eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › 118/2023 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 6 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
118/2023 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 6 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice

1.3.) Oddział zamawiającego: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 ZD Pawłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000079728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mielżyńskich 14

1.5.2.) Miejscowość: Pawłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-122

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdpawlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

118/2023 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 6 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39ac4191-f930-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-39ac4191-f930-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zdpawlowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Instrukcji użytkownika systemu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://obywatel.gov.p1) oraz na stronie www.zdpawlowice.pIW postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający informuje, iż sposobem porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie forma elektroniczna. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami do oferty wyłącznie za pośrednictwem formularza do komunikacji „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu wysyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego: /zdpawlowice1951/SkrytkaESP. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia można złożyć za pośrednictwem ePUAP oraz dopuszcza się możliwość złożenia tych dokumentów także drogą elektroniczną na adres e-mail : zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf, zip (xls, csv, txt, gif, bmp, xml, 7zip, rtf, tff, odp, odf, odt, rar) i może być opatrzona podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu kwalifikowanego wewnętrznego, który polega na tym, iż jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworząc jeden plik). Nie ma ryzyka zgubienia danych, a nie oddzielnie jak w przypadku podpisu zewnętrznego tj. (plik podpisywany i plik podpisu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie
Badawczym Zakładzie Doświadczalnym Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice Inspektorem
ochrony danych (IOD) jest Rafał Andrzejewski.
Dane kontaktowe IOD: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl; tel.: 504 976 690
Więcej informacji znajduje się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Zakładu
oraz w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 118/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 227116,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej mienia obiektów Zakładu Doświadczalnego Pawłowice, pomoc w opiece nad zwierzętami gospodarskimi i pielęgnacja terenów zielonych przez okres 6 miesięcy dla obiektów numer 1, 2 i 3, (w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 rok o ochronie osób i mienia – tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
Pracownicy ochrony są zobowiązani przestrzegać przepisów p.poż. zawartych w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanych przez Zakład Doświadczalny Pawłowice. Pracownicy ochrony będą zobowiązani do podpisania oświadczenia stanowiącego potwierdzenie ukończenia szkolenia informacyjnego dotyczącego zagadnień p.poż. danego obiektu (wzór oświadczenia załącznik numer 9 w SWZ).
Narzędzia do prac porządkowych dostarczy Zamawiający. Pracownicy Wykonawcy muszą być ubrani w strój służbowy z logo Wykonawcy. Pomieszczenia socjalne dla pracowników dozoru zabezpiecza Zamawiający i wyznacza w następujących miejscach:
- dla obiektu nr 1 – w portierni w pałacu,
- dla obiektu nr 2 – w szatni w budynku gospodarczym przyległym do obory,
- dla obiektu nr 3 – w szatni w budynku wagi wozowej.
a) obiekt nr 1 – zespół pałacowy, budynki i plac warsztatów, budynki gospodarcze przyległe do zespołu pałacowego oraz punkt dystrybucji paliw przy ul. Bramowa 1:
- ochrona mienia w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15 00 do godziny 700,
- ochrona mienia w sobotę , niedzielę i święta- całodobowo.
W budynkach zespołu pałacowego zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru.
W skład systemu wchodzą:
• automatyczne elementy detekcyjne,
• ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),
• centrala SSP (system sygnalizacji pożaru),
• sygnalizatory pożarowe,
• okablowanie systemu.
W obiekcie zastosowano centralkę typu SMARTLOOP 2080/G firmy INIM ELECTRONICS, którą umieszczono w pomieszczeniu pracowników ochrony.
Działa w oparciu o automatyczne czujniki dymu i ciepła, zamontowane w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych.Czujniki samodzielnie wykrywa ją zjawisko – produkty spalania (dym lub przyrost temperatury). Uruchomienie systemu wspomagane jest ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi, działającymi po świadomym i celowym uruchomieniu.
W celu zabezpieczenia urządzenia przed alarmami fałszywymi zaprojektowano system pracy w dwóch zakresach:
• ALARM I STOPNIA,
• ALARM II STOPNIA.
W trakcie alarmu I stopnia należy wykonać wszystkie wymagane czynności mające na celu weryfikację alarmu. W przypadku alarmu II stopnia uruchomione zostają wszystkie elementy scenariusza pożarowego.
Alarm I stopnia – rozróżnia dwa czasy pracy T1 i T2. W czasie T1, trwający maksymalnie do dwóch minut (cichy sygnał alarmu w centrali) obsługa musi potwierdzić alarm wstępny. Rozpocznie się wówczas odliczanie czasu T2, który maksymalnie ,może trwać do 8 minut. W czasie T2 należy dokonać weryfikacji alarmu pożarowego. W przypadku braku oznak pożaru należy anulować alarm w centrali, a w przypadku potwierdzenia zjawiska pożarowego należy zgłosić pożar do straży pożarnej. W przypadku zaniechania czynności w czasie czasu T1 lub T2 centrala rozpoczyna pracę w alarmie II stopnia.
Alarm II stopnia – sekwencyjnie uruchomione zostają poszczególne elementy scenariusza pożarowego. Jako pierwsze uruchomione zostaną sygnalizatory akustyczne i wizualne. Monitoring pożarowy uruchomi przekaz sygnału do straży pożarnej. Uruchomienie ROP spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.
Na terenie obiektu nr 1 zainstalowany jest monitoring. Urządzenia do obsługi monitoringu znajdują się w portierni pałacu.
Zakres prac:
-udostępnienie pomieszczeń pałacowych zwiedzającym oraz pełnienie roli przewodnika i pobieranie opłat za zwiedzanie,
- zakwaterowanie gości hotelowych,
- odśnieżanie wejść do pałacu o łącznej powierzchni 100 m2,
- obsługa systemu sygnalizacji pożaru,
- obsługa systemu monitoringu.
b) obiekt nr 2 – ferma bydła tzw. ,, Mały Dwór” w Pawłowicach i budynki gospodarcze przyległe do fermy:
- ochrona mienia we wszystkie dni tygodnia od godziny 1500 do 700.
c) obiekt nr 3 – ferma bydła w Pawłowicach:
- ochrona mienia we wszystkie dni tygodnia w godzinach 1700 do 4 00.
Zakres prac porządkowych:
- dozór nad bydłem,
- zgłaszanie telefoniczne zootechnikowi faktu rozpoczęcia porodu i zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu zwierząt,
- wydawanie mleka firmie odbierającej mleko,
- podgarnianie TMR-u (pasza objętościowa) w oborze dwa razy podczas dyżuru między godz. 2200- 2300 i między godz. 200- 300,
- sprzęt do podgarniania dostarczy Zamawiający – ciągnik rolniczy wyposażony w spychacz czołowy,
- koszenie trawników o powierzchni 2000 m2 (przed portiernią i wkoło stodoły).
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ogłoszenie, SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /zdpawlowice1951/Skrytka ESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.