eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Utworzenie nowych 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zamościu przy ul. Kamiennej 4

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utworzenie nowych 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zamościu przy ul. Kamiennej 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMOŚĆ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek Wielki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 677-23-37

1.5.8.) Numer faksu: 84 639-30-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie nowych 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zamościu przy ul. Kamiennej 4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e19579fd-d7a1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00011515/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja I

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Platformą SmartPzp” dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc.
2. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPzp dostępna jest na stronie Platformy SmartPzp w zakładce e-learning: https://portal.smartpzp.pl/zamosc/elearning
3. W sytuacji awarii Platformy SmartPzp lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zamosc.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy SmartPzp przez Wykonawców konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
2. Korzystanie z Platformy SmartPzp możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPzp
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na Platformie SmartPzp jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
4. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy SmartPzp można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
5. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach danych określonych w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Nr 2247) wydanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.57 ze zm.), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml, .jpg, .jpeg, .zip, .7z.,txt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
6. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) Oferta złożona przez Wykonawcę na Platformie SmartPzp, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje na Platformie SmartPzp jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę SmartPzp stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
7. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.).
8. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w pkt 8, 11 i 12 Specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Ewą Palus, pod adresem e-mail: iod@zamosc.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
b) w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
c) na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM-ZP.272.6.2024.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp. w celu utworzenia 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zamościu przy ul. Kamiennej 4, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2022-2029.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
1) adaptacja pomieszczeń w budynku żłobka do zwiększonej liczby dzieci,
2) dostosowanie węzłów sanitarnych do zwiększonej liczby dzieci,
3) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii,
4) dostosowanie istniejącej drogi pożarowej do wymagań p.poż.,
5) wymiana części ogrodzenia wraz z poszerzeniem wjazdu,
6) montaż nowej furtki i bramy wjazdowej,
7) dostawa wiat śmietnikowych,
8) nasadzenia zieleni.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) wykonanie pomiarów instalacji PV wraz z przedstawieniem Zamawiającemu protokołów,
b) przeszkolenie przedstawicieli użytkownika obiektu z zasad obsługi i użytkowania zainstalowanej instalacji PV,
c) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikowi obiektu,
d) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. według dokumentów dostępnych na stronie zakładu,
e) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (zawierającej niezbędne certyfikaty oraz karty techniczne zamontowanych elementów instalacji PV),
f) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem prac, dokonanie regulacji i właściwego rozruchu instalacji,
g) doprowadzenie do stanu poprzedniego pokrycia dachowego i innych elementów budynku po zakończeniu prac montażowych,
h) wykonanie na własny koszt naprawy szkód wyrządzonych podczas realizacji zamówienia,
i) uprzątnięcie i wykonanie robót porządkowych po wykonaniu prac montażowych,
j) udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz zapewnienie serwisu technicznego.
4. Zamawiający wymaga wykonania map powykonawczych w ilości 5 sztuk.
5. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót do wykonania zawarty jest w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SWZ oraz Polskich Normach lub aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
6. W przypadku braku możliwości zagospodarowania urobku ziemnego przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania go we własnym zakresie.
7. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego.
8. Zamawiający informuje, że występujące w dokumentacji projektowej: nazwy producentów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla Zamawiającego, np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji.
9. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), Zamawiający określił w pkt 23 SWZ oraz w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
10. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części zostało zawarte w pkt 20 SWZ
12. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo: Lubelskie, miasto: Zamość, ul. Kamienna 4, jednostka ewidencyjna 066401_1 Zamość, obręb 00001 Zamość
13. Zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
2. Do oceny punktowej ofert zostaną zastosowane wzory.
3. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustalonej punktacji do 100 pkt (100% = 100 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli:
1) wykaże posiadanie środków finansowe lub zdolności kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł,
2) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie niższą niż 300.000,00 zł;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże się:
1) wiedzą i doświadczeniem nabytym w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 1000 m3, obejmującej swoim zakresem branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną i sanitarną, o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Wykazana przez Wykonawcę robota budowlana na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
2) dysponowaniem osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami i doświadczeniem odpowiednim do funkcji jaka zostanie im powierzona, tj.:
a) osobę pełniącą funkcję kierownika budowy (1 osoba) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
­- doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi nabyte podczas pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze co najmniej 1000 m3, obejmującego swoim zakresem branże konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną i sanitarną, o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.
Wykazane przez Wykonawcę zadanie na dzień złożenia ofert powinno być wykonane, tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
b) osobę pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych (1 osoba) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c) osobę pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych (1 osoba) posiadającą:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych – w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2. Uwagi dotyczące warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w pkt 1.4 SWZ:
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
b) Wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane na dzień złożenia ofert powinny być wykonane tj. zakończone, przez co należy rozumieć – oddanie ich przez Wykonawcę i odebranie przez zleceniodawcę np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem.
c) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania wymaganej kwoty 300.000,00 zł brutto, o których mowa powyżej w pkt 1.4 ppkt 1 i ppkt 2 lit. a SWZ.
d) Pod pojęciem „budowa”, „przebudowa”, „remont” Zamawiający rozumie odpowiednio budowę, przebudowę, remont określone w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.).
e) Kierownik budowy oraz kierownicy robót poszczególnych branż powinni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
f) Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 334).
g) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe, tj.:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości określonej przez Zamawiającego, tj. w wysokości co najmniej 300.000,00 zł,
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. nie niższą niż 300.000,00 zł;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) wykazu robót budowlanych - zgodnie z pkt 5.3.1.4 pkt 1 SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ) - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia upływu termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób - zgodnie z pkt 5.3.1.4 pkt 2 SWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ) - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1.2 lit. a i b według protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub innego równoważnego dokumentu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPzp (http://portal.smartpzp.pl/zamosc) następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy, którego wzór określa Załącznik nr 1 do SWZ wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie powinien złożyć każdego z nich.
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8 poniżej (jeżeli dotyczy),
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące niepodleganiu wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru określonego w Załącznik nr 3 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca składający ofertę powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument, o którym mowa w pkt 7.2.3 ppkt 1 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór zobowiązania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Do zobowiązania Wykonawca dołącza pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli umocowanie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8 poniżej.
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, (jeżeli dotyczy), z którego wynika, które, roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do SWZ
8) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby.
9) gwarancje lub poręczenie, o którym mowa w pkt 9 SWZ, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, w sposób określony w pkt 9.6. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 9.000.00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 462 ze zm).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych w pkt 5.2 SWZ.
3. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3.1.SWZ powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 6.2.2.2. lit a SWZ, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
2) będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, określonych w pkt 6.2.2 SWZ, na wezwanie Zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5.3.1 SWZ.
8. Zgodnie art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty pełnomocnictwo wskazujące, czy pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8 i 9, powinno być złożone w ofercie wspólnej Wykonawców. w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało złożone w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia, o którym mowa, dokonuje mocodawca lub notariusz.
11. Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
12. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPzp dostępnej bezpłatnie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zamosc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ustala termin wykonania przedmiotu zamówienia ( o którym mowa w pkt 4.2.10 ogłoszenia) : do 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie dłużej jednak niż do dnia 30.08.2024 r.
UWAGA! Roboty wewnątrz obiektu muszą być zrealizowane w okresie od 01.08.2024 r. do 30.08.2024 r.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w tym punkcie.
4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Kontrola udzielania zamówienia publicznego w zakresie zgodności z pkt 2 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
7. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000 000 zł. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.