eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Domaszowice › Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Domaszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna

1.5.2.) Miejscowość: Domaszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-146

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 410 82 50, 77 410 82 85

1.5.8.) Numer faksu: 77 410 82 00 wew. 120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@domaszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.domaszowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb44829-d79b-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00227652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033542/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcb44829-d79b-11ee-8305-7e4937eb936d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 8.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@domaszowice.pl.
8.4 Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8.11 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@domaszowice.pl (nie dotyczy ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8.5 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta "Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia.
8.7 Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
8.8 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@domaszowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8.10 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8.12 W przypadku zmian w Regulaminie Platformy e-Zamówienia Wykonawca musi uwzględnić te zmiany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE EL 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej RODO, informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice, ug@domaszowice.pl, tel.77 410 82 50;
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Domaszowice jest możliwy za pomocą e-mail: iod@domaszowice.pl, tel. 887-818-800;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie: „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pan dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j) Informacja o ograniczeniach danych osobowych:
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2073170,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w ramach zadania pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach”.
Postępowanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45236100-1 Wyrównanie terenu obiektów sportowych
45236100-1 Wyrównanie terenu obiektów sportowych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45262350-9 Roboty budowlane w zakresie budynków
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części.
Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
 Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.
 Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu w sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji wskazane są rozwiązania wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego.
 Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego.
 W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji czy obsługi geodezyjnej, co wpływałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie. Wyższe ceny ofert dla drobnych elementów i wyższa cena za materiały jak również wyższy koszt przewozu materiałów i sprzętu.
 Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.
 W związku z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający jest zobligowany do sfinalizowania wszystkich zadań objętych promesą dofinansowania w ciągu 9 miesięcy od dnia jej uzyskania. Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia choćby jednej z nich i konieczności wszczęcia na nią kolejnego postępowania, które z tych przyczyn, (np. zdarzenia losowe, odwołanie do KIO, itp.) uniemożliwiłoby zawarcie umowy z Wykonawcą przed upływem wymaganego okresu 9 miesięcy, oznaczałoby utratę dofinansowania dla całego projektu. Ponadto wystąpiłaby konieczność realizacji umów już zawartych w ramach wcześniejszych części pomimo braku środków oraz braku możliwości zrealizowania części, dla której nie udało się podpisać umowy w wyznaczonym terminie. Zamawiający wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu.
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki zagroziłby finansowaniu przedsięwzięcia, oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób, aby nawet mali i średni Wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni zainteresowani Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani realizacją całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną tworząc, np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, określając w nim jaki zakres świadczenia objętego zamówieniem i wynikającego z umowy każdy z nich wykona.
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.
5. Wykonawca realizując zamówienie zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236100-1 - Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Badanie i ocena ofert
17.1.1 Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 19 załącznika nr 1 do SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
17.1.2 W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
17.1.3 Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128
ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy). 17.1.4 W drugiej kolejności dokonywane będzie badane rażąco niskiej ceny oraz ocena ofert wszystkich Wykonawców.
17.1.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.1.6 Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17.1.7 Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
17.1.8 Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
17.1.9 Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższą cenę.
17.1.10 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
 udokumentowane należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie boiska o nawierzchni poliuretanowej na kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda z tych robót
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie niż złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
 że będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne).
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże,
 że będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne).
w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do formularza oferty.
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do formularza oferty.
20.3.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
20.3.7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
20.3.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
20.3.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 20.3.5.2a, składa dokument lub dokument wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury (zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
20.3.10. Dokument wymieniony w pkt 20.3.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
20.3.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 20.3.9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 20.3.10 SWZ stosuje się.
Pozostałe informacje zawarte są w pkt 20.3.12-13 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.
c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - do oferty Wykonawca dołączy: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 1 do SWZ)
2. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli dotyczy. (załącznik nr 4 do formularza oferty)
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby jeżeli dotyczy (załącznik nr 5 do formularza oferty)
5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (załącznik nr 6 do formularza oferty)
6. Dokumenty zawierające informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.2.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
20.2.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.2.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp, a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r., poz. 129 ze zm.), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 20.2.1.2 SWZ.
20.2.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
20.2.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5 SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 20.2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
20.2.3.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi-czynności będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do formularza oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
I. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych z przedmiotem zamówienia, a także z wykonywaniem robót ziemnych.
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w
korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,
7) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności wojna, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowej, stany wyjątkowe, zamieszki, niezwykłe i nieprzewidziane okoliczności niezależne od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można
było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, stany epidemii i kwarantanny uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
8) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,
9) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
10) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
11) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego
Pozostałe informacje zawarto w pkt 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.