eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnowskie Góry › "Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach"Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273009357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piastowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 285 22 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzuimzp@mzuimtg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aea671a7-f621-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013648/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl zwanej dalej jako „Platforma przetargowa”).
2) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl
lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: mzuim@mzuimtg.pl.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie przetargowej, nie za pośrednictwem adresu email.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (szczegóły w pkt 9 SWZ).
1.1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
1.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1.2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://mzuimtg.ezamawiajacy.pl
lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: mzuim@mzuimtg.pl.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie przetargowej, nie za pośrednictwem adresu email.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sp. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,dalej „RODO”, informuję, że:
2.Administratorem danych osobowych jest Dyrektor MZUiM, ul.Piastowska 8,42-600 Tarnowskie Góry
3Inspektor Ochrony Danych – Andrzej Strycharz, e-mail: biuro@e-direction.pl
4.Dane osob. przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publ. nr referencyjny MZUiM.383.9.2022 art.6ust.1lit.c RODO
5.odbiorcami danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74ust.1 ustawy PZP oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo – księgową
6.dane osob. będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podst. Rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sp. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych.
7.obowiązek podania danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w ustawie Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publ.
8.w odniesieniu do danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane
9.posiada Pani/Pan:
-prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana art.15 RODO
-prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob. art.16 RODO
-prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osob. art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust.2 RODO
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
10.nie przysługuje Pani/Panu:
-prawo do usunięcia danych osob. art.17ust.3lit.b,d lub e RODO
-prawo do przenoszenia danych osob. Art.20 RODO
-prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob. art.21RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art.6ust1lit.c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18ust.1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osob. do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publ.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publ., w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzieleni zamówienia.

11.Zamawiający wprowadza oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13ust.4 lub art.14ust.5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa.
Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny, wynikający z art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZUiM.383.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach (I oraz
II etap realizacyjny), w ramach inwestycji „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”.
Zakres budowy obejmuje branżę drogową, remont przepustu, branżę kanalizacyjną, branżę telekomunikacyjną (budowę kanału technologicznego), branżę elektryczną, wycinkę drzew, wprowadzenie nowego oznakowania docelowego.
Zakres budowy I etapu na odcinku w km 0,2+3,95 ÷ 0,6+31,4 obejmuje w szczególności:
Etap I
1. Poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni z szer. średnio 4,0m do 5,5m wraz z wymianą istniejącej nawierzchni jezdni w km 0,2+3,95 ÷ 0,3+80,0.
2. Wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 6,0m na nową wraz z korektą przebiegu jezdni w planie w km 0,3+80,0 ÷ 0,6+4,1.
3. Budowę jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego o szer. 3,0m od skrzyżowania
z ul. Zachnika tj., od km 0,2+3,95 ÷ 0,6+31,4.
4. Wykonanie trzech przejść dla pieszych.
5. Wymianę istniejących nawierzchni zjazdów na kostkę betonową prefabrykowaną.
6. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej istniejącego zjazdu w km 0,4+10,0.
7. Odbudowę istniejącej nawierzchni jezdni na szer. 0,5m w km 0,6+4,1 ÷ 0,6+31,4 poprzez wykonanie pasa uzupełniającego warstwą ścieralną z betonu asfaltowego po zabudowie krawężnika.
8. Wykonanie lewostronnego pobocza o szer. 0,75m w km 0,2+8,5 ÷ 0,3+85,0 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
9. Wykonanie prawostronnego pobocza o szer. 0,75m w km 0,3+93 ÷ 0,4+62,5 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. Budowę kanalizacji deszczowej zaprojektowanej jako system retencyjno - rozsączający.
11. Budowę kanału technologicznego w km 0,3+63,44 ÷ 0,6+31,4.
12. Zabezpieczenie istniejącego kabla teletechnicznego (Orange Polska S.A.) rurą ochronną dwudzielną.
13. Przebudowę fragmentu napowietrznej sieci rozdzielczo - oświetleniowej i kablowej sieci oświetlenia ulicznego kolidującego z projektowanym ciągiem pieszo - rowerowym.
14. Wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją.
15. Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Zakres budowy II etapu na odcinku w km 0,0+0,0 ÷ 0,1+83,35 obejmuje w szczególności:
Etap II
1. Poszerzenie istniejącej jezdni z szer. średnio 4,0m do 8,5m na łuku, a na dalszym odcinku do 5,5m wraz z wymianą konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni w km 0,0+17,0 ÷ 0,1+83,35.
2. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
w km 0,0+16,0 ÷ 0,1+83,35.
3. Wymianę istniejącej gruntowej nawierzchni zjazdu na kostkę betonową prefabrykowaną
w km 0,0+82,75.
4. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Polnej - Płuczki (od początku kilometraża etapu II w kierunku ul. Równoległej) na długości ok. 140 m.
5. Remont istniejącego przepustu drogowego w km 0,0+13,15. Prace remontowe przepustu drogowego nie wpływają na zmianę zagospodarowania terenu. Przewiduje się jedynie oczyszczenie, uformowanie skarp, remont istniejącej nawierzchni jezdni na przepuście.
6. Budowę kanalizacji deszczowej zaprojektowanej jako system retencyjno - rozsączający.
7. Zabezpieczenie kabli SN.
8. Wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją.
9. Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: obsługa gwarancyjna

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kar umownych za nieterminowe usunięcie wad w okresie gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące: zdolności technicznej lub
zawodowej
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej.
UWAGA:
1. Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub spełniają warunki dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
 nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz
 posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie drogi i/lub remoncie drogi wraz z chodnikiem o wartości min. 400.000,00 zł netto każda
– które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwagi:
1) Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
2) Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie: informacji dot. kwalifikacji zawodowych i uprawnień osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika robót.
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwagi:
1) Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
2) Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie: rodzaju, daty i miejsca wykonania, wartości oraz podmiotów, na rzecz których roboty wskazane w wykazie zostały wykonane.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt 7.1 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 1.2 składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy;
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
2.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (także spółki cywilnej).
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.2.1. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa https://mzuimtg.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.