magazyn żywnościowy Zamawiającego mieszczący się w budynku Szpitala, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 15800000-6 Różne produkty spożywcze

Dla Zadania nr 1
15 11 00 00-2 Mięso;
15 11 40 00-0 Podroby;
15 11 20 00-6 Drób;
15 13 11 30-5 Wędliny

Dla Zadania nr 2
15 81 10 00-9 - Pieczywo
5. Warunki płatności
1) terminy płatności - do 30 dni po dostawie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
2) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
Cena oferty ma być podana w PLN.

6. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie wg podziału jak poniżej:

1) ZADANIE nr 1 - Dostawa mięsa, podrobów i wędlin
2) ZADANIE nr 2 - Dostawa pieczywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15114000-0 - Podroby

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Koszt) 60 pkt
2. Termin płatności (TP) 40 pkt
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:
S = C + TP gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”
TP – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin płatności faktury”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------ x 100 x 60 %
Cena brutto badanej oferty

Kryterium – Termin płatności faktury (TP) obliczane wg punktacji:
a) od 14 do 20 dni – 0 pkt
b) od 21 do 25 dni – 20 pkt
c) od 26 do 30 dni - 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

– Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne dostawy pieczywa, mięsa i podrobów oraz wędlin, w podziale na 2 Zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa mięsa, podrobów i wędlin oraz
Zadanie nr 2- Dostawa pieczywa.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w asortymencie wymienionym w załączniku nr 1.1 (Formularz asortymentowo-cenowy dot. mięsa, podrobów i wędlin) oraz 1.2 (Formularz asortymentowo-cenowy dot. pieczywa) do SWZ, stanowiącym jednocześnie formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1A oraz 1 B do niniejszej SWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” i zgodnie z zapisami istotnych postanowień umowy. W tym, w ramach dostaw Zamawiający wymaga między innymi:
3.1. Dostarczany asortyment będzie I klasy, świeży, schłodzony i oznakowany zgodnie z obowiązującą normą. Dostawa według wagi netto.
3.2. Realizacja dostaw nastąpi w sposób ciągły, średnio 2-3 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w zakresie Zadania nr 1 oraz 6 razy w tygodniu od poniedziałku do soboty w zakresie Zadania nr 2, do magazynu żywieniowego Zamawiającego, w godzinach 6:00 - 9:00 (dla Zadania nr 1) oraz do godziny 6:30 (dla Zadania nr 2), z dostarczeniem i wniesieniem do magazynu oraz weryfikacją ilościową i jakościową w obecności wykonawcy. W sytuacji nagłej potrzeby Zamawiającego dostawa może zostać zrealizowana w sobotę.
3.3. Zamawiający wymaga by 2/3 terminu wyznaczonego w zakresie przydatności do spożycia produktu zarezerwowana była dla Zamawiającego.
3.4. W przypadku dostawy mniejszej ilości asortymentu, aniżeli przewiduje to umowa, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane na podstawie faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu zamówienia.
3.5. Dostawy następować będą transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: – magazyn żywnościowy Zamawiającego mieszczący się w budynku Szpitala, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec.
4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 15800000-6 Różne produkty spożywcze

Dla Zadania nr 1
15 11 00 00-2 Mięso;
15 11 40 00-0 Podroby;
15 11 20 00-6 Drób;
15 13 11 30-5 Wędliny

Dla Zadania nr 2
15 81 10 00-9 - Pieczywo
5. Warunki płatności
1) terminy płatności - do 30 dni po dostawie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,
2) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
Cena oferty ma być podana w PLN.

6. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie wg podziału jak poniżej:

1) ZADANIE nr 1 - Dostawa mięsa, podrobów i wędlin
2) ZADANIE nr 2 - Dostawa pieczywa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Koszt) 60 pkt
2. Termin płatności (TP) 40 pkt
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:
S = C + TP gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”
TP – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin płatności faktury”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
------------------------------------------------ x 100 x 60 %
Cena brutto badanej oferty

Kryterium – Termin płatności faktury (TP) obliczane wg punktacji:
a) od 14 do 20 dni – 0 pkt
b) od 21 do 25 dni – 20 pkt
c) od 26 do 30 dni - 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 273 ust.1 ustawy Pzp , tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca wykaże się posiadaniem:
o Decyzji właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością, lub/i Zaświadczenia właściwego organu państwowej inspekcji weterynaryjnej o posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do składanej oferty Wykonawca: dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe
1.1. Do składanej oferty Wykonawca: dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2 do SWZ (...)

1.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. ; określonych w tabeli 1

tabela 1

Wykonawca wykaże się posiadaniem:
1) Decyzji właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub/i Zaświadczenia właściwego organu państwowej inspekcji weterynaryjnej o posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 4 do SWZ.1. Podmiotowe środki dowodowe
1.1. Do składanej oferty Wykonawca: dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. ;
Wykonawca wykaże się posiadaniem:
1) Decyzji właściwego organu państwowej inspekcji sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu w przedmiocie prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością lub/i Zaświadczenia właściwego organu państwowej inspekcji weterynaryjnej o posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. Przedmiotowe środki dowodowe
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Ofertę stanowią:
1) formularz ofertowy – interaktywny udostępniony przez Zamawiającego na platformie
e-Zamówienia
2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1.1/1.2

UWAGA! W przypadku nie dołączenia do Oferty Załącznika nr 1.1/1.2, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,

3) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale IV i Rozdziale VIII ust.1 pkt. 1.1 i ust 1.2. oraz dokumenty wskazane w rozdz. IX i X Specyfikacji (jeśli dotyczy), w tym decyzja/zezwolenie, o którym mowa w rozdz. VII SWZ
4) w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane/ uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami).
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców (w przypadku spółki cywilnej: każdy ze wspólników spółki cywilnej) składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postaci oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z zapisami Sekcji VIII SWZ.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z tego powodu jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Zgodnie z zapisami rozdz. VIII SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, oświadczeń na załączniku nr 2 do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej:
Każdy wspólnik spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
8. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
9. Postanowienia rozdz. VIII ust. 1.3 SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w zakresie:
1) terminów realizacji przedmiotu umowy wskazanych w umowie, gdy jest to spowodowane następstwem okoliczności niezależnych od stron (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) możliwości realizacji przedmiotu umowy po cenach niższych niż w formularzu cenowym,
a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy;
3) nazwy producenta danego asortymentu – w przypadku braku dostępności - pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej jakości; cena zamiennika nie może być wyższa od podanej w formularzu cenowym;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1.1 do SWZ w sytuacji niewykorzystania ilości asortymentów wskazanych w tym załączniku, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. W przypadku kiedy zapotrzebowanie Zamawiającego na dany asortyment przewyższy ilości tego asortymentu określone w załączniku nr 1.1 do SWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę, na zmianę ilości poszczególnych asortymentów określonych w tym załączniku, poprzez zwiększenie zamówienia w danej pozycji o maksymalnie 20% w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 1.1 do SWZ, kompensując to odpowiednim zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie asortymentu wskazanego w załączniku nr 1.1 do SWZ z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie mogą doprowadzić do przekroczenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 2 umowy. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany warunków niniejszej umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.
4. Strony dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy w zakresie zmian, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt.2
5. Zamawiający z uwagi na ewentualny wzrost (spadek) cen spowodowany wzrostem ( obniżeniem) stawki VAT na artykuły będące przedmiotem zamówienia. Strony , mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają , iż w przypadku ich zmiany przez właściwe organy władzy państwowej, może ulec zmianie cena brutto, przy zachowaniu następujących warunków:
a) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru
(asortymentu) – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za dany towar o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku nr 1.1 do SWZ a stawką obowiązującą po zmianie stawki. Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za towary dostarczone Zamawiającemu, przed dniem zmiany stawki podatku,
b) w sytuacji obniżenia stawki podatku VAT od towarów i usług dla danego towaru
(asortymentu) – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny brutto za dany towar
o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w załączniku nr 1.1 do SWZ a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku.
6. W przypadku określonym w pkt 6 ppkt a i b, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danego towaru, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług.
7. W przypadku zmiany stawki VAT konieczne będzie sporządzenie stosownego aneksu do umowy.
- zgodnie z Załącznkiem nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-12 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-12 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XXIV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls lub .xlsx (wybór formatu danych należy do Wykonawcy).
2. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346. z późn. zm.).
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1 uzupełnienia, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
(...) cd. w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.