eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji i napraw awaryjnych 35 lokali położonych na terenie m. st. Warszawy

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji i napraw awaryjnych 35 lokali położonych na terenie m. st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI "INTEGRACYJNA WARSZAWA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386636718

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zofii Nałkowskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-886

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222775500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.wci@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: integracyjnawarszawa.bip.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji i napraw awaryjnych 35 lokali położonych na terenie m. st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc624e23-d7b4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00082635/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie obsługi technicznej w zakresie bieżącej konserwacji i napraw awaryjnych przeglądów technicznych lokali mieszkalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r.
w sprawie sposobu sporządzenia i przekazania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r poz. 2452), określa nw. wymagania dla skutecznego złożenia
oferty za pośrednictwem Platformy oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w prowadzonym postępowaniu :
1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
4.1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
4.1.2. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z
systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4.1.3. zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4.1.4. włączona obsługa JavaScript,
4.1.5. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie
.pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
6. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
do 100 MB.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane
są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki”
w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
9. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, itp. składane są przy użyciu zakładki „Pytania informacje”.
10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
11. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
12. Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
1) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2) odnośnie podpisu osobistego:
a) dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3) odnośnie podpisu zaufanego:
wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
13. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
14. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
14.1. szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
14.2. formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
14.3. wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy;
14.4. pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są
w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w
kolumnie „Data przesłania”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platforma.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych ujawnionych celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest Warszawskie Centrum
Integracji „Integracyjna Warszawa”, z siedzibą w Warszawie (01-886), ul. Z. Nałkowskiej 11, zwane w dalszej części obowiązku
informacyjnego „Centrum”,
2) Centrum powołało inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email, pisząc na adres e-mail:
iod.wci@um.warszawa.pl
3) dane osobowe, podane Centrum przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu
przeprowadzenia postępowania ws. udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Po zakończeniu
postępowania, dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres 5 lat, zgodnie z ustawą o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, z zastrzeżeniem protokołu z postępowania, którego okres przechowywania przez Zamawiającego
określa art. 78 ust. 1 ustawy Pzp (4 lata po zakończeniu postępowania).
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na
podstawie art. 18 oraz art. 72 ust. 1 ustawy Pzp, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5) obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją
niepodania określonych danych jest brak możliwości wybrania oferty,
6) w odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
7) osoba, której dane podano w postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku Centrum może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu:
- sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art.18 ust. 6
ustawy Pzp),
- sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że:
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 18 ust. 6 ustawy Pzp),
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): osobie, której dane podano w postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
10) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
2. Zamawiający informuje, ponadto że:
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w
zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się Wykonawcę do
złożenia w treści oferty oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO (pkt 6 Formularza ofertowego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCI.ZP.26.2.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 90081,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie obsługi technicznej całodobowo, we wszystkie dni tygodnia w zakresie bieżącej konserwacji oraz napraw awaryjnych i usuwania usterek na wezwanie w 35 lokalach położonych na terenie m. st. Warszawy, zarządzanych
i administrowanych przez Zamawiającego, do których m.st. Warszawa posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć utrzymanie urządzeń i instalacji znajdujących się
w lokalach we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznej kontroli sprawności urządzeń i instalacji. Mieszkania powierzone Wykonawcy do obsługi technicznej są po przeprowadzonych remontach. Każde mieszkanie wyposażone jest w następujące urządzenia: lodówkę, pralkę, kuchenkę gazową lub elektryczną, pochłaniacz lub okap kuchenny.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w którym zawarto obowiązki Wykonawcy tj. kontrola sprawności, dokonywanie przeglądów okresowych, bieżące usuwanie usterek
i awarii urządzeń, sieci i instalacji oraz adresy lokali zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena oferty brutto - znaczenie – 60%
doświadczenie elektryka - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie elektryka

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz uzupełnionych na wezwanie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
1.2.4.1 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że :
a) przez okres ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy – w
tym okresie wykonał przynajmniej jedną usługę konserwacji lokali lub budynków o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł,
brutto przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, której należyte wykonanie będzie potwierdzone stosownymi dokumentami (np.
referencjami).
Spełnienie powyższego warunku będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu oraz wykazu usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, zdolną do
wykonania zamówienia, tj. minimum 1 (jedną) osobą, która będzie posiadała kwalifikacje do wykonywania zawodu w
zakresie instalacji elektrycznej, objętej zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji elektrycznej) z minimum 6
miesięcznym doświadczeniem w tym:
• aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji:
• dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
• aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i
instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia określoną w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.2.3 SWZ tj. nie mniejszą niż 70
000,00 zł;
2) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Powyższe dokumenty mają potwierdzić spełnienie wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanej w Rozdziale
VI ust. 1 pkt. 1.2.4.1 lit. a SWZ;
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, Strona 5 z 20 wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581, 2640), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – wzór oświadczenia określa Załącznik nr 8 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,
w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf lub odt., xades. i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w zakresie wskazanym przez
zamawiającego, według wzoru stanowiącego - Załącznik nr 3 do SWZ ;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) Załącznik 4 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjium, spółka cywilna)
oświadczenie, o którym mowa w ppkt 2 powyżej, składa każdy
z wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy,
zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające
ze złożonej oferty.
2. Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy zostały
określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr do SWZ oraz
w art. 455 ust. 1 pkt. 2,3,4 a także w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub wci.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Załączniki” w terminie do dnia 11.03.2023 r. do godziny 09:30.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.